Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

49/2021 Zakończenie 13.07.2021 Zamieszczenie 30.06.2021 Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5C ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na dzierżawę Panki 1

Kłobuck, dnia 30.06.2021r.

 

O G Ł O S Z E N I E

DOC49_2021_O_Zakończenie przetargu.doc
 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5C ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na dzierżawę :

I. Lokal nr 1 o powierzchni 28,39 m² (wraz z ewentualną poczekalnią 3 m²) na działalność medyczną lub inną niż medyczna w budynku ośrodka zdrowia  w Pankach ul. 1 Maja 12 –              I piętro.

II. Cena wywoławcza czynszu za  1 m² lokalu wynosi - 15,00  zł  netto powierzchni przeznaczonej do dzierżawy.

III. Okres dzierżawy  lokalu   -   umowa zostanie zawarta na okres uzgodniony pomiędzy Zespołem a oferentem, nie dłuższy niż do 6 lat.

IV. Cel i sposób korzystania z lokalu, którego ogłoszenie dotyczy musi być uzgodnione na piśmie z ZOZ Kłobuck. W uzasadnionych przypadkach ZOZ Kłobuck zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty.

V. Oględzin lokalu można dokonać w terminie uzgodnionym z osobą reprezentującą Zespół pod numerem tel. 34 310 03 20. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zespołu w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 12:00, pokój nr 5 lub tel. 34 310 03 20 – Pani Patrycja Szymonik.

VI.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Złożenie na sekretariacie do dnia 12.07.2021r. do godz. 9:00, oferty z podaniem ceny netto za 1 m² powierzchni przeznaczonej do dzierżawy. Oferta powinna być złożona                       w zapieczętowanej kopercie, zawierającej oznaczenie „Przetarg na dzierżawę lokalu               nr 1 o powierzchni  28,39 m² w budynku ośrodka zdrowia w Pankach (I piętro) – ZOZ  Kłobuck ” ponadto koperta powinna zawierać nazwę, adres  do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego oferenta oraz powinna być  zaadresowana na: Zespół Opieki Zdrowotnej, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C.
 2. Oferent zobowiązany będzie prowadzić osobiście w dzierżawionym lokalu działalność  medyczną lub inną niż medyczna i nie będzie mógł poddzierżawić lokalu, podnająć                lub oddać do bezpłatnego używania - bez pisemnej zgody ZOZ Kłobuck.
 3. Złożenie oświadczenia, że oferent nie będzie w dzierżawionym lokalu prowadził działalności:
 1. polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych lub ich reklamie;
 2. uciążliwej dla pacjentów lub przebiegu ich leczenia w budynku ośrodka zdrowia;
 3. mającej negatywny wpływ lub uciążliwej dla działalności Wydzierżawiającego;
 4. niezgodnej ze złożoną ofertą;
 5. konkurencyjnej dla ZOZ Kłobuck na terenie Powiatu Kłobuckiego.

4.  Do oferty należy dołączyć :

 1. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i go akceptuje;
 2. zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (tylko w przypadku złożenia oferty na działalność medyczną);
 3. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis                           z KRS oferenta;
 4. pisemną informację oferenta o dniach i godzinach korzystania z lokalu oraz rodzaju prowadzonej działalności;
 5. propozycję okresu zawarcia umowy dzierżawy ( nie dłuższym niż do 6 lat);
 6. oświadczenie oferenta, że akceptuje warunki umowy (projekt umowy do wglądu                w Dziale Administracyjno – Gospodarczym ZOZ Kłobuck, w dniach  od poniedziałku do piątku - Pani Patrycja Szymonik);
 7. adres e-mail oferenta;
 8. oświadczenie oferenta, że nie prowadzi i nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej  wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na terenie Powiatu Kłobuckiego;
 9. oświadczenie, o którym mowa w Dziale VI pkt. 3 ppkt.1-4.

VII. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

VIII. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 12.07.2021r., o godz. 9:30 w siedzibie Zespołu Opieki    Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C, w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.

IX. Ocena ofert:

 1. Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa.
 2. W pierwszej kolejności sprawdzeniu podlega spełnienie warunków formalnych.
 3. Oferta nie spełniająca warunków ogłoszenia zostanie odrzucona.
 4. Wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą stawkę za 1 m²  powierzchni danego lokalu przeznaczonego do dzierżawy.
 5. Jeżeli zgłoszono oferty z tą samą stawką  za 1 m² na dany lokal, Ogłaszający przetarg dokona wyboru poprzez złożenie przez oferentów dodatkowych ofert.

X. Ogłaszający przetarg może żądać od oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnienia brakujących dokumentów, w wyznaczonym przez ZOZ terminie (dotyczy Działu VI pkt. 4), pod rygorem odrzucenia oferty.

XI. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania przetargowego oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

                                                                                            

 

                                                                                                 

 

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Kłobucku

Joanna Maruszczyk