Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 

DOCXRegulamin Organizacyjny - UJEDNOLICONY 1.docx (187,92KB)

PDFSCHEMATY ORGANIZACYJNY.pdf (223,60KB)

Zarządzenie Nr 1/2018 z 08.01.2018r.

Tekst ujednolicony

Zmiany: 1. Zarządzenie Nr 6/2018 z 22.03.2018r.

                2. Zarządzenie Nr 24/2018 z 11.06.2018r.

3. Zarządzenie Nr 33/2018 z 13.09.2018r.

4. Zarządzenie Nr 6/2019 z 25.02.2019r.

5. Zarządzenie Nr 12/2019 z 23.04.2019r.

6. Zarządzenie Nr 13/2019 z 06.05.2019r.

7. Zarządzenie Nr 21/2019 z 05.06.2019r.

8. Zarządzenie Nr 40/2019 z 03.10.2019r

9. Zarządzenie Nr 43/2019 z 23.10.2019r.

10. Zarządzenie Nr  10/2020 z 30.03.2020r.

11. Zarządzenie Nr 21/2020 z 22.06.2020r.

12. Zarządzenie Nr 35/2020 z 01.10.2020r.

13. Zarządzenie Nr 49/2020 z 28.12.2020r.

14.Zarzadzenie Nr 11/2021 z 20.04.2021r.

15.Zarządzenie Nr 17/2021 z 26.05.2021

16. Zarządzenie Nr 20/2021 z 25.06.2021

17. Zarządzenie Nr 7/2021 z 09.02.2022

18.Zarządzenie Nr 10/2022 z 07.03.2022r.

19. Zarządzenie Nr 19/2022 z 20.05.2022r.

20. Zarządzenie Nr 23/2022 z 30.05.2022r

21. Zarządzenie Nr 24/2022 z 08.06.2022r.

22. Zarządzenie Nr 31/2022 z 27.07.2022r.

23. Zarządzenie Nr 45/2022 z 21.11.2022r.

24. Zarządzenie Nr 7/2023 z 16.02.2023r.

25. Zarządzenie Nr 5/2024 z 16.02.2023r.

26. Zarządzenie Nr 6/2024 z 27.02.2024r.

 

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 

Regulamin Organizacyjny

 

 

 

 

2018-01-15

 

 

 

Spis treści

I.        Nazwa podmiotu. 2

II. Cele i zadania podmiotu, rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2

III. Struktura organizacyjna zakładów leczniczych. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych. 3

IV. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych zakładów leczniczych. 4

4.1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stacjonarnego. 5

4.2. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki medycznej. 11

4.3. Przebieg procesu udzielenia ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 13

4.4. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej. 18

4.5. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego. 20

4.6. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat. 24

V. Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych zakładów leczniczych oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu  pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym  i administracyjno - gospodarczym oraz sposób kierowania jednostkami  i komórkami organizacyjnymi zakładami leczniczymi 24

VI. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. 47

VII.  Wysokość opłat. 48

7.1. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. 48

7.2. Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta. 49

7.3. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową lub całkowita odpłatnością. 49

VIII.  Postanowienia końcowe. 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Nazwa podmiotu

 

§ 1

 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, zwany dalej Zespołem, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
 2. Zespół może posługiwać się skróconą nazwą „ZOZ Kłobuck”.
 3. Zespół posiada znak graficzny (logo), którego wzór określa załącznik do statutu Zespołu.
 4. Siedziba Zespołu mieści się w Kłobucku – ul. 11 Listopada 5C.
 5. Obszar działania Zespołu obejmuje Powiat Kłobucki.
 6. Zespół może prowadzić działalność poza obszarem Powiatu Kłobuckiego na podstawie odrębnych umów.
 7. Zespół podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  pod nr 000000013991.
 8. Zespół posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000005621.

 

II. Cele i zadania podmiotu, rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 2

 1. Celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
 2. Do zadań Zespołu w ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 , należy:
  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w zakresie:
 1. chorób wewnętrznych,
 2. pediatrii,
 3. geriatrii,
 4. gastroenterologii;
  1. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, obejmujących:
 1. podstawową opiekę zdrowotną,
 2. ambulatoryjną opiekę specjalistyczną,
 3. rehabilitację leczniczą,
 4. opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień,
 5. badania diagnostyczne,
 6.  ratownictwo medyczne.
  1. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego,
  2. udzielanie świadczeń w ramach dziennego domu opieki medycznej (tzw. DDOM)

2a. Zespół może udzielać świadczeń, o których mowa w ust. 1 w formie telemedycyny.

3. Świadczenia zdrowotne, określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, udzielane są
w zakładach leczniczych Zespołu:

1) Szpitalu Powiatowym w Kłobucku – w którym udziela się świadczeń w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,

2) Zespole Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kłobucku - w którym udziela się świadczeń
w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

4. Zespół może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego
i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w ustawie oraz odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

5. Zespół może prowadzić działalność inną niż lecznicza polegającą na:

 1. przygotowywaniu i dostarczaniu żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  (PKD 56.21.Z);
 2. wynajmowaniu, wydzierżawianiu nieruchomości lub ich części (PKD 68.20.Z);
 3. wynajmowaniu aparatury i sprzętu medycznego  (PKD 77.39.Z);
 4. prowadzeniu parkingu (PKD 52.21.Z);
 5. prowadzeniu szkoleń w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B);
 6. wykonywaniu kopii, przygotowywaniu dokumentów oraz pozostałych specjalistycznych usług wspomagających prowadzenie biura (PKD 82.19.Z);
 7. świadczeniu usług transportu sanitarnego (PKD 86.90.E);
 8. świadczeniu usług w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez (PKD 86.90.B).

 

III. Struktura organizacyjna zakładów leczniczych. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 3

1. Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych zakładów leczniczych Zespołu stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

2. Adresy komórek organizacyjnych wskazanych w Załączniku Nr 1 są adresem miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem § 37 ust. 1-3 niniejszego Regulaminu.

3. Schemat organizacyjny Zespołu i jego zakładów leczniczych przedstawia:

 1. Załącznik Nr 2 – schemat Zespołu jako podmiotu leczniczego;
 2. Załącznik Nr 2a – schemat Szpitala Powiatowego w Kłobucku;
 3. Załącznik Nr 2b – schemat Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego.

 

IV. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych zakładów leczniczych.

 

§ 4

 1. Zespół udziela świadczeń opieki zdrowotnej bezpłatnie, za częściową albo całkowitą odpłatnością, stosownie do zasad określonych w odrębnych przepisach lub umowach cywilnoprawnych.
 2. Pacjentom nieubezpieczonym Zespół udziela świadczeń opieki zdrowotnej za całkowitą odpłatnością, z wyjątkiem świadczeń udzielanych w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 3. Świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na wniosek pacjenta oraz w przypadkach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zespół udziela za całkowitą odpłatnością.
 4. Wysokość opłat za świadczenia opieki zdrowotnej jest ustalona w oparciu o rzeczywiste koszty udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

5. Cennik opłat za świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez Zespół stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu.

 

§ 5

1. Pacjenci przed uzyskaniem świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych muszą potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w jeden
z wymienionych  sposobów:

 1. elektroniczne potwierdzenie za pośrednictwem systemu eWUŚ,
 2. złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej,
 3. przedstawienie dokumentu papierowego potwierdzającego prawo do świadczeń
 1. W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń. W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń albo złożenia oświadczenia:
 1. w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej,
 2. w terminie 7 dni od dnia zakończenia leczenia w oddziale szpitalnym

- pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń.

3. Brak potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia albo porodu.

 

§ 6

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są według kolejności zgłoszenia
  w dniach i godzinach ich udzielania przez Zespół, a  w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń - z uwzględnieniem zasad dotyczących listy oczekujących na udzielanie świadczenia, określnych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowych ze środków publicznych.
 2. Pacjentów uprawnionych do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
  poza kolejnością wskazują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Aktualny wykaz pacjentów, o których mowa w ust. 2, udostępniany jest
  na tablicach jednostek/komórek organizacyjnych Zespołu.

 

4.1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stacjonarnego

 

§ 7

1. Świadczeń w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne, zapewniając całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia, udzielają oddziały zakładu leczniczego pn. Szpital Powiatowy w Kłobucku:

1) Oddział Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku;

2) Oddział Chorób Wewnętrznych  z Pododdziałem Geriatrycznym w Szpitalu Rejonowym im. Dr Anki w Krzepicach;

 - w zakresie chorób wewnętrznych;

3) Oddział Dziecięcy w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku - w zakresie chorób dziecięcych;

4) Oddział Geriatryczny – w zakresie geriatrii;

5) Dzienny Oddział Gastroenterologiczny – w zakresie gastroenterologii „jednego dnia”.

2. Liczba łóżek szpitalnych wraz z określeniem ich rodzaju oraz liczba miejsc dziennego pobytu wskazana jest w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

3. Oddziały szpitalne zakładu leczniczego pn. Szpital Powiatowy w Kłobucku, wskazane
w ust. 1 pkt 1-3 diagnozują i leczą pacjentów zgodnie z procedurami płatnika świadczeń, które są przewidziane dla tych oddziałów.

 

§ 8

 1. Lekarskie świadczenia opieki zdrowotnej na oddziałach szpitalnych Zespołu oraz w Izbie przyjęć udzielne są całodobowo przez:
 1. lekarzy zatrudnionych w oddziałach szpitalnych oraz
 2. podmiot(y) lecznicze, któremu Zespół udzielił zamówienia na świadczenia zdrowotne.

2. Organizacja lekarskich świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach szpitalnych oraz w Izbie Przyjęć w Kłobucku przedstawia się następująco:

1) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00. – 15.35. świadczenia na oddziałach udzielane są w ramach ordynacji przez lekarzy oddziałów, a świadczenia na Izbie -
przez wyznaczonego przez kierownika/ordynatora odpowiedniego oddziału lekarza.

2) 10/2020 od poniedziałku do piątku w godzinach 15.35. – 8.00. dnia następnego oraz
w soboty, niedziele i święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w tym dni wolne od pracy dla Zespołu, od 8.00 do 8.00 dnia następnego – świadczenia udzielane
są przez przyjmującego (przyjmujących) zamówienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 lub lekarzy w ramach dyżurów medycznych – zgodnie  z harmonogramem dyżurów.

3. Nadzór nad funkcjonowaniem Izby Przyjęć sprawuje Zastępca Dyrektora ds.  Medycznych,
z zastrzeżeniem ust.4.
10/2020

4. Za porządek  udzielania świadczeń zdrowotnych i organizacje  pracy pielęgniarek, odpowiada osoba koordynująca Izbę Przyjęć ( Koordynatora Izby Przyjęć).

 

§ 9

1. Zadania związane z przyjmowaniem pacjentów skierowanych na leczenie szpitalne realizuje Izba Przyjęć. Do zadań tych należy w szczególności:

 1. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie nagłym osobom znajdującym się
  w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 2. udzielanie świadczeń, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem i nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą;
 3. koordynacja procesu przyjmowania na leczenie szpitalne lub ustalenie diagnozy
  w drodze konsultacji z poszczególnymi oddziałami szpitalnymi, komórkami diagnostycznymi czy lekarzami specjalistami;
 4. w przypadku przyjęcia planowego – wyznaczenie terminu przyjęcia na oddział szpitalny;
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z przyjęciem pacjenta do szpitala;
 6. udzielenie pacjentowi informacji dotyczącej umieszczenia na oddziale, zasad porządkowych, możliwości odwiedzin, kontaktów z rodziną, itp.;
 7. roztoczenie fachowej opieki nad pacjentami do czasu przekazania na oddział lub
  do transportu sanitarnego do innego podmiotu leczniczego;

8) zapewnienie transportu do innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą
w celu zachowania ciągłości leczenia.

 

§ 10

1. Pacjent zgłaszający się na leczenie szpitalne przedstawia skierowanie na leczenie oraz karty informacyjne dotyczące poprzednich hospitalizacji, jeśli takie posiada.

 1. Zasada określona w ust. 1 nie dotyczy przyjęć w stanie nagłym.
 2. O przyjęciu do szpitala osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się
  ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego na udzielanie świadczeń zdrowotnych, chyba że na mocy odrębnych przepisów konieczne jest przyjęcie do szpitala bez wyrażenia przedmiotowej zgody.
 3. Jeżeli lekarz, o którym mowa w ust. 3, stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w szpitalu, a brak miejsc bądź zakres świadczeń udzielanych przez szpital lub względy epidemiologiczne nie pozwalają na przyjęcie, szpital po udzieleniu pierwszej pomocy zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego szpitala.
 4. W przypadku odmowy przyjęcia do szpitala pacjent otrzymuje pisemną informację
  o rozpoznaniu choroby, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, zastosowanym postępowaniu lekarskim oraz ewentualnych zaleceniach.

 

§ 11

Pacjenci przyjmowani do szpitala zaopatrywani są w znaki identyfikacyjne zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 12

 1. Pacjent skierowany do szpitala powinien posiadać przy sobie przybory toaletowe, szlafrok, pidżamę i pantofle.
 2.  Pacjentowi przebywającemu w szpitalu zapewnia się produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia  żywieniowego oraz wyroby medyczne konieczne do leczenia wszystkich schorzeń, na które cierpi pacjent, tj. te związane z przyczyną hospitalizacji
  (z chorobą zasadniczą) oraz związane ze schorzeniami współistniejącymi czy przewlekłymi z innych dziedzin medycyny niż specjalizacja oddziału, w którym pacjent jest hospitalizowany.
 3. Pacjentowi skierowanemu do szpitala zaleca się posiadanie przy sobie leków zażywanych na stałe w celu uzyskania przez personel szpitala prawidłowej i pełnej informacji o stałym leczeniu pacjenta oraz ewentualnego podawania leków przyjmowanych przewlekle
  z powodu schorzeń współistniejących do czasu zapewnienia ich przez Szpital, jeśli nie ma ich w Receptariuszu Szpitalnym.
 4. Po zakwalifikowaniu do hospitalizacji pacjent:
 1. oddaje do magazynu szpitalnego za pokwitowaniem ubranie, bieliznę i obuwie;
 2. składa do depozytu przedmioty wartościowe i pieniądze - Zespół nie odpowiada
  za przedmioty wartościowe i pieniądze będące w posiadaniu pacjenta w okresie hospitalizacji;
 3. składa oświadczenie, że leki, o których mowa w ust. 3, były przechowywane przez niego w odpowiednich warunkach, zgodnie ze wskazaniami producenta oraz przekazuje
  je personelowi oddziału celem właściwego ich przechowywania i podawania w okresie hospitalizacji;
 4. leki, które pacjent przynosi do szpitala zostają opisane Imieniem i Nazwiskiem pacjenta oraz przechowywane w Apteczce Oddziałowej.
  1. Regulamin depozytu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, stanowi Załącznik Nr 5
   do niniejszego Regulaminu

 

§ 13

1. Oddziały szpitalne Zespołu realizują zadania w zakresie leczenia pacjentów,
a w szczególności:

 1. przyjmują, diagnozują, leczą, rehabilitują i opiekują się pacjentami ze schorzeniami zgodnymi z profilem działania oddziału;
 2. udzielają pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej odpowiadającej obecnej wiedzy medycznej i możliwościom diagnostycznym, terapeutycznym oraz farmakologicznym zgodnie
  z zasadami racjonalnego wykorzystywania dostępnych środków;
 3. informują pacjentów na temat zasadności i przydatności stosowanych metod leczenia, wykonywanych badań i zabiegów, szanując jego prawo do wpływania na sposób leczenia;
 4. współpracują z pozostałymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zespołu,
  a w razie potrzeby także z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, kierując się dobrem pacjenta.

