Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

54/2021 Zakończony 19.07.2021; Ogłoszony 06.07.2021 Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej

                                                          

          data ogłoszenia 06.07.2021 r.

 

                Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C

 

 

działając na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 295 z późn. zm.) ogłasza:

 

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane
przez lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej

 

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu zawarta będzie na okres od  02.08.2021 r. do  30.06.2022 r.

ZIP54_2021_O_Załączniki.zip
PDF54_2021_O_zawiadomienie o wynikach konkursu.pdf

Szczegółowe informacje o warunkach i przedmiocie konkursu wraz z wymaganymi
w postępowaniu formularzami można uzyskać w siedzibie Udzielającego zamówienia -
ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C – Dział Lecznictwa, tel. (0-34) 317 22 06
w. 135, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz na jego stronie internetowej: www.zozklobuck.com.pl

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia – ZOZ Kłobuck
ul. 11 Listopada 5C w Kłobucku do dnia 19.07.2021 r. do godz. 12.00. w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Udzielającego zamówienia i oznaczonej:

 

KONKURS OFERT – POZ 2021 – VI EDYCJA -  Zadanie Nr ……”

 

z podaniem nazwy i adresu Oferenta, a także numeru telefonu kontaktowego.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2021 godz. 12.30  w siedzibie Udzielającego zamówienia - ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C (Dział Lecznictwa).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 5 dni od daty otwarcia ofert. O rozstrzygnięciu zawiadomi się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na jego stronie internetowej.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający  zamówienia  zastrzega  sobie  prawo do  przesunięcia  terminu  składania ofert
i do odwołania postępowania bez podania przyczyny oraz  do  unieważnienia   postępowania 
w przypadkach określonych w art. 150 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)