Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

59/2019 Zakończone 18.12.2019 Ogłoszone 11.12.2019 Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

data ogłoszenia 11.12.2019 r.

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5c

ZIP59_2019_O_Załączniki.zip

PDF59_2019_O_Wyniki.pdf
 

działając na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert o:

 

 

 1. udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane
  przez lekarzy systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego
  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 

Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu zawarte będą na okres od 01.01.2020 r. (od godz. 7.00) do 01.01.2021 r. (do godz. 7.00).

 

Szczegółowe informacje o warunkach i przedmiocie konkursu wraz z wymaganymi
w postępowaniu formularzami można uzyskać w siedzibie Udzielającego zamówienia -
ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C – Dział Lecznictwa, tel. (0-34) 317 22 06
w. 135, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. oraz na jego stronie internetowej www.zozklobuck.com.pl

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, zaadresowanej
na Udzielającego Zamówienia oznaczonej:

 

KONKURS OFERT – LEKARZ SYSTEMU 2020 - III EDYCJA”

 

z podaniem nazwy, adresu i numer telefonu Oferenta, w sekretariacie ZOZ Kłobuck,
ul. 11 Listopada 5C w Kłobucku do dnia
17.12.2019 r. do godz. 10.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2019 r. godz. 10.15 w siedzibie ZOZ Kłobuck,
ul. 11 Listopada 5C ( pokój narad).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 3 dni od daty otwarcia ofert. O rozstrzygnięciu zawiadomi się na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia oraz na jego stronie internetowej.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert

i do odwołania postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania

w przypadkach określonych w art. 150 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.

1373 z późn. zm.)

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-12-2019
  przez: Marcin Kamieniak
 • opublikowano:
  11-12-2019 12:50
  przez: Marcin Kamieniak
 • zmodyfikowano:
  18-12-2019 09:09
  przez: Marcin Kamieniak
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  odwiedzin: 416
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. 11 Listopada 5c
NIP: 5741778741 REGON: 000304243
Numer konta: 54898000092028003518670001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 22 06
fax: 34 317 23 01
e-mail: zozklobuck@zozklobuck.com.pl
Konto bankowe: 54898000092028003518670001