2. Za właściwy przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na oddziale szpitalnym
z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości świadczeń odpowiada ordynator oddziału bądź lekarz kierujący oddziałem (kierownik oddziału).

 

§ 14

W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości postępowania
w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii wprowadza się w Zespole obowiązują następujące zasady:

 1. W przypadku stwierdzenia przez lekarza konieczności niezwłocznego umieszczenia pacjenta w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT), istnieje obowiązek przekazania pacjenta do szpitala, w którego strukturze funkcjonuje OAiIT.
 2. Przekazanie pacjenta do szpitala, o którym mowa wyżej, wymaga uzyskania stosownej zgody wydanej przez uprawnionego pracownika szpitala, do którego pacjent jest kierowany, i odbywa się na zasadach współdziałania określonych przez płatnika świadczeń zdrowotnych.
 3. Transport pacjenta odbywa się w trybie „na ratunek”, co oznacza transport sanitarny
  z udziałem lekarza.
 4. Jeżeli stan pacjenta tego wymaga, do czasu przekazania pacjenta zespołowi transportowemu pozostaje on pod opieką lekarza.
 5. O dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia pacjenta i o podjętych czynnościach lekarz dokonuje wpisu w dokumentacji medycznej pacjenta.
 6. Odpowiedzialność za dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności w zakresie przekazania pacjenta, a w szczególności uzgodnienie terminu przyjęcia chorego
  przez placówkę posiadającą OAiIT, właściwe przygotowanie pacjenta oraz dokumentacji spoczywa na lekarzu kierującym, o którym mowa w pkt. 1.

 

§ 15

W razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, szpital jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, lub przedstawiciela ustawowego.

 

§ 16

1. Wypisanie ze szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje:

 1. gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu;
 2. na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
 3. gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o działalności leczniczej.

2. W dniu wypisu pacjent otrzymuje informacje i zalecenia co do dalszego postępowania w warunkach ambulatoryjnych, o ile jest to konieczne. Ww. informacje i zalecenia winny znaleźć się również w dokumencie wypisowym ze szpitala, tj. w karcie informacyjnej
z leczenia szpitalnego, która wydawana jest pacjentowi niezwłocznie, nie później jednak niż trzy dni robocze od daty wypisania pacjenta ze szpitala lub w terminie późniejszym -
z ważnych i uzasadnionych powodów. Do karty wypisowej dołącza się ewentualnie recepty, wniosek sanatoryjny (o ile występuje taka konieczność).

3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, można odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych sąd opiekuńczy, który zawiadamia się niezwłocznie informując o odmowie wypisania i jej przyczynach.

4. Pacjent który występuje z żądaniem wypisania, informowany jest przez lekarza
o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent taki składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.

 

§ 17

 1. Pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych Zespołu obowiązują zasady  określone w Załączniku Nr 4 do niniejszego regulaminu.
 2. Organizacja odwiedzin pacjentów oddziałów szpitalny ustalana jest dla poszczególnych oddziałów przez ich ordynatorów bądź lekarzy kierujących oddziałami (kierowników oddziałów), a informacje o godzinach odwiedzin umieszczane są przy wejściu do każdego oddziału w widocznym miejscu.
 3. Ordynator oddziału bądź lekarz kierujący oddziałem (kierownik oddziału) za zgodą Dyrektora Zespołu może ograniczyć odwiedziny w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a także
  ze względu na możliwości organizacyjne Zespołu.

 

§ 18

 1. Informacji o stanie zdrowia oraz procesie leczenia pacjentów udzielają ordynatorzy bądź lekarze kierujący oddziałami (kierownicy oddziałów) i upoważnieni przez nich lekarze,
  w sposób i na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon.

 

4.2. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki medycznej.

§ 19

1. Świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki medycznej udzielane są w Zakładzie Diagnostyki Medycznej w Kłobucku i obejmują:

1) ultrasonografię (w tym również w zakresie UKG, Dopplera);

2) elektrokardiografię (w tym również próby wysiłkowe, holter;);

3) diagnostykę endoskopową (gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia);

4) spirometrię.

2. W celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki i leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych Zespół zapewnia dostęp
w szczególności do:

 1. diagnostyki obrazowej (w tym również usg, usg Doppler, rtg, rtg naczyniowe, densytometria, EEG, EMG, scyntygrafia, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, bronchofiberoskopia);
 2. diagnostyki laboratoryjnej, w tym mikrobiologicznej;
 3. konsultacji soecjalistycznych

zgodnie z zasadami Działu VI niniejszego regulaminu.

 

§ 20

1. Do zadań komórek organizacyjnych Zakładu Diagnostyki Medycznej w Kłobucku należy:

 1. Rejestracja pacjentów do badań.
 2. Przeprowadzanie badań diagnostycznych.
 3. Prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej.
 4. Prowadzenie statystyki dotyczącej ilości wykonanych badań oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych.

2. Komórki organizacyjne Zakładu Diagnostyki Medycznej w Kłobucku realizują zadania
w sferze wynikającej z ich zakresu działania.

3. Sposób przygotowania pacjenta do badania i sposób jego wykonania określa lekarz danej komórki diagnostycznej.

 

§ 21

 1. Badania diagnostyczne w pracowniach wykonywane są bezpłatnie na podstawie zlecenia lekarskiego z jednostek/komórek organizacyjnych Zespołu lub z innych podmiotów,
  z którymi Zespół ma zawarte stosowne umowy na wykonywanie badań diagnostycznych.
 2. Godziny rejestracji, wykonywania badań oraz wydawania wyników umieszczone są
  na drzwiach każdej pracowni.
 3. Do pracowni diagnostycznych pacjent może dokonać rejestracji  telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie.
 4. Badania diagnostyczne dla pacjentów szpitali Zespołu wykonywane są poza kolejnością wynikającą z rejestracji.

 

§ 22

 1. Przyjmowanie pacjentów do badań diagnostycznych odbywa się planowo, z zastrzeżeniem ustępów następnych.
 2. Niezależnie od ustalonej planem listy badań dziennych należy poddać badaniu wszystkich pacjentów, u których wystąpiła nagła potrzeba wykonania badań.
 3. Zlecenie badania z adnotacją „cito” zobowiązuje personel komórek diagnostycznych
  do wykonania badania w trybie pilnym.

 

§ 23

Wyniki badań diagnostycznych:

1) odbierane są przez pacjentów lub osoby przez nich upoważnione;

2) dostarczane są przez  komórki diagnostyczne do jednostek/komórek kierujących
na badania.

 

4.3. Przebieg procesu udzielenia ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 

§ 24

1. Podstawowa opieka zdrowotna (poz) zapewnia zdrowym i chorym świadczenia zdrowotne
w warunkach ambulatoryjnych, domowych oraz w środowisku nauczania
i wychowania, a także świadczenia towarzyszące w postaci transportu sanitarnego w poz.

2. Świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane
są w komórkach organizacyjnych Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Kłobucku przez:

1) lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

2) innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego

3) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

4) położne podstawowej opieki zdrowotnej

5) pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

3. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu poz są organizowane i kompleksowo udzielane osobom ubezpieczonym, które dokonały wyboru lekarza poz, pielęgniarki poz
i położnej poz poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru oraz osobom, znajdującym się na odpowiednich listach uczniów w szkołach objętych opieką Zespołu.

4. W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, w szczególności w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia, Zespół udziela świadczeń zdrowotnych w poz także osobom innym niż wskazane w ust. 3.

 

§ 25

Do zadań komórek organizacyjnych Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Kłobucku należy:

 1. wykonywanie porad lekarskich (w tym orzekanie o stanie zdrowia) w pomieszczeniach Zespołu lub miejscu pobytu pacjenta, jeżeli stan zdrowia pacjenta tego wymaga;
 2. wykonywanie usług przez pielęgniarki i położne w pomieszczeniach Zespołu lub miejscu pobytu pacjenta;
 3. wykonywanie przez pielęgniarki iniekcji, opatrunków, pobieranie materiału do badań diagnostycznych oraz wykonywanie innych zabiegów pielęgniarskich;
 4. wykonywanie przez lekarzy zabiegów i procedur medycznych oraz ordynacja leków;
 5. zlecanie wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów fizjoterapeutycznych;
 6. zlecanie transportu sanitarnego;
 7. wystawianie skierowania do innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  w ramach umowy z NFZ;
 8. wykonywanie szczepień i bilansów zdrowia;
 9. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganej dokumentacji sprawozdawczo-statystycznej;
 10. opieka medyczna w środowisku nauczania i wychowania;
 11. kontakty z lekarzami poradni specjalistycznych oraz oddziałów szpitalnych;
 12. wnioskowanie o wydanie pacjentowi przysługujących mu przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych.

 

§ 26

1. Świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wykonywane są
w warunkach ambulatoryjnych lub domowych od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym pomiędzy 8.00 a 18.00, z zastrzeżeniem ust 2.

 1. Czas pracy personelu medycznego poz, w tym czas przeznaczony na realizację porad udzielanych w warunkach domowych, określają indywidualne harmonogramy umieszczane w widocznym miejscu wewnątrz placówki.
 2. Poza godzinami przyjęć poz, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy,
  w godzinach od 8.00 danego dnia do godziny 8.00 dnia następnego, świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia wykonują Ambulatoria w Kłobucku i Krzepicach
  w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Stosowną informację o zakresie, zasadach i organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej umieszcza się w widocznym miejscu wewnątrz i na zewnątrz miejsca udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. Świadczenia transportu sanitarnego w poz dostępne są od poniedziałku do piątku,
  w godz. od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 27

1. Za właściwy przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości świadczeń 
w poszczególnych jednostkach/komórkach organizacyjnych odpowiada Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.

2. Szczegółowe zadania lekarza, pielęgniarki i położnej poz określają obowiązujące przepisy prawa oraz wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia, a także zakresy czynności.

 

§ 28

Proces udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu poz opiera się w szczególności
na następujących zasadach:

 1. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie bądź przez osoby trzecie.
 2. Rejestracja telefoniczna pacjentów odbywa się w godzinach pracy poradni poz.
 3. Przepływem pacjentów zgodnie z systemem umawiania i przyjmowania pacjentów, przewidując wolne miejsce na przypadki nagłe, kieruje pielęgniarka rejestrująca lub rejestratorka.
 4. Pacjenci przyjmowani są według kolejności zgłoszenia.
  1. pacjenci uprawnieni do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, przyjmowani są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. wykaz pacjentów uprawnionych do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością jest każdorazowo aktualizowany i zamieszczany na tablicy informacyjnej poradni podstawowej opieki zdrowotnej. 
 5. Przyjęcie pacjenta jest każdorazowo ewidencjonowane i wpisywane do dokumentacji medycznej.
 6. O konieczności badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych, a także zabiegów, decyduje lekarz, wskazując jednocześnie miejsce ich nieodpłatnego wykonania w komórkach organizacyjnych Zespołu  lub przez podmioty, z którymi Zespół posiada zawarte umowy;
 7. W przypadku stwierdzenia przez lekarza konieczności konsultacji, leczenia
  przez lekarza specjalistę lub leczenia szpitalnego, wydawane jest odpowiednie skierowanie wraz z wynikami koniecznych badań diagnostycznych, konsultacji, rozpoznaniem. O wyborze lekarza specjalisty lub szpitala decyduje pacjent, mający prawo wyboru spośród wszystkich specjalistów lub szpitali posiadających kontrakt
  z NFZ. Powyższa zasada nie dotyczy przypadków nagłych.
 8. Transport sanitarny (przewóz pacjenta ze wskazań medycznych do najbliższego świadczeniodawcy we właściwym zakresie, a w przypadku świadczeń realizowanych
  w trybie ambulatoryjnym, także z powrotem do miejsca zamieszkania/pobytu pacjenta) odbywa się na zasadach określonych w § 40 niniejszego regulaminu.
 9. W sytuacji zagrożenia życia pacjenta pod nieobecność lekarza obowiązkiem personelu medycznego jest udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej, z jednoczesnym wezwaniem lekarza lub jednostki ratownictwa medycznego, także wtedy, gdy
  do zdarzenia doszło w bezpośredniej bliskości danej jednostki organizacyjnej Zespołu.

 

§ 29

Zespół udziela świadczeń ambulatoryjnych opieki specjalistycznej z zakresu:

 1.  leczenia uzależnień - w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu;
 2. gastroenterologii - w Poradni Gastroenterologicznej;
 3. geriatrii – w Poradni Geriatrycznej;
 4. rehabilitacji medycznej – w Poradni Rehabilitacyjnej i Poradni Wad Postawy;
 5. ortopedii i traumatologii narządu ruchu – w Poradni Wad Postawy;
 6. promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej – w Poradni Dietetycznej i  w Poradni Promocji Zdrowia.

 

§ 30

 1. Poradnie, o których mowa w § 29, zapewniają ambulatoryjną opiekę specjalistyczną zgodnie z profilem medycznym danej poradni dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego, a których leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jest niewystarczające.
 2. Świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są przez lekarzy specjalistów, pielęgniarki i inne osoby wykonujące zawód medyczny.
 3. Świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych udzielane są w dniach i godzinach funkcjonowania poradni.
 4. Poradnie specjalistyczne Zespołu udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a bez skierowania tylko w przypadkach wymienionych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

§ 31

 1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej opiera się na zasadach, o których mowa w § 28, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Udzielanie świadczeń specjalistycznych w zakresie leczenia uzależnień opiera się
  w szczególności na następujących zasadach:
  1. pacjenci przyjmowani są bez wymogu posiadania skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; 
  2. pacjenci zobowiązani do leczenia przez sąd przyjmowani są na podstawie prawomocnego orzeczenia;
  3. rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie bądź przez osoby trzecie;
  4. rejestracja telefoniczna pacjentów odbywa się w godzinach pracy poradni poz;
  5. udzielanie świadczeń z zakresu leczenia uzależnień i współuzależnienia od alkoholu odbywa się na zasadach programu terapii uzależnień w oparciu o Osobisty Plan Terapii;
  6. terapia indywidualna nie wyklucza uczestnictwa w terapii grupowej;
  7. szczegółowy harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych – plan zajęć terapeutycznych - umieszczany jest w widocznym miejscu wewnątrz placówki.

 

 

 

§ 31a

 1. Do zadań Pracowni Psychologicznej w Kłobucku należy diagnostyka i orzecznictwo psychologiczne z zakresu psychologii transportu.
 2. Badania psychologiczne adresowane są do:
  1. kierowców wszystkich kategorii;
  2. osób prowadzących pojazdy służbowe;
  3. operatorów różnego rodzaju sprzętu ciężkiego i maszyn;
  4. osób po zatrzymaniu prawa jazdy (alkohol, punkty, wypadek);
  5. taksówkarzy;
  6. instruktorów i egzaminatorów oraz kandydatów na te stanowiska;
  7. kierowców pojazdów uprzywilejowanych.
 3. Badanie psychologiczne obejmuje:
  1. badanie cech osobowości i temperamentu
  2. badanie zdolności intelektualnych i poznawczych
  3. badania aparaturowe
  4. indywidualna rozmowa z psychologiem
  5. wydanie orzeczenia
 4. Harmonogram pracy Pracowni Psychologicznej w Kłobucku ustalany jest na bieżąco
  po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
 5. Istnieje możliwość dostosowania terminu badań w przypadku większego zainteresowania ze strony świadczeniobiorcy zinstytucjonalizowanego.
 6. Osoba w dniu badania powinna posiadać przy sobie dowód osobisty, skierowanie
  na badanie psychologiczne,  okulary (o ile w nich czyta i pisze), prawo jazdy (o ile posiada), powinna być zdrowa, wypoczęta, trzeźwa.

 

§ 31b

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej opiera się
  na standardach organizacyjnych opieki zdrowotnej określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.
 2. W Zespole wprowadza się następujące wskaźniki sprawowanej opieki okołoporodowej:
 1. liczba kobiet objętych edukację przedporodową – częstotliwość monitorowania – jeden raz w  roku;
 2. liczba kobiet, dla których opracowano plan opieki przedporodowej -  częstotliwość monitorowania – jeden raz w  roku;
 3. liczba kobiet, dla których opracowano plan porodu - częstotliwość monitorowania – jeden raz w  roku;
 4. liczba położnic karmiących naturalnie - częstotliwość monitorowania – jeden raz
  w  roku.
  1. Dane stanowiące podstawę wprowadzanych wskaźników są odnotowywane przez personel sprawujący bezpośrednią opiekę nad kobietami w okresie ciąży, połogu oraz nad noworodkami w dokumentacji medycznej pacjenta oraz sprawozdawane w formie zbiorczej raz w miesiącu do Przełożonej Pielęgniarek.
  2. Monitorowanie opieki okołoporodowej w oparciu o wskaźniki wskazane w ust. 2 należy do zadań Przełożonej Pielęgniarek, która raz w roku w terminie do 90 dni
   od zakończenia roku kalendarzowego sporządza analizę sposobu sprawowania opieki okołoporodowej w Zespole.

 

4.4. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej.

 

§ 32

 1. Zadaniem Zakładu Rehabilitacji w Kłobucku jest udzielanie świadczeń zdrowotnych
  z zakresu rehabilitacji leczniczej zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i domowych.
 2. Zespół wykonuje zabiegi w sferze:
  1. kinzyterapii (ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja, ćwiczenia różne - czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne
   z oporem, izometryczne, zabiegi z użyciem wyciągów);
  2. elektrolecznictwa;
  3. masażu;
  4. pola elektromagnetycznego;
  5. światłolecznictwa i termoterapii (laseroterapia);
  6. hydroterapii;
  7. krioterapii;
  8. terapii manualnej (nauki czynności lokomocyjnych).

 

§ 33

 1. Zasady i godziny rejestracji, wykonywania świadczeń rehabilitacji umieszczone są
  w widocznym miejscu w każdej komórce Zakładu Rehabilitacji w Kłobucku.
 2. Do zakładu i gabinetów fizjoterapii pacjent rejestruje się osobiście lub osoby trzecie
  za okazaniem skierowania od lekarza.

 

§ 34

Udzielanie świadczeń rehabilitacji leczniczej odbywa się zgodnie z planem zabiegów fizjoterapeutycznych ustalanym przez kierownika Zakładu Rehabilitacji z uwzględnieniem skierowań z adnotacją „cito”.

 

§ 35

 1. Świadczenia rehabilitacji wykonywane są bezpłatnie na podstawie skierowania na cykl zabiegów wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Cykl zabiegów, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, w warunkach ambulatoryjnych obejmuje 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie.
 3. Częstotliwość, długość cyklu terapeutycznego i liczbę zabiegów (do 5 zabiegów dziennie) w warunkach domowych ustala lekarz kierujący.
 4. Skierowanie na fizjoterapię ważne jest 30 dni (od dnia jego wystawienia).

 

§ 36

 1. Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym.
 2. Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

 

4.5. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego.

 

§ 37

 1. Jednostką organizacyjną Zespołu udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego jest  Pogotowie Ratunkowe
  w Kłobucku.
 2. Do zadań Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku należy w szczególności:
  1. udzielanie medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego - w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
  2. udzielanie świadczeń transportu sanitarnego na zasadach określonych w ustawie
   z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
   ze środków publicznych;
  3. realizacja usług transportu medycznego na podstawie umów zawartych
   z podmiotami zewnętrznymi lub na zasadach komercyjnych;
  4. wykonywanie zabezpieczeń medycznych imprez masowych i innych o charakterze sportowym, kulturalnym, rozrywkowym itp.
 3. Komórki organizacyjne Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku wskazane są
  w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 38

 1. Medycznych czynności ratunkowych osobom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego udzielają zespoły ratownictwa medycznego (zrm).
 2. Miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego (zrm) oraz obszary ich działania określa Wojewódzki Plan Działania Systemu PRM dla województwa śląskiego.
 3. Zespoły ratownictwa medycznego pozostają przez wszystkie dni tygodnia
  w całodobowej gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poprzez utrzymanie w stałej dyspozycji obsady kadrowej, specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, a także kompletnego zestawu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 4. Proces udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego odbywa się na następujących zasadach, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym:
 1. wyjazd zrm następuje po przyjęciu zgłoszenia;
 2. zespoły ratownictwa medycznego udzielają świadczeń (medycznych czynności ratunkowych) w miejscu zdarzenia, a także transportuje osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego, wojewódzkiego koordynatora  ratownictwa  medycznego  albo krajowego koordynatora ratownictwa medycznego;
 3. kierujący akcją medyczną (kierownik zrm) może zdecydować o zastosowaniu przymusu bezpośredniego w trybie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa;
 4. w przypadku stwierdzenia zgonu personel zrm postępuje zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz zasad wystawiania karty zgonu; w przypadku zgonu pacjenta podczas podejmowania medycznych czynności ratunkowych w ambulansie medycznym, a także podczas transportu stosuje się  obowiązującą w Zespole procedurę postępowania
  ze zwłokami osób zmarłych w ambulansie;
 5. zespół ratownictwa medycznego pozostaje w stałym kontakcie z dyspozytorem medycznym.
 1. Zadania osób wchodzących w skład zrm określają przepisy, o których mowa w ust. 5.
 2. W przypadku wystąpienia na obszarze działania zrm zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych stosuje się „Procedurę postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych” zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia.

 

§ 39

 1. Świadczenia transportu sanitarnego udzielane w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub umowę z podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych realizowane są od poniedziałku do piątku
  w godzinach 8.00 – 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. W zakresie transportu sanitarnego miejsce udzielenia świadczeń wynika z dyspozycji lekarza ubezpieczenia zdrowotnego bądź z zawartych umów.
 3. Zespoły transportu sanitarnego są dysponowane na podstawie telefonicznego lub osobistego zgłoszenie potrzeby wykonania transportu.
 4. Zasady odpłatności (bezpłatności, odpłatności i odpłatności częściowej) za transport sanitarny określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Transport sanitarny powinien się odbyć do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych we właściwym zakresie; w przypadkach, gdy miejsce udzielenia świadczenia wskazane zleceniem na transport sanitarny, nie jest najbliższym
  we właściwym, uzasadnionym względami medycznymi, zakresie – koszty transportu wynikające z różnicy odległości oraz czasu trwania transportu pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym i docelowym, pokrywa pacjent, zgodnie z cennikiem obowiązującym w Zespole. O konieczności poniesienia tych kosztów informuje pacjenta świadczeniodawca wystawiający zlecenie na transport.
 6. Transport sanitarny odbywa się specjalistycznymi środkami transportu.

 

§ 40

 1. W zakresie transportu medycznego miejsce udzielenia świadczeń wynika ze zlecenia transportu  lub dyspozycji podmiotu zamawiającego odpłatne świadczenie transportu medycznego bądź z zawartych umów.
 2. Skład zespołu transportu medycznego może być dowolnie dobrany pod indywidualne zlecenie i wymogi pacjenta/zleceniodawcy. Koszt pracy zespołu transportu medycznego uzależniony jest od jego składu osobowego - zgodnie z cennikiem obowiązującym w Zespole, określonym Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. Transport medyczny realizowany jest całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
 4. Transport medyczny wykonywany jest odpłatnie.

 

§ 41

 1. Realizacja usług w zakresie zabezpieczenia medycznego odbywa się według potrzeb zamawiającego podmiotu (osób/firm prywatnych, instytucji samorządowych).
 2. Zamówienie usługi odbywa się pisemnie poprzez złożenie do Dyrektora Zespołu stosownego wniosku.
 3. Zabezpieczenie medyczne jest odpłatne - zgodnie z cennikiem obowiązującym
  w Zespole. Cena usługi zależna jest od czasu trwania tego zabezpieczenia oraz składu osobowego zespołu realizującego zabezpieczenie.

 

4.6. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.

 

§ 42

 1. Zespół może pobierać opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń wskazanych w § 19 (świadczenia diagnostyczne), § 29 pkt 2-6 (ambulatoryjna opieka specjalistyczna), § 32 ust. 2 (rehabilitacja lecznicza), § 40 (transport sanitarny), a także
  w zakresie medycyny pracy czy szczepień ochronnych.
 2. Organizacja procesu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych opiera się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dla poszczególnych rodzajów i zakresów świadczeń, z zastrzeżeniem ust 3.
 3. Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są:
 1. w zakresie rehabilitacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, transportu sanitarnego - poza godzinami udzielania świadczeń zakontraktowanych przez Zespół z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 2. w pozostałym zakresie – w godzinach pracy właściwych komórek.

4. Pobieranie przez Zespół opłat za udzielane świadczenia zdrowotne nie może naruszać praw pacjentów dotyczących zasad i terminów udzielania świadczeń, tzn. że nie może wpływać na miejsce pacjenta na liście oczekujących na świadczenia zdrowotne.

 

V. Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych zakładów leczniczych oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu
pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym
i administracyjno - gospodarczym oraz sposób kierowania jednostkami
i komórkami organizacyjnymi zakładami leczniczymi

 

§ 43

 1. Dyrektor kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie.
 3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zespołu.
 4. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonania określonych czynności prawnych w imieniu Zespołu przez ustalenie zakresu i czasu ich umocowania.
 5. Dyrektor wykonuje swoje zadania kierownicze i zarządzające przy pomocy:
  1. Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
  2. Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Ekonomicznych
  3. kierowników działów/sekcji,
  4. stanowisk samodzielnych, w tym:
 • Pielęgniarki Przełożonej
 • Pielęgniarki Epidemiologicznej
 • Pełnomocnika ds. Jakości
 • Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa informacji
 • Głównego Księgowego.

6. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. koordynacja działania wszystkich komórek i jednostek Zespołu w zakresie zgodności
  z zadaniami statutowymi;
 2. wytyczanie głównych kierunków rozwoju działalności Zespołu;
 3. bieżący nadzór nad wykonywaniem przez Zespół zadań statutowych;
 4. organizacja kontroli wykonywania zadań przez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Zespołu;
 5. współdziałanie w zakresie realizacji zadań statutowych z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 6. realizacja zadań zleconych przez podmiot tworzący;
 7. zapewnienie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie przez osoby
  o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych odrębnymi przepisami;
 8. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych;
 9. podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych;
 10. zawieranie umów cywilno-prawnych na realizację świadczeń zdrowotnych i innych;
 11. rozpatrywanie skarg i wniosków;
 12. nadzór nad samodzielnymi stanowiskami pracy i działami bezpośrednio
  mu podległymi;
 13. ocena jakości działań osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,
 14. zapewnienie sprawnego funkcjonowania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz realizacji postanowień polityki jakości.

 

§ 44

1. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych sprawuje nadzór nad procesem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakładach leczniczych Zespołu, odpowiada za poziom opieki medycznej w Zespole, dba o prawidłowe rozmieszczenie kadry medycznej oraz sprawuje nadzór nad właściwym zaopatrzeniem podległych placówek w sprzęt i aparaturę medyczną, produkty lecznicze oraz wyroby medyczne.

 1. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych sprawuje nadzór nad działalnością merytoryczną zakładów leczniczych Zespołu oraz Działu Lecznictwa. W zakresie wykonywanych  zadań współpracuje z Przełożoną Pielęgniarek i Pielęgniarką Epidemiologiczną.
 2. Do obowiązków Dyrektora ds. Medycznych należy w szczególności:
 1. nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem Zespołu w zakresie udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia poprzez:
 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 2. nadzorowanie prawidłowości sporządzania i prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zasad jej udostępniania;
 3. nadzór merytoryczny nad procesem kształcenia podyplomowego  i podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu medycznego Zespołu;
 4. dokonywanie oceny gospodarowania produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w obrocie wewnątrzszpitalnym;
 5. nadzorowanie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz pozostałe wyroby medyczne poszczególnych komórek organizacyjnych działalności podstawowej Zespołu;
 6. monitorowanie wykorzystania łóżek w szpitalu oraz sprzętu medycznego
  w poszczególnych jednostkach/komórkach organizacyjnych Zespołu;
 7. analizowanie kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
 8. kontrolowanie przestrzegania zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
 9. planowanie działań profilaktycznych i sprawowanie nadzoru nad ich realizacją;
 10. tworzenie warunków do zapewnienia właściwej dostępności i poziomu udzielanych przez Zespół.
 1. zapewnienie zgodności zakresu i rodzaju udzielanych przez Zespól świadczeń zdrowotnych z przyjętymi standardami i procedurami medycznymi;
 2. planowanie i wdrażanie nowych zakresów świadczeń zdrowotnych, a następnie monitorowanie realizacji tych świadczeń;
 3. rozwijanie medycznej działalności komercyjnej;
 4. nadzór nad prowadzeniem postępowania wyjaśniającego oraz przygotowaniem odpowiedzi na skargę/wniosek dotyczącą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
 5. przedstawianie Dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii we wszystkich sprawach związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.
 6. kierowanie Zespołem oraz reprezentowanie go we wszystkich czynnościach faktycznych i prawnych związanych z działalnością Zespołu w okresie nieobecności Dyrektora Zespołu.

 

§ 45

 1. Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych sprawuje nadzór
  nad działalnością Zespołu w zakresie wszelkich spraw administracyjnych, technicznych, ekonomicznych i gospodarczych.
 2. Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych sprawuje nadzór
  nad działalnością:
 3. Działu Administracyjno – Gospodarczego,
 4. Działu Technicznego,
 5. Działu Ekonomiczno-Finansowego.

3. Do obowiązków Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznego należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi
  w zakresie oszczędności i celowości wydatków i rozchodów materiałowych;
 2.  nadzór nad utrzymaniem infrastruktury Zespołu w należytej sprawności i zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomościami, instalacjami: elektryczną, wodociągową, ogrzewania, urządzeń łączności i alarmowych, urządzeń transportu wewnętrznego oraz sprzętu i aparatury medycznej, stanowiących wyposażenie jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu;
 3.  tworzenie planów inwestycyjnych na każdy rok kalendarzowy;
 4. administrowanie nieruchomościami będącymi w użytkowaniu Zespołu;
 5. nadzór nad właściwym użytkowaniem i zabezpieczeniem majątku Zespołu;
 6. podejmowanie działań zmierzających do minimalizacji kosztów materiałowych
  i zużycia energii;
 7. kontrola całokształtu spraw związanych z prowadzeniem kasacji środków trwałych,
  w tym nad pracą komisji likwidacyjnej Zespołu;
 8. sprawowanie nadzoru nad opracowaniem projektów planów remontów, rzeczowo-finansowych, itp;
 9. zapewnienie właściwej organizacji zaopatrzenia jednostek organizacyjnych Zespołu
  i nadzór nad gospodarka magazynową Zespołu;
 10. prowadzenie właściwej gospodarki paliwowo-energetycznej i właściwej organizacji transportu wewnątrzzakładowego;
 11. zarządzanie rentownością i płynnością Zespołu;
 12. wdrażanie systemu controllingu;
 13. przedstawianie Dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania Zespołu pod względem administracyjnym, gospodarczym oraz technicznym;
 14. kierowanie Zespołem oraz reprezentowanie go we wszystkich czynnościach faktycznych i prawnych związanych z działalnością Zespołu w okresie nieobecności Dyrektora Zespołu;
 15. organizacja pracy sekretariatu Dyrektora Zespołu oraz sprawowanie nadzoru
  nad sekretariatem.

 

§ 46

1. Działalnością jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu kierują:

 1. jednostkami/komórkami organizacyjnymi działalności podstawowej – kierownicy tych jednostek/komórek, z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. oddziałami szpitalnymi – ordynatorzy bądź lekarze kierujący oddziałami (kierownicy oddziału);
 3. komórkami działalności administracyjnej – kierownicy tych komórek organizacyjnych;

1a. W ramach dodatkowych obowiązków Dyrektor Zespołu  może powierzyć  koordynację zadań w jednostkach/komórkach Zespołu tzw. koordynatorom.

 1. Zakres czynności wspólny dla wszystkich kierowników jednostek/komórek organizacyjnych obejmuje:
  1. nadzór nad warunkami pracy podwładnych;
  2. ustalanie zakresów czynności (obowiązków) podległym pracownikom;
  3. organizacja czasu pracy – jego planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie;
  4. wnioskowania w sprawach oceny, nagradzania, karania podległych pracowników;
  5. przygotowywanie projektów dokumentów wewnętrznych (zarządzeń, regulaminów instrukcji itp.) regulujących zakres powierzonych zadań;

3. Do zadań kierowników jednostek/komórek organizacyjnych działalności podstawowej Zespołu innych niż oddział szpitalny należy w szczególności:

 1. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności kierowanych jednostek/komórek oraz pracy podległego personelu pod względem medycznym, administracyjnym, gospodarczym;
 2. prawidłowe realizowanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej
  z płatnikiem świadczeń;
 3. monitorowanie poziomu opieki medycznej w kierowanej jednostce/komórce;
 4. kierowanie jednostkami/komórkami z uwzględnieniem celów działania Zespołu oraz potrzeb pacjentów, a także dostosowywanie bieżącej działalności do aktualnych potrzeb świadczeniobiorców;
 5. nadzór nad prawidłowym przechowywaniem i gospodarowaniem produktami leczniczymi, sprzętem i aparaturą medyczną oraz innymi wyrobami medycznymi,
  a także pozostałym wyposażeniem  jednostki/komórki;
 6. wypełnianie funkcji administracyjnych placówki;
 7. nadzór nad prawidłowym i zgodnym z obowiązującymi przepisami prowadzeniem dokumentacji medycznej pacjentów Zespołu;
 8. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji statystycznej kierowanej jednostki/komórki oraz wykazywaniem procedur medycznych;
 9. zapewnienie pełnej realizacji praw pacjenta;
 10. stwarzanie warunków ułatwiających dostęp do świadczeń zdrowotnych;
 11. racjonalne i efektywne gospodarowanie mieniem i środkami kierowanej jednostki/komórki;
 12. współpraca z działami administracji Zespołu w zakresie ich właściwości;
 13. prawidłowe, racjonalne i zgodne z prawem prowadzenie działalności kierowanej jednostki/komórki.

4. Do zadań ordynatora bądź lekarza kierującego oddziałem (kierownika oddziału) należy
w szczególności:

 1. odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie oddziału pod względem medycznym, administracyjnym i gospodarczym;
 2. nadzorowanie pod względem fachowym pracy personelu oddziału;
 3. podejmowanie decyzji o kształcie procesu diagnostyczno-leczniczego zgodnie
  z postępem wiedzy medycznej i z uwzględnieniem możliwości Zespołu;
 4. nadzór i kontrola dystrybucji produktów leczniczych, w tym przechowywanie
  i rozchód środków odurzających i silnie działających;
 5. nadzór przepływu informacji związanych z leczeniem pacjentów oraz zarządzaniem oddziałem;
 6. zarządzanie oddziałem w oparciu o dane ekonomiczne i zasady rachunku ekonomicznego;
 7. dążenie do minimalizowania kosztów oddziału zgodnie z zasadami wiedzy medycznej;
 8. prawidłowe realizowanie zawartej z płatnikiem świadczeń umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 9. uczestniczenie w tworzeniu i modyfikacji receptariusza szpitalnego;
 10. odpowiedzialność za efektywne i prawidłowe wykorzystanie potencjału ludzkiego
  i rzeczowego w oddziale;
 11. śledzenie postępów w medycynie i modyfikowanie usług prowadzonego przez siebie oddziału do potrzeb pacjentów;
 12. zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów Zespołu.
 13. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji statystycznej oddziału oraz wykazywaniem procedur medycznych;
 14. zapewnienie pełnej realizacji praw pacjenta;
 15. prawidłowe, racjonalne i zgodne z prawem prowadzenie działalności kierowanej komórki.

5. Do zadań kierowników komórek organizacyjnych działalności administracyjnej należy
w szczególności:

1) nadzór, koordynacja i organizacja pracy pracowników danego działu oraz jej usprawnianie co do metod i form pracy danej komórki organizacyjnej;

2) egzekwowanie terminowego i prawidłowego wykonania zadań z uwzględnieniem sumiennego i starannego wykonywania pracy oraz przestrzegania regulaminu pracy
i ustalonego w Zespole porządku;

3) przydzielanie pracy pracownikom i udzielanie wytycznych co do sposobu jej wykonania;

4) koordynacja pracy jednostek organizacyjnych Zespołu w zakresie zadań danego działu administracji;

5) ocena pracy podległego personelu;

6) kreowanie właściwych stosunków pracy umożliwiających sprawne funkcjonowanie działu;

7) współpraca z pozostałymi kierownikami jednostek i komórek Zespołu;

8) monitorowanie kosztów działalności kierowanych działów i informowanie Dyrektora Zespołu o ich poziomie, a także powiadamianie Dyrektora o wszelkich innych zdarzeniach czy działaniach mających wpływ na wzrost kosztów funkcjonowania Zespołu;

9) sporządzanie na polecenie Dyrektora sprawozdań w zakresie zadań wykonywanych
w kierowanym dziale, a także bieżących zestawień i analiz;

10) prawidłowe, racjonalne i zgodne z prawem prowadzenie działalności kierowanej komórki.

 

§ 47

 1. Kierownicy poszczególnych komórek bądź jednostek organizacyjnych nadają ogólny kierunek działalności komórki bądź jednostki, koordynują jej działalnością, sprawują bezpośredni nadzór nad całokształtem pracy kierowanych przez siebie zespołów pracowników oraz pełnią funkcję administracyjną w danej komórce.
 2. Kierownicy poszczególnych komórek bądź jednostek organizacyjnych są bezpośrednimi przełożonymi pracowników zatrudnionych w danej komórce/jednostce organizacyjnej.

2a.Funkcje bezpośredniego przełożonego mogą pełnić  także koordynatorzy, o których mowa w §46 ust.1a – zgodnie z powierzonym zakresem zadań.

 1. Uszczegółowienie zadań kierowników i pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Zespołu następuje w drodze indywidualnych zakresów czynności, których ustalenie jest obowiązkiem poszczególnych kierowników komórek/jednostek organizacyjnych.
 2. Pracownicy poszczególnych komórek zobowiązani są do przestrzegania i stosowania obowiązujących standardów, procedur medycznych oraz zarządzeń wewnętrznych funkcjonujących w Zespole.
 3. Podległość służbową poszczególnych kierowników komórek/jednostek organizacyjnych wynika z zapisów niniejszego Regulaminu.

6. Stanowiska samodzielne podlegają Dyrektorowi Zespołu.

 

§ 48

Poszczególne działy i komórki organizacyjne Zespołu są zobowiązane do czynnego uczestnictwa w tworzeniu struktur, planów i schematów organizacyjnych oraz udostępniania koniecznych danych i opracowań z zakresu działania danej komórki w określonych terminach.

 

§ 49

 1.  Pracę Działu Lecznictwa koordynuje i nadzoruje Kierownik Działu Leczniczego, który podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.
 2.  Do zadań działu należy w szczególności:
  1. opracowywanie i przygotowanie ofert do konkursu na zawarcie umów o świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych oraz o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne;
  2. opracowywanie i przeprowadzanie konkursów ofert na udzielenie zamówienia
   na świadczenia zdrowotne;
  3. nadzorowanie prawidłowości realizacji zawartych przez Zespół umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne;
  4. elastyczne kierowanie zasobami kadrowymi – odpowiednio do faktycznego zapotrzebowania na opiekę lekarską w działalności podstawowej Zespołu
   (w szczególności ustalanie harmonogramów pracy lekarzy, zastępstw);
  5. rozliczanie innych funduszy zdrowotnych na poszczególne oddziały z zakresu opieki zdrowotnej;
  6. prowadzenie comiesięcznych rozliczeń z podmiotami, które podpisały umowy
   z Zespołem na świadczenia zdrowotne;
  7. przygotowanie danych do kosztów zakładowych; prawidłowe, właściwe i terminowe sporządzanie sprawozdań z wykonania kontraktów dla Działu Ekonomiczno-Finansowego;
  8. monitorowanie realizacji wykonania świadczeń opieki zdrowotnej;
  9. prowadzenie elektronicznej bazy danych osób zdeklarowanych w jednostkach organizacyjnych działalności podstawowej Zespołu;
  10. prowadzenie sprawozdawczości i statystyki medycznej – sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS, Ministerstwa Zdrowia, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, NFZ oraz innych uprawnionych jednostek;
  11. comiesięczne sporządzanie sprawozdań do NFZ z wykonania kontraktów;
  12. kontrola i nadzór nad prowadzeniem ewidencji pacjentów;
  13. przechowywanie, udostępnianie i przetwarzanie dokumentacji medycznej Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  14. organizowanie i prowadzenie dokumentacji medycznej, w tym druków i recept;
  15. organizacja procesu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych;
  16. przyjmowanie petentów i załatwianie spraw bieżących związanych z powierzonymi zadaniami;
  17. skreślony 10/2022
  18. sporządzanie dla Dyrektora Zespołu lub jego Zastępcy sprawozdań w zakresie zadań wykonywanych przez dział, a także bieżących zestawień i analiz.

3. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Działu Lecznictwa, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 11 niniejszego paragrafu,  pełni Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

 

§ 50

 1. Przełożona Pielęgniarek organizuje i nadzoruje opiekę pielęgniarską oraz pracę średniego i niższego personelu działalności podstawowej Zespołu, z wyjątkiem obszaru ratownictwa medycznego, uwzględniając cele i zadania Zespołu, a także cele i funkcje pielęgniarstwa; nadzoruje także prowadzenie archiwum zakładowego (składnicy akt).
 2.  Przełożona Pielęgniarek jest Kierownikiem Działu Pielęgniarstwa, nad którego działalnością sprawuje nadzór merytoryczny i którego pracę organizuje.
 3.  Do zadań Przełożonej Pielęgniarek i kierowanego przez nią działu w szczególności należy:
 1. nadzorowanie pod względem merytorycznym i etycznym zadań wykonywanych
  przez średni i niższy personel działalności podstawowej Zespołu;
 2. zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej w zakresie ilości, rodzaju i warunków osiągania pożądanej jakości świadczeń pielęgniarskich;
 3. szacowanie bieżącego zapotrzebowania na świadczenia średniego i niższego personelu działalności podstawowej Zespołu;
 4. elastyczne kierowanie zasobami kadrowymi – odpowiednio do faktycznego zapotrzebowania na opiekę średniego i niższego personelu w działalności podstawowej Zespołu; prowadzenie wszelkich spraw okresowej rotacji personelu pielęgniarskiego pomiędzy komórkami/jednostkami Zespołu w przypadku braków kadrowych w danej komórce/jednostce organizacyjnej;
 5. określanie liczby i rodzaju stanowisk pracy, ustalenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności średniego i niższego personelu medycznego, a także kwalifikacji wymaganych na poszczególnych stanowiskach;
 6. systematyczną ocenę jakości świadczeń pielęgniarskich i świadczeń udzielanych przez średni personel medyczny, stosowanych metod opieki, wyposażenia i obsługi stanowisk pracy;
 7. planowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego średniego i niższego personelu medycznego;
 8. wdrażanie standardów i procedur pielęgniarskich i położniczych;
 9. prowadzenie archiwum zakładowego (składnicy akt);
 10. współpraca z zakresie planowania remontów i wyposażenia oddziałów i stanowisk pracy w sprzęt, narzędzia i środki niezbędne do realizacji opieki pielęgniarskiej oraz ochrony pracowników;
 11. sporządzanie dla Dyrektora Zespołu lub jego Zastępcy sprawozdań w zakresie zadań wykonywanych przez dział, a także bieżących zestawień i analiz;
 12. prowadzenie całości dokumentacji w obszarze rozpatrywania skarg i wniosków.

 

§ 51

 1. Dział Farmacji Szpitalnej należy do pionu Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.
 2. Pracę Działu organizuje i koordynuje Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej.
 3. Do zadań Działu Farmacji Szpitalnej należy w szczególności:
  1. zabezpieczenie jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu w produkty lecznicze
   (w tym w tlen medyczny) i wyroby medyczne inne niż sprzęt i aparatura medyczna;
  2. utrzymywanie i właściwe przechowywanie normatywnych zapasów produktów leczniczych i wyrobów medycznych, o których mowa w pkt 1;
  3. kontrola prowadzenia ewidencji przychodu i rozchodu leków znajdujących się
   w dziale;
  4. nadzorowanie prawidłowego i bieżącego prowadzenia dokumentacji środków odurzających i spirytusowych;
  5. udzielanie lekarzom zatrudnionym w komórkach i jednostkach organizacyjnych Zespołu informacji o produktach leczniczych będących w dyspozycji działu oraz o lekach nowych wprowadzanych do obrotu;
  6. nadzór nad gospodarką produktami leczniczymi w oddziałach szpitalnych;
  7. prawidłowa gospodarka produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, o których mowa w pkt 1, w zakresie ich jakości i terminu przydatności;
  8. monitorowanie rynku leków – podejmowanie działań w przypadku leków wycofanych
   z obrotu -prawidłowe postępowanie z produktami leczniczymi wycofanymi z obrotu;
  9. kontrola apteczek w komórkach i jednostkach działalności podstawowej,
   w szczególności apteczek szpitalnych oraz tworzenie Receptariusza Szpitalnego;
  10. przyjmowanie na stan działu, przechowywanie i wydawanie środków i artykułów medycznych;
  11. współpraca z ordynatorami bądź lekarzami kierującymi oddziałami (kierownikami oddziałów) i kierownikami Zespołu w zakresie powierzonych zadań;
  12. sporządzanie dla Dyrektora Zespołu lub jego Zastępcy sprawozdań w zakresie zadań wykonywanych przez dział, a także bieżących zestawień i analiz.

 

§ 52

 1. Pielęgniarka Epidemiologiczna wykonuje swoje obowiązki na samodzielnym stanowisku ds. epidemiologii.
 2. Do zadań Pielęgniarki Epidemiologicznej należy w szczególności:
 3. nadzorowanie stanu sanitarno–epidemiologicznego w komórkach i jednostkach organizacyjnych Zespołu;
 1. monitorowanie procesu zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów medycznych, procesów dezynfekcji i sterylizacji, dezynsekcji i deratyzacji;
 2. prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń w szpitalach Zespołu, opracowanie standardów postępowania w tym zakresie;
 3. określanie czynników ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu oraz analiza źródła zakażeń;
 4. monitorowanie i kontrola spełnienia przez Zespół wymagań określonych
  dla pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
 5. współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Państwowym Urzędem Dozoru Technicznego;
 6. organizacja, monitoring realizacji i kontrola procesu utrzymania porządku i czystości w jednostak/komórkach Zespołu;
 7. prowadzenie całokształtu spraw związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników Zespołu.

 

§ 53

1. Dział Administracyjno – Gospodarczy należy do pionu Zastępcy Dyrektora
ds. Administracyjno-Ekonomicznych.

2. Na czele działu stoi Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego.

3. Do zadań Działu Administracyjno - Gospodarczego należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno-gospodarczej na rzecz jednostek organizacyjnych Zespołu w celu zabezpieczenia ich potrzeb;
 2. nadzór nad prawidłową realizacją i rozliczaniem umów zawartych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na wszystkie dostawy i usługi;
 3. nadzór nad prawidłową realizacją i rozliczaniem umów innych niż wskazane w pkt. 2,
  a związanych z zakresem zadań działu;
 4. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem planu inwestycji dotyczącego zakupu środków trwałych;
 5. monitorowanie i analizowanie zużycia mediów (woda, prąd, energia cieplna itp.) 
 6. prowadzenie zaopatrzenia dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zespołu;
 7. nadzór nad właściwym użytkowaniem i zabezpieczeniem majątku Zespołu, w tym gospodarka kluczami;
 8. prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną środowiska;
 9. prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i innymi nieruchomościami oraz wszystkich spraw administracyjnych w ww. zakresie;
 10. prowadzenie gospodarki magazynowej;
 11. gospodarka nieczystościami stałymi i płynnymi oraz utylizacja odpadów medycznych
  i niebezpiecznych, gospodarka paliwowo-energetyczna, transportem wewnętrznym;
 12. rzeczowa gospodarka środkami trwałymi, wyposażeniem oraz niskocennymi materiałami w jednostkach organizacyjnych Zespołu;
 13. prowadzenie sprawozdawczości GUS za media i zagadnienia ochrony środowiska;
 14. sporządzanie dla Dyrektor Zespołu lub jego Zastępcy sprawozdań w zakresie zadań wykonywanych przez dział, a także bieżących zestawień i analiz.

 

§ 54

 1. Dział Techniczny należy do pionu Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych 10/2020
 2. Na czele działu stoi Kierownik Działu Technicznego.
 3. Do zadań Działu Technicznego należy w szczególności:
 4. zabezpieczenie warunków technicznych niezbędnych dla racjonalnej gospodarki obiektami budowlanymi, aparaturą i sprzętem medycznym, sprzętem techniczno-gospodarczym, urządzeniami i instalacjami energetycznymi oraz innym sprzętem technicznym pozostającym na stanie Zespołu;
 5. całokształt spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem inwestycji
  i remontów;
 6. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem planu inwestycji dotyczącego robót budowlanych;
 7. nadzór merytoryczny i kontrola spraw związanych z bieżącą konserwacją oraz naprawami obiektów, pomieszczeń, instalacji  i urządzeń komórek/jednostek organizacyjnych Zespołu;
 8. nadzór budowlany (w tym prowadzenie książek obiektów budowlanych)
  i energetyczny nad całością majątku Zespołu; 
 9. przeprowadzanie okresowych inspekcji i przeglądów obiektów budowlanych, instalacji oraz sprzętu i aparatury medycznej;
 10. opracowywanie planów remontów bieżących, kapitalnych, programów modernizacji budynków, budowli i wyposażenia technicznego, zakupów wyposażenia technicznego;
 11. zapewnienie obsługi oraz nadzoru technicznego w zakresie urządzeń energetycznych, elektrycznych, ciepłowniczych ,itp.
 12. nadzór nad prawidłową eksploatacją sprzętu i aparatury medycznej w wszystkich jednostkach organizacyjnych Zespołu;
 13. nadzór nad prawidłową realizacją i rozliczanie umów zawartych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na wszystkie roboty budowlane;
 14. współpraca z Działem Administracyjno-Gospodarczym przy zaopatrzeniu
  w niezbędne materiały i części zamienne niezbędne do konserwacji, napraw sprzętu
  i aparatury medycznej;
 15. organizowanie, kierowanie i nadzorowanie robót konserwacyjnych, napraw i robót bieżących realizowanych przez własne zespoły oraz zewnętrzne podmioty specjalistyczne, w tym pełne zaopatrzenie w niezbędne materiały budowlane, hydrauliczne i elektryczne;
 16. zlecenie na zewnątrz remontów, przeglądów technicznych, napraw i konserwacji wyposażenia technicznego oraz nadzór nad ich realizacją;
 17. współpraca ze specjalistą ds. zamówień publicznych (samodzielnym stanowiskiem ds. zamówień publicznych) w zakresie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i kosztorysów w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych;
 18. nadzór nad funkcjonowaniem systemu alarmowego i monitoringu, a także gospodarka urządzeniami łączności;
 19. wykonywanie prac przy załadunku i rozładunku towaru, sprzętu i aparatury, dostaw zaopatrzenia;
 20. sporządzanie dla sprawozdań w zakresie zadań wykonywanych przez dział, a także bieżących zestawień i analiz.

 

§ 55

 1. Główny Księgowy sprawuje nadzór nad racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi. Koordynuje gospodarkę finansową wynikającą z planów ekonomiczno-finansowych Zespołu.
 2. Główny Księgowy jest Kierownikiem Działu Ekonomiczno–Finansowego.
 3. Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:
 1. w ramach powierzenia przez Dyrektora Zespołu obowiązków i odpowiedzialności:

a) prowadzenie rachunkowości Zespołu polegające zwłaszcza na:

 • zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Zespołu oraz sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań
  i sprawozdawczości finansowej;
 • bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, terminowe
  i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za mienie będące
  w posiadaniu Zespołu, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
 • nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych
  przez poszczególne komórki organizacyjne Zespołu.

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

c) dokonywanie wstępnej kontroli:

 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Zespołu
 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 1. prowadzenie gospodarki finansowej Zespołu zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
 1. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Zespół;
 2. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
 3. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 1. analiza stanu i wyniku finansowego Zespołu;
 2. nadzór nad sprawozdawczością finansową i podatkową;
 3. (skreślony)
 4. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Zespołu dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności przyjętych zasad rachunkowości.

4. Dział Ekonomiczno-Finansowy należy do pionu Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych, a do jego zadań należy w szczególności:

 1. w zakresie księgowości finansowo-kosztowej:

a) przyjmowanie gotówki do kasy, dokonywanie wypłat gotówkowych;

b) wypłata wynagrodzeń oraz wypłata zaliczek na zakup towarów i usług oraz ich rozliczanie;

c) przygotowywanie dokumentów bankowych;

d) sporządzanie raportów kasowych, kontrola druków ścisłego zarachowania
i książki depozytów;

e) prowadzenie rozrachunków z kontrahentami;

f) uzgadnianie miesięcznych obrotów i sald kont analitycznych;

g) rozliczanie należności podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług VAT, podatku dochodowego od osób prawnych,

h) prowadzenie analityki kosztowej, dekretacji księgowej i sprawozdawczości;

 1. sporządzanie rocznego bilansu i sprawozdawczości wymaganej przepisami;
 2. prowadzenie ewidencji składników majątkowych oraz zagadnień inwentaryzacji i kasacji;
 1. w zakresie księgowości materiałowej:

a) księgowanie magazynów żywności, magazynu gospodarczego;

b) nadzór nad gospodarką żywnościową w lecznictwie stacjonarnym;

c) uzgadnianie obrotów i sald kont 310/4 i 310/5.

3) sporządzanie dla Dyrektora Zespołu sprawozdań w zakresie zadań wykonywanych
przez dział, a także bieżących zestawień i analiz.

4) (skreślony)

5. (skreślony)

                                                                                                         

§ 56

1. Dział Kadr i Organizacji należy do pionu Dyrektora Zespołu.

2. Na czele działu stoi Kierownik Działu Kadr i Organizacji.

3. Do zadań Działu Kadr i Organizacji należy w szczególności:

 1. realizacja polityki kadrowej – planowanie i koordynacja prawidłowego dopływu, doboru, rozmieszczenia i wykorzystania personelu;
 2. prowadzenie całokształtu spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy oraz z przebiegiem zatrudnienia;
 3. prowadzenie akt osobowych pracowników oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;
 4. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem personelu na podstawie innej niż stosunek pracy;
 5. skreślony 
 6. nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy;
 7. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem w Zespole związków zawodowych;
 8. prowadzenie obowiązujących ewidencji;
 9. nadzór nad realizacją zadań z zakresu planowania, rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy;
 10. prowadzenie sprawozdawczości i analizy zatrudnienia;
 11. przeprowadzanie procedury konkursowej na stanowiska kierownicze określone
  w obowiązujących przepisach prawa;
 12. prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczącej podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
 13. wykonywanie zadań z zakresu polityki antymobbingowej;
 14. opracowywanie projektów podstawowej dokumentacji organizacyjnej Zespołu i jej zmian (dotyczącą m.in. statutu, regulaminu organizacyjnego, pracy, wynagradzania),
  a także przygotowywanie projektów wewnątrzzakładowych aktów normatywnych;
 15. prowadzenie całości zbioru dokumentacji dotyczącej zarządzania Zespołem;
 16. prowadzenie spraw statutowych – aktualizacja zmian do KRS i Urzędu Wojewódzkiego;
 17. przygotowanie materiałów i obsługa organizacyjno-techniczna Rady Społecznej Zespołu;
 18. dokumentowanie przebiegów sporów zbiorowych;
 19. skreślony;
 20. sporządzanie dla Dyrektora Zespołu sprawozdań w zakresie zadań wykonywanych
  przez dział, a także bieżących zestawień i analiz;
 21. (skreślony).

 

§ 57

1. Dział Kontroli Wewnętrznej i Zarządczej należy do pionu Dyrektora Zespołu.

2. Na czele działu stoi Kierownik Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządczej.

3. Do zadań Działu Kontroli Wewnętrznej i Zarządczej należy w szczególności:

 1. prowadzenie kontroli w poszczególnych komórkach organizacyjnych Zespołu -
  na podstawie planu kontroli oraz pozaplanowych;
 2. sporządzanie protokołów z kontroli oraz przygotowanie projektów zaleceń pokontrolnych;
 3. monitorowanie i kontrolowanie wykonania przez jednostki organizacyjne Zespołu zaleceń pokontrolnych;
 4. przygotowanie rocznego planu kontroli wewnętrznych
 5. prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, przechowywanie
  i archiwizacja materiałów z przeprowadzonych kontroli;
 6. prowadzenie całokształtu spraw związanych z kontrolami zewnętrznymi prowadzonymi w Zespole – prowadzenie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej kontroli zewnętrznych;
 7. prowadzenie ksiąg kontroli zewnętrznej;
 8. tworzenie i koordynowanie systemu kontroli zarządczej w Zespole;
 9. sporządzanie zbiorczego planu realizacji celów i zadań Zespołu;
 10. koordynowanie działań w zakresie zarządzania ryzykiem;
 11. monitorowanie i przeprowadzanie samooceny systemu kontroli zarządczej;
 12. sporządzanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Zespole;
 13. współpraca z organami kontroli zewnętrznej realizującymi kontrole w Zespole. 45/2022

 

§ 58

 1. Sekcja IT należy do pionu Dyrektora Zespołu.

1a. Na czele Sekcji stoi Kierownik Sekcji IT.

2. Do zadań Sekcja IT (informatycznej):

 1. dobór i dostosowanie technik informatycznych oraz systemu telekomunikacyjnego
  do aktualnych potrzeb jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu;
 2. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki sprzętem komputerowym, telekomunikacyjnym, w tym zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego i systemów informatycznych w Zespole
 3. administrowanie sieci komputerowych we wszystkich jednostkach i komórkach Zespołu.
 4. administrowanie systemem Mediqus i miniMedigus,
 5. nadzór nad funkcjonowaniem systemu informatycznego  i telekomunikacyjnego;
 6. prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Zespołu.
 7. współtworzenie polityki bezpieczeństwa i ochrony danych w Zespole, w tym zabezpieczenie urządzeń w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym;
 8. utrzymanie i aktualizowanie aplikacji użytkowanych w Zespole oraz kontrola nad utrzymaniem baz danych;
 9. wykonywanie napraw, konserwacji oraz przeglądów technicznych sprzętu komputerowego oraz telekomunikacyjnego, a także nadzorowanie interwencji serwisu zewnętrznego;
 10. wdrażanie programów informatycznych;
 11. koordynacja i nadzór nad procesem informatyzacji Zespołu;
 12. obsługa monitoringu;
 13. organizowanie szkoleń pracowników w zakresie informatycznym;
 14. archiwizacja oraz bezpieczne składowania na zewnętrznych nośnikach danych, które są wykorzystywane w funkcjonujących w Zespole systemach;
 15. monitorowanie i kontrola funkcjonowania elektronicznego systemu kontroli
  i monitoringu szczepionek (ESKIMOS).

 

§ 58a

 1. Sekcja Płac należy do pionu Dyrektora Zespołu.
 2. Na czele Sekcji stoi Kierownik Sekcji Płac.
 3. Do zadań Sekcji Płac należy:
 4. prowadzenie płac pracowników z tytułu zatrudnienia zgodnie z posiadanymi  dokumentami;
 5. sporządzenia listy płac z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju ewentualnych  potrąceń;
 6. elektroniczne przekazywanie wynagrodzeń;
 7. przygotowywanie danych do RCA, RSA i RZA;
 8.  sporządzanie rocznej deklaracji podatku od wynagrodzeń i umów zleceń oraz  niezbędnych informacji finansowych;
 9. sporządzanie i przekazywanie droga elektroniczną miesięcznych deklaracji ZUS;
 10. archiwizacja dokumentów płacowych;
 11. prowadzenie kart wynagrodzeń;
 12. sporządzanie dokumentacji zasiłków chorobowych, rodzinnych, macierzyńskich i wychowawczych;
 13. przechowywanie i prowadzenie druków RP-7 dla emerytów i rencistów;
 14. współpraca w zakresie prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 15. prowadzenie spraw pracowników w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
 16. prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

 

§ 59

 1. Funkcje administracyjne Zespołu realizowane są także na samodzielnych stanowiskach pracy.
 2. (skreślony)
 3. W skład struktury Zespołu wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy:
  1. Radca Prawny (stanowisko ds. obsługi prawnej);
  2. Specjalista zamówień publicznych;
  3. Pielęgniarka Epidemiologiczna (stanowisko ds. epidemiologii);
  4. Specjalista BHP;
  5. Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością;
  6. Inspektor Ochrony Danych;
  7. Inspektor ds. obronnych;
  8. inspektor ochrony przeciwpożarowej.
 4. Do zadań Radcy Prawnego należy doradztwo prawne Zespołu, a w szczególności:
  1. udzielanie Dyrektorowi Zespołu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie prawa;
  2. informowanie Dyrektora o zmianach w obowiązujących stanach prawnych
   w zakresie działalności Zespołu oraz o uchybieniach w jego działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;
  3. prowadzenie postepowań w sprawie roszczeń z ubezpieczenia Zespołu oraz
   w postępowaniu o ustalenie zdarzenia medycznego;
  4. doradztwo w zakresie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków; 24/2022
  5. uczestniczenie w prowadzonych przez Zespół rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zawarcie umów;
  6. nadzór prawny nad egzekucją należności Zespołu;
  7. występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
  8. udzielanie kierownikom jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej w zakresie wykonywanych przez nich zadań służbowych;
 5. Zadaniem Specjalisty zamówień publicznych jest prawidłowa realizacja całokształtu zadań związanych z  udzielaniem przez Zespól zamówień publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych poprzez:
  1. kompleksowe i zgodne z przepisami prawa organizowanie i prowadzenie postepowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym udział w komisji przetargowej;
  2. ustalanie trybu udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zapotrzebowań składanych przez inne komórki organizacyjne Zespołu;
  3. prowadzenie postępowań zgodnie z wewnętrzną procedurą tzw. zamówień podprogowych;
  4. współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Zespołu w celu określenia
   i opisu przedmiotu zamówienia oraz ustalanie terminów przeprowadzania postepowań;
  5. prowadzenie postepowań w związku z wniesionymi środkami zaskarżenia;
  6. przygotowywanie projektów umów o udzielenie zamówienia publicznego;
  7. obsługa konta zespołu na serwerze Biuletynu Zamówień Publicznych oraz
   w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w zakresie wymaganych ogłoszeń;
  8. prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz zawartych umów, a także pism zewnętrznych w tym zakresie;
  9. opracowywanie planu zamówień publicznych.
 6. W zakresie zadań Specjalisty BHP mieści się inicjowanie, organizowanie oraz koordynowanie wszystkich przedsięwzięć mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków BHP w Zespole, a w szczególności:
 1. planowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych
  z zakresu bhp i ppoż.;
 2. planowanie i organizowanie kursów w zakresie kwalifikacji i uprawnień w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych pracowników Zespołu;
 3. opracowywanie instrukcji BHP;
 4. udział w przydzielaniu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Zespołu;
 5. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 6. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. bieżące informowanie Dyrektora Zespołu o stwierdzonych zagrożeniach wypadkowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 8. wnioskowanie do Dyrektora Zespołu o bezzwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który nie spełnia wymogów bhp obowiązujących na danym stanowisku;
 9. uczestnictwo w pracach zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy;
 10. współpraca ze społecznym inspektorem pracy oraz związkami zawodowymi w zakresie podejmowanych przez nie działań ukierunkowanych na przestrzeganie przepisów
  i zasad bhp;
 11. współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  do wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;
 12. udział w opracowywaniu i kontrola realizacji planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 13. zgłaszanie wniosków dot. wymagań BHP przy opracowywaniu przez zakład założeń
  i dokumentacji inwestycyjnych i modernizacyjnych, także udział w ocenie dokumentacji inwestycyjnych oraz w odbiorach technicznych;
 14. prowadzenie rejestru chorób zawodowych pracowników;
 15. prowadzenie postępowań związanych z zaistnieniem wypadku w pracy.
  1. Szczegółowy zakres zadań Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością wynika
   z wymagań aktualnej normy PN-EN ISO 9001 i określony jest w dokumentacji systemu jako „Zakres obowiązków i uprawnień dla Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością”.
  2. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy m.in.:
 1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach wynikających z przepisów prawa regulujących kwestię ochrony danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie;
 2. monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk wewnętrznych Zespołu w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 3. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach ochrony danych osobowych.
  1. Zakres zadań Inspektora ds. obronnych wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących obrony cywilnej.
  2. W zakresie zadań Inspektora ochrony przeciwpożarowej mieści się koordynacja
   i sprawowanie nadzoru nad działalnością zapobiegawczą oraz operacyjno-techniczną,
   a w szczególności:
 1. prowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego, opracowywanie wniosków, zaleceń pokontrolnych oraz nadzorowanie ich wykonania,
 2. udział w komisjach odbioru obiektów do eksploatacji, a w szczególności w pracach komisji pożarowo-technicznej,
 3. udział w przygotowywaniu jednostek do potrzeb obrony cywilnej oraz przygotowanie w zakresie p/poż. w porozumieniu z komórką ds. obronnych,
 4. nadzór nad utrzymaniem urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu pożarniczego,
 5. organizacja szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 6. wprowadzenie w życie zakładowych regulaminów i instrukcji przeciwpożarowych – wnioskowanie zmian i uzupełnień tych przepisów oraz nadzór nad ich stosowaniem,
 7. egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych, wnioskowanie o nałożenie kar,
 8. współdziałanie z właściwymi służbami w zakresie ustalania warunków bezpieczeństwa pożarowego przy prowadzeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

 

VI. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

§ 60

1. W celu zapewnienia prawidłowości leczenia, diagnostyki, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych Zespół może udzielić zamówienia na świadczenia zdrowotne.

2. Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

 

VII.  Wysokość opłat

 

7.1. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

 

§ 61

 1. Zespół udostępnia dokumentację medyczną niezwłocznie na podstawie wniosku
  o udostępnienie dokumentacji medycznej, w trybie i na zasadach określonych
  w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Zespół pobiera opłatę w wysokości:
 1. jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 10,00 zł (w tym aktualny     VAT);
 2. jedna strona kserokopii albo wydruku dokumentacji medycznej - 0,50 zł (w tym aktualny VAT);
 3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych –
  2,80 zł (w tym aktualny VAT).
  1. Opłaty, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
   1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób wskazany w ustępie poprzedzającym;
   2. w związku z postepowaniem przed wojewódzka komisja do spraw orzekania
    o zdarzeniach medycznych.
  2. W przypadku wysyłania przez Zespół wyciągów, odpisów, wydruków, kserokopii
   czy elektronicznego nośnika danych podmiotom uprawnionym, Zespół pobiera dodatkowo opłatę pocztowo-kancelaryjną w wysokości równowartości opłaty
   za przesyłkę pocztową poleconą.
  3. Za własnoręczne dokonywanie odpisów przez podmioty uprawnione Zespół nie pobiera opłat.

 

7.2. Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta

 

§ 62

Za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny (licząc od godziny,
w której nastąpiła śmierć pacjenta) Zespół pobiera opłatę w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą dobę.

 

7.3. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową lub całkowita odpłatnością.

 

§ 63

 1. Za świadczenia opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane za częściową lub całkowita odpłatnością, Zespół pobiera opłatę w wysokości określonej w Załączniku Nr 3
  do niniejszego Regulaminu.
 2. Opłaty rekompensującej koszt realizacji prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, wskazanej w części II (Hospitalizacje) pkt 4 Cennika świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, nie pobiera się
  od matek karmiących piersią dziecko przebywające na oddziale szpitalnym oraz opiekunów hospitalizowanych osób niepełnosprawnych w znacznym lub umiarkowanym stopniu.

 

VIII.  Postanowienia końcowe

 

§ 64

1. Regulamin Organizacyjny ustala Dyrektor Zespołu.

2. Zmiany i uzupełnienia Regulaminu należy wprowadzać na bieżąco w miarę zachodzących zmian w strukturze organizacyjnej Zespołu oraz zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a także w zależności od potrzeb Zespołu.

 

§ 65

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy wewnętrzne  obowiązujące w Zespole oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

§ 66

Niniejszy Regulamin Organizacyjny stanowi podstawę do dokonania podziału pracy i czynności pomiędzy pracowników poszczególnych jednostek/komórek organizacyjnych Zespołu.

 

 

§ 67

Wszyscy pracownicy Zespołu i osoby świadczące pracę na rzecz Zespołu zobowiązani są
do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 68

Regulamin wchodzi w  życie z dniem wydania przez Dyrektora Zespołu zarządzenia
w sprawie wprowadzenia przedmiotowego regulaminu.

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego

 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 

 

Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych zakładów leczniczych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 

Zakład leczniczy Szpital Powiatowy w Kłobucku – ul. 11 Listopada 5E, Kłobuck

Nazwa jednostki

Nazwa komórki

Adres jednostki/komórki

1. Szpital Rejonowy w Kłobucku

 

Kłobuck, ul. 11 Listopada 5E

 

1. Oddział Chorób Wewnętrznych

2. Oddział Dziecięcy

3.Dzienny Oddział Gastroenterologiczny

4. Izba Przyjęć

Kłobuck, ul. 11 Listopada 5E

2. Szpital Rejonowy im. Dr Anki w Krzepicach

 

Krzepice, ul. Szkolna 1

 

 1. Oddział Chorób Wewnętrznych
  z Pododdziałem Geriatrycznym
 2. Oddział Geriatryczny
 3. Izba Przyjęć

Krzepice, ul. Szkolna 1

3. Zakład Diagnostyki Medycznej w Kłobucku

 

Kłobuck, ul. 11 Listopada 5E

 

1. Pracownia USG z Diagnostyką Kardiologiczną w Kłobucku

2. Pracownia Endoskopii w Kłobucku

3. Pracownia EKG w Kłobucku

4. Pracownia Spirometrii

Kłobuck, ul. 11 Listopada 5E

5. Pracownia USG w Krzepicach

6. Pracownia EKG w Krzepicach

7. Pracownia Endoskopii w Krzepicach

Krzepice, ul. Szkolna 1

 1. Dział Farmacji Szpitalnej

 

Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C

Zakład leczniczy Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kłobucku - ul. 11 Listopada 5A, Kłobuck

4. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 

 Kłobuck, 11 Listopada 5A

 

 1. Poradnia dla Dzieci
 2. Gabinet Zabiegowy Poradni dla Dzieci
 3. Punkt Szczepień
 4. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
  w Kłobucku
 5. Gabinet Położnej Środowiskowej
  w Kłobucku

Kłobuck, 11 Listopada 5A

6. Poradnia Ogólna Nr 1 w Kłobucku

7. Gabinet Zabiegowy Nr 1 w Kłobucku

8. Pracownia Psychologiczna w Kłobucku

9. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
    w Kłobucku

10. Gabinet Położnej Środowiskowej
    w Kłobucku

Kłobuck, ul. Staszica 28

 

11. Poradnia Ogólna Nr 2 w Kłobucku

12. Gabinet Zabiegowy Nr 2 w Kłobucku

13. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
  w Kłobucku

14. Gabinet Położnej Środowiskowej
w Kłobucku

Kłobuck, ul. Rómmla 4A

15.  Poradnia Ogólna w Kamyku

16. Gabinet Zabiegowy w Kamyku

17. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
    w Kamyku.

18. Gabinet Położnej Środowiskowej w Kamyku

Kamyk, Plac Witosa 3

19. Poradnia Ogólna w Krzepicach

20. Gabinet Zabiegowy w Krzepicach

21. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
 w Krzepicach

22. Gabinet Położnej Środowiskowej
w Krzepicach

Krzepice, ul. Częstochowska 1

23. Poradnia Ogólna w Starokrzepicach

24. Gabinet Zabiegowy w Starokrzepicach

25. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
     w  Starokrzepicach

26. Gabinet Położnej Środowiskowej
      w Starokrzepicach

Starokrzepice, ul. Oleska 207

27. Poradnia Ogólna w Zajączkach

28. Gabinet Zabiegowy w Zajączkach

29. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
     w  Zajączkach

30.Gabinet Położnej Środowiskowej
     w Zajączkach

Zajączki Drugie, ul. Nowa Wieś 25

31. Poradnia Ogólna w Lipiu

32. Gabinet Zabiegowy w Lipiu

33. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
w Lipiu

34. Gabinet Położnej Środowiskowej w Lipiu

Lipie, ul. Częstochowska 27

35. Poradnia Ogólna w Parzymiechach

36. Gabinet Zabiegowy w Parzymiechach

37. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
     w Parzymiechach  

38. Gabinet Położnej Środowiskowej
      w Parzymiechach

Parzymiechy, ul. Krzepicka 20

39. Poradnia Ogólna w Stanisławowie

40. Gabinet Zabiegowy w Stanisławowie

41. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
     w Stanisławowie

42. Gabinet Położnej Środowiskowej
     w Stanisławowie

Stanisławów 63

43. Poradnia Medycyny Rodzinnej w Miedźnie

44. Gabinet Zabiegowy w Miedźnie

45. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
      w Miedźnie

46. Gabinet Położnej Środowiskowej
     w Miedźnie

Miedźno, ul. Słoneczna 3

47. Poradnia Ogólna w Ostrowach

48. Gabinet Zabiegowy w Ostrowach

49. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
     w Ostrowach

50. Gabinet Położnej Środowiskowej
     w Ostrowach 

Ostrowy nad Okszą, ul. Brzeźnicka 4

51. Poradnia Ogólna w Opatowie

52. Gabinet Zabiegowy w Opatowie

53. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
 w Opatowie

54. Gabinet Położnej Środowiskowej
 w Opatowie

Opatów, ul. Kościuszki 27A

55. Poradnia Ogólna w Złochowicach

56. Gabinet Zabiegowy w Złochowicach

57. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
      w Złochowicach

58. Gabinet Położnej Środowiskowej

     w Złochowicach

Złochowice, ul. Topolowa 1

 1. Poradnia Medycyny Rodzinnej w Popowie
 2. Gabinet Zabiegowy w Popowie
 3. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
  w Popowie
 4. Gabinet Położnej Środowiskowej
  w Popowie

Popów, ul. PCK 4

 1. Poradnia Medycyny Rodzinnej
  w Rębielicach
 2. Gabinet Zabiegowy w Rębielicach
 3. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
  w Rębielicach
 4. Gabinet Położnej Środowiskowej
  w Rębielicach

Rębielice Królewskie, ul. Główna 24

 1. Poradnia Ogólna w Wąsoszu
 2. Gabinet Zabiegowy w Wąsoszu
 3. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
  w Wąsoszu
 4. Gabinet Położnej Środowiskowej w Wąsoszu

Wąsosz Górny, ul. Witosa 8

 1. Poradnia Ogólna w Przystajni
 2. Gabinet Zabiegowy w Przystajni
 3. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
  w Przystajni.
 4. Gabinet Położnej Środowiskowej
  w Przystajni

Przystajń, ul. Powstańców Śląskich 7

 1. Poradnia Ogólna w Ługach Radłach
 2. Gabinet Zabiegowy w Ługach Radłach
 3. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
  w Ługach Radłach
 4. Gabinet Położnej Środowiskowej
  w Ługach Radłach

Ługi-Radły, ul. Kościelna 3

 1. Poradnia Medycyny Rodzinnej w Pankach
 2. Gabinet Zabiegowy w Pankach
 3.  Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
  w Pankach
 4. Gabinet Położnej Środowiskowej
  w Pankach

Panki, ul. 1 Maja 12

83. Poradnia Medycyny Rodzinnej
      we Wręczycy

84. Gabinet Zabiegowy we Wręczycy

85. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
we Wręczycy

86. Gabinet Położnej Środowiskowej
we Wręczycy

Wręczyca Wielka, ul. Śląska 27 i 27a

87. Poradnia Ogólna w Kalei

88. Gabinet Zabiegowy w Kalei

89. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej w Kalei

90. Gabinet Położnej Środowiskowej w Kalei

Kalej, ul. Strażacka 2

91. Poradnia Ogólna w Truskolasach

92. Gabinet Zabiegowy w Truskolasach

93. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
     w Truskolasach

94. Gabinet Położnej Środowiskowej
     w Truskolasach

Truskolasy, ul. Opolska 8

95. Poradnia Ogólna w Węglowicach

96. Gabinet Zabiegowy w Węglowicach

97. Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
     w Węglowicach

98. Gabinet Położnej Środowiskowej
      w Węglowicach

Czarna Wieś, ul. Szkolna 87

99. Gabinet Profilaktyczny Nr 1  w Kłobucku

Kłobuck, ul. Baczyńskiego 2

100. Gabinet Profilaktyczny Nr 2  w Kłobucku

Kłobuck, ul. Szkolna 1

101. Gabinet Profilaktyczny Nr 3  w Kłobucku

Kłobuck,

ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4

102. Gabinet Profilaktyczny Nr 4  w Kłobucku

Kłobuck, ul. Zamkowa 6 

103. Gabinet Profilaktyczny Nr 5  w Kłobucku

Kłobuck, ul. 3 Maja 33

104. Gabinet Profilaktyczny Nr 6  w Kłobucku

Kłobuck, ul. Skorupki 46

105. Gabinet Profilaktyczny Nr 7 w Kłobucku

Kłobuck, ul. Witosa 21

106. Gabinet Profilaktyczny w Kamyku

Kamyk, ul. Szkolna 5

107. Gabinet Profilaktyczny w Łobodnie

Łobodno, ul. Sienkiewicza 69

108. Gabinet Profilaktyczny w Białej

Biała, ul. Częstochowska 73

109. Gabinet Profilaktyczny w Libidzy

Libidza, ul. Olszyńskiego 2

110. Gabinet Profilaktyczny w Lgocie

Lgota, ul. Południowa 138

111. Gabinet Profilaktyczny Nr 1 w Krzepicach

Krzepice, ul. Mickiewicza 17

112. Gabinet Profilaktyczny Nr 2 w Krzepicach

Krzepice, ul. Skłodowskiej 21

113. Gabinet Profilaktyczny Nr 3 w Krzepicach

Krzepice, ul. Ryły 26

114. Gabinet Profilaktyczny w Starokrzepicach

Starokrzepice, ul. Oleska 250

115. Gabinet Profilaktyczny w Zajączkach

Zajączki Drugie, ul. Szkolna 2

116. Gabinet Profilaktyczny w Zajączkach  

         Pierwszych

Zajączki Pierwsze 50

117. Gabinet Profilaktyczny w Lipiu

Lipie, ul. Częstochowska 31

118. Gabinet Profilaktyczny w Parzymiechach

Parzymiechy, ul. Parkowa 2

119. Gabinet Profilaktyczny w Lindowie

Lindów 42

120. Gabinet Profilaktyczny w Rębielicach   

         Szlacheckich

Rębielice Szlacheckie 93

121. Gabinet Profilaktyczny w Miedźnie

Miedźno, ul. Szkolna 1

122. Gabinet Profilaktyczny w Ostrowach

Ostrowy nad Okszą, ul. Szkolna 6

123. Gabinet Profilaktyczny w Mokrej

Mokra 194

124. Gabinet Profilaktyczny w Opatowie

Opatów, ul. Szkolna 5

125. Gabinet Profilaktyczny w Iwanowicach  

        Dużych

Iwanowice Duże, ul. Częstochowska 63

126. Gabinet Profilaktyczny w Opatowie

Opatów, ul. Kościuszki 1

127. Gabinet Profilaktyczny w Waleńczowie

Waleńczów, ul. Szkolna 19

128. Gabinet Profilaktyczny w Wilkowiecku

Wilkowiecko, ul. Szkolna 1

129. Gabinet Profilaktyczny w Złochowicach

Złochowice, ul. Wesoła 3

130. Gabinet Profilaktyczny w Zwierzyńcu

        Pierwszym

Zwierzyniec Pierwszy, ul. Szkolna 2

131. Gabinet Profilaktyczny w Popowie

Popów, ul. Długosza 7

132. Gabinet Profilaktyczny w Rębielicach

Rębielice Królewskie, ul. Szkolna 1

133. Gabinet Profilaktyczny w Wąsoszu

Wąsosz Górny, ul. Witosa 11

134. Gabinet Profilaktyczny w Więckach

Więcki, ul. Szkolna 1

135. Gabinet Profilaktyczny w Zawadach

Zawady, ul. Szkolna 8a

136. Gabinet Profilaktyczny w Przystajni

Przystajń, ul. Szkolna 9

137. Gabinet Profilaktyczny w Borze Zajacińskim

Bór Zajaciński 78

138. Gabinet Profilaktyczny w Pankach

Panki, ul. Tysiąclecia 17

139. Gabinet Profilaktyczny w Konieczkach

Konieczki 64

140. Gabinet Profilaktyczny w Aleksandrowie

Aleksandrów 31

141. Gabinet Profilaktyczny we Wręczycy

Wręczyca Wielka, ul. Szkolna 11

142. Gabinet Profilaktyczny w Kalei

Kalej, ul. Szkolna 1

143. Gabinet Profilaktyczny w Truskolasach

Truskolasy, ul. Szkolna 3

144. Gabinet Profilaktyczny w Węglowicach

Węglowice 3

145. Gabinet Profilaktyczny w Borowem

Borowe, ul. Długa 75

146. Gabinet Profilaktyczny w Bieżeniu

Bieżeń, ul. Szkolna 1

147. Gabinet Profilaktyczny w Grodzisku

Grodzisko, ul. Kłobucka 1

148. Gabinet Profilaktyczny w Kulejach

Kuleje, ul. Szkolna 1

5. Ambulatorium

 

Kłobuck, ul. 11 Listopada 5E

 

1. Ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Kłobucku

2. Gabinet zabiegowy ambulatoryjny
w Kłobucku

Kłobuck, ul. 11 Listopada 5E

3. Ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Krzepicach

4. Gabinet zabiegowy ambulatoryjny
w Krzepicach

Krzepice, ul. Szkolna 1

6. Zakład Rehabilitacji w Kłobucku

 

Kłobuck, ul. 11 Listopada 5E

 

1. Zakład Fizjoterapii w Kłobucku

Kłobuck, ul. 11 Listopada 5E

2. Gabinet Fizjoterapii w Krzepicach

Krzepice, ul. Szkolna 1

3. Gabinet Fizjoterapii w Górkach

Górki 32

4. Gabinet Fizjoterapii w Starokrzepicach

Starokrzepice, ul. Oleska 207

5. Gabinet Fizjoterapii w Golcach

Golce 72

7. Pogotowie Ratunkowe w Kłobucku

 

Kłobuck, ul. Staszica 28

 

 1. Zespół Podstawowy Ratownictwa
  Medycznego „P3”
 2. Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego "P1"
 3. Zespół transportu medycznego „T1”
 4. Zespół transportu medycznego „T2”

Kłobuck, ul. Staszica 28

 1. Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego "P2"

Krzepice, ul. Szkolna 1

 

 1. Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego „P4”

Panki, ul. 1 Maja 12

 1. Przychodnia Specjalistyczna

 

Kłobuck, ul. 11 Listopada 5 A

 

 1. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu

Kłobuck, ul. Rómmla 4A

 

 1. Poradnia Gastroenterologiczna
 2. Poradnia Wad Postawy
 3. Poradnia Rehabilitacyjna
 4. Gabinet zabiegowy specjalistyczny
 5. Poradnia Dietetyczna
 6. Poradnia Promocji Zdrowia
 7. Poradnia Internistyczna
 8. Poradnia Pediatryczna

Kłobuck, ul. 11 Listopada 5E

 

 1. Poradnia Geriatryczna
 2. Poradnia Internistyczna

Krzepice, ul. Szkolna 1

 

 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego

 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 

CENNIK ŚWIADCZEŃ

udzielanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

CZĘŚĆ I  (Pracownie diagnostyczne)

 

Pracownia USG

Cena badania w zł

 

 1.  

USG jamy brzusznej

100,00

 

 1.  

USG tarczycy

100,00

 

 1.  

USG piersi

100,00

 

 1.  

USG przezciemiączkowe

100,00

 

 1.  

USG ślinianek

100,00

 

 1.  

UKG serca

180,00

 

Pracownia EKG

Cena badania w zł

 

 1.  

EKG bez opisu

40,00

 

 1.  

EKG z opisem

70,00

 

 1.  

Próba wysiłkowa

180,00

 

 1.  

Holter EKG

170,00

 

 1.  

Holter ciśnieniowy

170,00

 

 1.  

Spirometria

80,00

 

Pracownia Endoskopii

Cena badania w zł

 

 1.  

Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym

420,00

 

 1.  

Kolonoskopia diagnostyczna

500,00

 

 1.  

Polipektomia endoskopowa

600,00

 

 1.  

Znieczulenie do endoskopii

280,00

 

 1.  

Rektoskopia

220,00

 

 1.  

Badanie histopatologiczne

50,00 za 1 badanie

 

 1.  

Badanie cytologiczne

40,00 za 1 badanie

 

Inne

Cena badania w zł

 

1.

Test w kierunku SARS-CoV-2

200,00

 

2.

Test antygenowy SARS-CoV-2

80,00

 

CZĘŚĆ II  (Hospitalizacje)

 

Hospitalizacje

Cena świadczenia w zł

 

 1.  

Oddział wewnętrzny

Wg kalkulacji NFZ

 

 1.  

Oddział geriatryczny

Wg kalkulacji NFZ

 

 1.  

Oddział dziecięcy

Wg kalkulacji NFZ

 

 1.  

Opłata rekompensująca koszt realizacji prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej

30,00 – za pierwsze trzy dni pobytu + 5,00 – za każdy kolejny dzień pobytu

 

CZĘŚĆ III (Porady lekarskie i świadczenia pielęgniarskie)

 

Porady lekarskie

Cena porady w zł

 

 1.  

Porada lekarza POZ, zaświadczenia płatne

120,00

 

 1.  

Wydanie płatnego zaświadczenia przez lekarza POZ

50,00

 

 1.  

Porada lekarza w ambulatorium lub IP

150,00

 

 1.  

Badanie profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne)

130,00

 

 1.  

Badanie lekarskie zatrzymanego - osadzonego

200,00

 

 1.  

Gastroenterologiczna

180,00

 

 1.  

Geriatryczna

180,00

 

 1.  

Konsultacja anestezjologiczna

300,00

 

 1.  

Z zakresu rehabilitacji medycznej

150,00

 

Zabiegi pielęgniarskie

Cena zabiegu w zł

 

 1.  

Podanie leku dożylnie  (iniekcja dożylna z założeniem kaniuli obwodowej)

35,00

 

 1.  

Podanie leku dożylnie  (iniekcja dożylna do założonej kaniuli obwodowej) 

25,00

 

 1.  

Podanie leku dożylnie  (iniekcja dożylna przez igłę)

30,00

 

 1.  

Podłączenie i przetoczenie kroplówki

40,00

 

 1.  

Podanie leku drogą domięśniową (iniekcja domięśniowa)

20,00

 

 1.  

Podanie leku drogą podskórną  (iniekcja podskórna)/ śródskórną  (iniekcja śródskórna)

15,00

 

 1.  

Założenie kaniuli obwodowej / igły typu „ motylek”

20,00

 

 1.  

Założenie małego opatrunku (wraz z materiałem)

25,00

 

 1.  

Założenie średniego opatrunku (wraz z materiałem)

45,00

 

 1.  

Założenie specjalistycznego opatrunku (wraz z materiałem)

100,00

 

 1.  

Zmiana opatrunku specjalistycznego
(przyniesionego przez pacjenta)

50,00

 

 1.  

Zmiana worka stomijnego

40,00

 

 1.  

Zdjęcie szwów

30,00

 

 1.  

Usunięcie kleszcza

40,00

 

 1.  

Założenie cewnika do pęcherza moczowego

40,00

 

 1.  

Pomiar ciśnienia tętniczego

10,00

 

 1.  

Pomiar stężenia glukozy we krwi

10,00

 

 1.  

Pobranie krwi do badań diagnostycznych

10,00

 

 1.  

Pobranie materiału genetycznego

50,00

 

Szczepienia ochronne

Cena 1 szczepienia w zł

 

 1.  

Usługa profilaktyczna – szczepienie przeciw grypie (szczepionka czterowalentna)

55,00

 

 1.  

Usługa profilaktyczna – szczepienie przeciw ospie

 270,00

 

 1.  

Usługa profilaktyczna – szczepienie pediatryczne zalecane -ochronne dziecka (szczepionka 6-walentna przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i haemophilus typu B)

200,00

 

 1.  

Usługa szczepionkowa dla dorosłych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu

120,00

 

 1.  

Usługa szczepionkowa dla dzieci przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu

100,00

 

 1.  

Usługa szczepionkowa dla dorosłych przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B  (20µg)

115,00

 

 1.  

Usługa szczepionkowa dla dorosłych od 19 r. ż. przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

220,00

 

 1.  

Usługa szczepionkowa pediatryczna przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi,  poliomyelitis,  haemophilus influenze typu B  i WZW typu B

270,00

 

 1.  

Usługa szczepionkowa pediatryczna przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i haemophilus influenze typu B 

180,00

 

 1.  

Usługa szczepionkowa przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B

240,00

 

 1.  

Usługa szczepionkowa przeciw meningokokom grupy B od ukończonego 2 miesiąca życia

420,00

 

CZĘŚĆ IV (świadczenia udzielane przez Pogotowie Ratunkowe w Kłobucku)

 

Świadczenia transportu sanitarnego/medycznego

Cena

 

 1.  

Przejazd ambulansu medycznego

5,00 zł/km

 

 1.  

Praca pielęgniarki

80,00 zł/h

 

 1.  

Praca ratownika

80,00 zł/h

 

 1.  

Praca ratownika-kierowcy

90,00 zł/h

 

 1.  

Praca kierowcy

45,00 zł/h

 

Zabezpieczenie imprez

Cena

 

Zabezpieczenie do 2 godzin

(rozlicz się każdą rozpoczętą godzinę)

 

1.

Zespół medyczny (2 osoby wykonujące zawód ratownika medycznego lub pielęgniarki)

200 zł/h + 5 zł/km

 

2.

Zespół sanitarny (1 osoba wykonująca zawód ratownika medycznego lub pielęgniarki oraz kierowca)

160 zł/h + 5 zł/km

 

Zabezpieczenie powyżej 2 godzin

(rozlicz się każdą rozpoczętą godzinę)

 

1.

Zespół medyczny (2 osoby wykonujące zawód ratownika medycznego lub pielęgniarki)

180 zł/h + 5 zł/km

 

2.

Zespół sanitarny (1 osoba wykonująca zawód ratownika medycznego lub pielęgniarki oraz kierowca)

140 zł/h + 5 zł/km

 

Opiniowanie zabezpieczenia imprez

 

1.

wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej

246  zł

 

2.

uzgodnienie   w trybie art. 65a ust. 3 pkt 3 lit. d) Prawa o ruchu drogowym

246  zł

 

CZĘŚĆ V (świadczenie udzielne w Zakładzie Rehabilitacji)

 

Zabiegi fizjoterapeutyczne

Cena 1 zabiegu w zł

 

 1.  

Masaż klasyczny częściowy

40,00

 

 1.  

Masaż kręgosłupa

80,00

 

 1.  

Elektrostymulacja

15,00 

 

 1.  

Jontoforeza

15,00

 

 1.  

Galwanizacja

15,00

 

 1.  

Pole magnetyczne niskiej częstotliwości

15,00

 

 1.  

Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości

15,00

 

 1.  

Ultradźwięki  miejscowe

15,00

 

 1.  

Naświetlanie promieniami - lampa Sollux

15,00

 

 1.  

Laseroterapia

15,00

 

 1.  

Krioterapia miejscowa

15,00

 

12.

Indywidualna praca z pacjentem(w tym  ćwiczenia metodą  McKenziego, metodą Kaltenborna, PNF, ćwiczenia  bierne)

80,00

 

13.

Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu
z oporem, wspomagane

20,00

 

14.

Masaż limfatyczny ręczny

70,00

 

15.

Masaż limfatyczny mechaniczny

50,00

 

16.

Elektrolecznictwo  (prądy)

15,00

 

17.

Kąpiel wirowa kończyn

30,00

 

18.

Światło spolaryzowane bioptron

15,00

 

 1.  

Suchy masaż wodny

40,00

 

 1.  

Terapia fala uderzeniową

80,00

 

21.  

Konsultacja fizjoterapeutyczna

100,00

 

 1.  

Kinesio Taping mała aplikacja

25,00

 

 1.  

Kinesio Taping średnia aplikacja

50,00

 

 1.  

Kinesio Taping duża aplikacja

75,00

 

 1.  

Dekompresja (aparat do trakcji)

1 X 80,00

 

3 X 220,00

5 X 360,00

 1.  

FSWT (terapia skupioną fala uderzeniową)

1 X 80,00

 

3 X 220,00

5 X 360,00

 1.  

SIS (super indukcyjna stymulacja)

1 X 60,00

 

3 X 160,00

5 X 260,00

 1.  

TR-Therapy (terapia radiowafalowa ukierunkowana)

1 X 100,00

 

3 X 250,00

5 X 390,00

  

Pakiety Rehabilitacyjne

 

 

 

 1. Pakiety zabiegów rehabilitacyjnych (w cenie z konsultacją fizjoterapeutyczną – jeśli zabiegi są realizowane w Zakładzie/Gabinecie Rehabilitacji ZOZ Kłobuck)

 

 

 

Ilość zabiegów w pakiecie

Cena 1 pakietu

 

Ćwiczenia indywidualne

5

380,00

 

Ćwiczenia indywidualne, krioterapia

5

455,00

 

Masaż kręgosłupa całego

5

380,00

 

Masaż częściowy

5

180,00

 

Masaż częściowy, elektrolecznictwo

5

255,00

 

Masaż częściowy, elektrolecznictwo, laser, pole magnetyczne

5

390,00

 

Masaż częściowy, elektrolecznictwo, laser, pole magnetyczne, ultradźwięki

5

465,00

 

Suchy masaż wodny

5

180,00

 

Terapia fala uderzeniową

5

380,00

 

 

Terapia manualna, masaż częściowy

5

560,00

 

 

Dekompresja + SIS

1

130,00

 

3

360,00

5

560,00

 

FSWT+ SIS

1

130,00

 

3

360,00

5

560,00

 

Dekompresja + Aquatizer

1

110,00

 

3

310,00

5

490,00

 

 1. Pakiet „Ostroga Piętowa”

 

Ultradźwięki, krioterapia

5

135,00

 

Ultradźwięki, krioterapia, laser

5

210,00

 

Ultradźwięki, laser

5

135,00

 

 1. Pakiet „Kolana” (zwyrodnienia, urazy)

 

 

Krioterapia, Pole magnetyczne/Ultradźwięki, Jonoforeza

5

210,00

 

Laser, Pole Magnetyczne/Ultradźwięki, Jonoforeza

5

210,00

 

Terapia Manualna, Krioterapia, Jonoforeza

5

515,00

 

 1. Pakiet „Bolesny bark”

 

 

Krioterapia, Jonoforeza, Ultradźwięki/Pole Magnetyczne

5

210,00

 

Krioterapia, Jonoforeza, Ultradźwięki, Pole magnetyczne, Laser

5

360,00

 

Krioterapia, Jonoforeza, Ultradźwięki, Pole magnetyczne

5

285,00

 

Terapia Manualna, Krioterapia, Jonoforeza

5

515,00

 

 1. Pakiet „Kręgosłup” (pogotowie kręgosłupowe)

 

 

Krioterapia, Tens/Jonoforeza

5

135,00

 

Masaż, Tens/Jonoforeza, Krioterapia

5

315,00

 

Terapia Manualna, Krioterapia, Tens/Jonoforeza

5

515,00

 

Terapia Manualna, Masaż, Krioterapia, Tens/Jonoforeza

5

895,00

 

 

Terapia Manualna, Masaż cały kręgosłup

5

760,00

 

 1. Pakiet „Łąkotki” i „Rekonstrukcja więzadeł krzyżowych kolana” (operacja kolana)

 

 

Terapia manualna , Krioterapia, Elektrostymulacja

5

515,00

 

Laser, Krioterapia, Elektrostymulacja

5

210,00

 

 1. Pakiet „Zapalenie uszu/zatok”

 

 

Sollux, Bioptron

5

135,00

 

 1. Pakiet „ Porażenie nerwu twarzowego”

 

 

Elektrostymulacja, Masaż, Laser

5

315,00

 

Terapia manualna, Elektrostymulacja, Laser, Masaż częściowy

5

695,00

 

Elektrostymulacja, Masaż częściowy, Terapia manualna

5

635,00

 

 1. Pakiet „Estetyka”

 

 

Masaż Kobido (masaż twarzy)

1

120,00

 

3

320,00

5

540,00

 

TR – Therapy estetyka

1

130,00

 

3

350,00

5

550,00

 

Masaż limfatyczny mech.

1

50,00

 

3

130,00

5

220,00

 

Fala uderzeniowa (nakładka estetyczna)

1

80,00

 

3

220,00

5

360,00

 

Fala uderzeniowa + Masaż limfatyczny mech.

1

130,00

 

3

350,00

5

550,00

 

Masaż limfatyczny mech. + TR – Therapy

1

160,00

 

3

450,00

5

690,00

10. Pakiet „Rehabilitacja oddechowa / po COVID 19

 

 

SIS (super indukcyjna stymulacja oddechowa)

1

80,00

 

3

200,00

5

350,00

 

SIS +TR – Therapy

1

160,00

 

3

410,00

5

690,00

             

 

 

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁOBUCKU

 

§ 1

 1. Pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom
  bez zalecenia ordynatora bądź lekarza kierującego oddziałem (kierownika oddziału), lekarza leczącego bądź dyżurnego.
 2. Pacjent nie ma prawa bez zgody lekarza leczącego bądź pielęgniarki oddziału spożywać ani podawać innym chorym żywności przyniesionej spoza szpitala.
 3. Niedopuszczalne jest przynoszenie i używanie jakichkolwiek napojów alkoholowych oraz innych środków o działaniu odurzającym oraz częstowanie nimi innych chorych bądź personelu szpitalnego.
 4. Pacjent ma prawo przebywać jedynie w jego sali oraz w pomieszczeniach przeznaczonych dla ogółu pacjentów.
 5. W porze obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i opatrunków,
  a także w porze posiłków pacjenci są obowiązani przebywać w oddziale, na salach chorych. 
 6. Pacjent nie ma prawa zmieniać łóżka bez zgody pielęgniarki oddziału.
 7. Pacjent przyjęty do szpitala nie ma prawa wychodzić poza obręb szpitala, chyba że jest to konieczne ze względów diagnostyczno-leczniczych.
 8. W przypadku wyjścia poza obręb oddziału konieczne jest zgłoszenie tego faktu personelowi pielęgniarskiemu.
 9. Osoba sprawująca dodatkową opiekę pielęgnacyjną nie może naruszać praw pozostałych pacjentów do właściwego leczenia, spokoju, intymności.
 10. Na terenie szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 11. Pacjenta obowiązuje przestrzeganie wzorowej czystości osobistej (powinni mieć własne przybory toaletowe).
 12. Nie wolno zanieczyszczać ani zaśmiecać pomieszczeń szpitalnych oraz terenu
  przy szpitalu.
 13. Pacjent jest obowiązany szanować mienie szpitala; jest odpowiedzialny za rzeczy szpitalne oddane mu do użytku na czas pobytu w szpitalu.
 14.  Zabrania się używać bez zezwolenia pielęgniarki szpitalnych aparatów i urządzeń leczniczych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych i in.
 15. Pacjent może przyjmować odwiedzających w dni i godziny wyznaczone, a w innym czasie jedynie za zezwoleniem ordynatora bądź lekarza kierującego oddziałem (kierownika oddziału), lekarza dyżurnego lub dyżurnej pielęgniarki.
 16. Pacjent powinien zachowywać się w szpitalu kulturalnie, nie zakłócać spokoju innym pacjentom, nie rozmawiać z okien z osobami znajdującymi się na zewnątrz, nie zakłócać ciszy nocnej obowiązującej w godzinach 22.00-6.00.

 

§ 2

W razie niestosowania się chorego do niniejszych zasad, chory może być wypisany
ze szpitala lub przeniesiony na inny adekwatny oddział, jak również może zostać pociągnięty
do odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa o zakłócaniu porządku publicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ODDZIALE DZIECIĘCYM SZPITALA REJONOWEGO W KŁOBUCKU

§1

 1. Pacjent oraz jego rodzic/opiekun faktyczny lub prawny może przebywać jedynie we właściwej sali chorych lub w pomieszczeniach ogólnych przeznaczonych dla pacjentów Oddziału Dziecięcego.
  Nie wolno wchodzić do sal innych chorych.
 2. Pacjent przyjęty do Oddziału Dziecięcego ma prawo wychodzić poza Oddział, jeśli jest
  to konieczne ze względów diagnostyczno-leczniczych (wówczas przemieszczanie odbywa się pod nadzorem personelu Oddziału).
 3. Osoba sprawująca dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem nie może naruszać praw pozostałych pacjentów (do właściwego leczenia, spokoju, bezpieczeństwa i intymności) oraz osób sprawujących opiekę nad nimi.
 4. Osoba sprawująca dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad dzieckiem sprawuje nad nim bezpośredni nadzór i ma prawo udziału w procesie pielęgnacji i leczenia dziecka; zobowiązana jest
  do informowania personelu medycznego Oddziału o wszystkich zauważonych objawach dotyczących stanu zdrowia pacjenta.
 5. Pacjenci oraz osoby sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną zobowiązane są do zachowania wzorowej czystości osobistej.
 6. Pacjent, rodzic/opiekun faktyczny lub prawny, osoba odwiedzająca, osoba sprawująca dodatkową opiekę pielęgnacyjną są zobowiązani szanować mienie Oddziału (odpowiedzialne są za mienie Oddziału oddane im do użytku na czas pobytu w szpitalu). W przypadku spowodowania szkody zobowiązuje się osobę odpowiedzialną za wyrządzenie szkody do jej rekompensaty.
 7. Pacjent oraz osoba sprawująca dodatkową opiekę pielęgnacyjną, a także odwiedzający powinni zachowywać się kulturalnie i nie zakłócać ciszy nocnej.
 8. Odwiedziny pacjentów w Oddziale Dziecięcym odbywają się  codziennie – sugerowane godziny odwiedzin to 10.00-18.00. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą ordynatora oddziału/ lekarza kierującego oddziałem (kierownik oddziału) lub lekarza dyżurnego, odwiedziny mogą odbywać się również w innych godzinach. Odwiedziny nie mogą kolidować z prowadzonym procesem diagnostyki i leczenia.
 9.  Ze względów lokalowych małego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie najwyżej dwie osoby, chyba że ordynator oddziału/lekarz kierujący oddziałem (kierownik oddziału) lub lekarz dyżurny wyrazi zgodę na odwiedziny większej ilości osób. 
 10. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz dyżurny codziennie w godzinach 11.00. – 17.00.
 11. Zakazuje się odwiedzin osobom:
 1. będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 2. wykazujących objawy infekcji bądź chorób zakaźnych;
 3. wykazujących zachowania niezgodne z powszechnie przyjętymi zrachowaniami w placówkach opieki zdrowotnej i miejscach publicznych.
 1. Zaleca się, aby dodatkową opiekę pielęgnacyjną przy dziecku pełniła jedna osoba (rodzic/opiekun faktyczny lub prawny).
 2. W przypadku pozostawania dziecka wyłącznie pod opieką personelu Oddziału,
  przed opuszczeniem Oddziału rodzic/opiekun faktyczny lub prawny winien poinformować
  o tym fakcie pielęgniarkę.
 3. Odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania niniejszych zasad oraz do podporządkowania się wszelkim poleceniom personelu Oddziału.
 4. W salach Oddziału należy utrzymać porządek oraz ograniczyć ilość przynoszonych do Oddziału rzeczy, w tym produktów żywnościowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego

 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 

 

 

DEPOZYT  WARTOŚCIOWYCH  RZECZY  PACJENTA

 1. Pacjentowi przekazującemu wartościowe rzeczy do depozytu w Szpitalu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku* dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, na czas pozostawania w Szpitalu, wydaje się kartę depozytową będącą pokwitowaniem przyjęcia określonych przedmiotów do depozytu.
 2. Za rzeczy wartościowe Szpital uznaje:
 1. krajowe i zagraniczne pieniądze,
 2. kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców (biżuteria),
 3. krajowe i zagraniczne papiery wartościowe,
 4. inne przedmioty uznane przez pacjenta za wartościowe (zegarki, telefony komórkowe, klucze od mieszkań itp.)
 1. Szpital zapewnia odpowiednie warunki przechowywania przedmiotów znajdujących się
  w depozycie oraz prowadzi księgę depozytów.
 2. Księga depozytów składa się z kopii kart depozytowych.
 3. Wzór karty depozytowej w załączeniu.
 4. Pielęgniarka dyżurna w obecności drugiej osoby (lekarz, inna pielęgniarka lub rodziny pacjenta) kwituje przyjęcie przedmiotów do depozytu własnoręcznym podpisem oraz umieszcza je w sejfie albo szafie pancernej.
 5. W przypadku gdy pacjent jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, pielęgniarka dyżurna niezwłocznie sporządza spis przedmiotów oraz oddaje
  je do depozytu.
 6. Niezwłocznie po ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 7, zawiadamia się pacjenta
  o złożeniu przedmiotów do depozytu. W przypadku wyrażenia woli dalszego przechowywania przedmiotów w depozycie pacjent składa podpis na karcie depozytowej wraz z aktualną datą.
 7. Przedmioty w depozycie przechowuje się w opakowaniu trwale zamkniętym, ostemplowanym pieczęcią zakładu i oznaczonym numerem depozytu, pod którym został on zapisany w księdze depozytów.
 8. W księdze depozytów, pod numerem depozytu, wyszczególnione są liczba oraz określenie przedmiotów znajdujących się wewnątrz opakowania, w którym depozyt jest przechowywany.
 9. Opakowanie, w którym jest przechowywany depozyt, po wpisaniu do księgi depozytów, przechowuje się w sejfie albo szafie pancernej, znajdującej się w dyżurce pielęgniarek.
 10. Do rzeczy pacjenta przewiezionego do innego Szpitala lub zmarłego w związku
  z chorobą zakaźną np. COVID-19, stosuje się odpowiednio tryb postępowania wskazany
  w pkt. 7, 9 i 15, z zastrzeżeniem iż pozostawione w Szpitalu ZOZ Kłobuck rzeczy należy spakować do podwójnego worka, dezynfekując kolejno powierzchnie poszczególnych worków. Worki należy opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta i pozostawić w zamkniętym, dozorowanym pomieszczeniu przez okres 14 dni.
 11. Księgę depozytów prowadzi i przechowuje Pielęgniarka Oddziałowa.
 12. Pielęgniarka Oddziałowa lub upoważniona przez nią pielęgniarka powiadamia osoby wskazane w pkt.15 o możliwości odbioru rzeczy.
 13. Przedmioty przechowywane w depozycie mogą być wydane pacjentowi, jego małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu pacjenta, a także innym osobom uprawnionym,
  na podstawie odrębnych przepisów, do dysponowania ruchomościami pacjenta, na podstawie okazanej karty depozytowej.
 14. Przedmioty przechowywane w depozycie wydaje się osobom, o których mowa w ust. 13,
  za pokwitowaniem odbioru opatrzonym własnoręcznym podpisem na kopii karty depozytowej pozostającej w księdze depozytów.
 15. Do postępowania z nieodebranymi depozytami stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o nieodpłatnym przechowaniu.

 

*Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – Szpital Rejonowy  w Kłobucku oraz Szpital Rejonowy
    im. Dr Anki w Krzepicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………

pieczątka

komórki organizacyjnej

 

Karta depozytowa

 1. Kolejny numer karty
 2. Dane osobowe niezbędne do zidentyfikowania pacjenta:

imię i nazwisko …………………………………………,

data i miejsce urodzenia …………………………………,

adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji

    ………………………………………………………………………………………………,

    PESEL, jeżeli taki posiada …………………………………………………………………,

 

Spis przedmiotów oddanych do depozytu:

Lp.

Spis przedmiotów opis

Liczba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………..      ………………………………………………

Data sporządzenia karty       pieczątka i podpis osoby sporządzającej

 

 

 

Podpis pacjenta  …………………………../ lub wskazanie przyczyny braku podpisu

 

 

Oświadczam, że wyżej wymienione przedmioty otrzymałem w stanie zgodnym pod względem ilościowym i jakościowym

……………………………………………………    ……………………………………..                

Data i czytelny podpis osoby odbierającej depozyt rodzaj oraz numer seryjny dokumentu       

                                                                                                           tożsamości

 

…………………………………………………………

Sygnatura akt oraz data wydania postanowienia Sądu