Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

58/2019 Zakończony 13.12.2019; Ogłoszony 04.12.2019 Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Izbie Przyjęć Szpitala Rejonowego w Kłobucku

data ogłoszenia 04.12.2019 r.

13.12.2019
PDF58_2019_O_Zawiadomienie o zakończeniu konkursu.pdf

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C

ZIP58_2019_O_Załączniki.zip
 

 

działając na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn.zm.) ogłasza:

 

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane
przez lekarzy w Izbie Przyjęć Szpitala Rejonowego w Kłobucku

 

Umowa na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych przedmiotem konkursu zawarta zostanie na okres od 01.01.2020 r. (od godz. 08.00) do 01.01.2021r. (do godz. 08.00)

 

Szczegółowe informacje o warunkach i przedmiocie konkursu wraz z wymaganymi
w postępowaniu formularzami można uzyskać w siedzibie Udzielającego zamówienia –
ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C – Dział Lecznictwa, tel. (0-34) 317 22 06
wew. 135, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 8.00 do 12.00. oraz na jego stronie internetowej
www.zozklobuck.com.pl.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia – ZOZ Kłobuck,
ul. 11 Listopada 5C w Kłobucku do dnia
12.12.2019 r. do godz. 11.00. w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Udzielającego zamówienia i oznaczonej:

 

KONKURS OFERT – IZBA PRZYJĘĆ 2020 – III EDYCJA”

 

z podaniem nazwy i adresu Oferenta, a także numeru telefonu kontaktowego.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2019. o godz. 11.15. w siedzibie Udzielającego zamówienia - ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C (sala narad).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 5 dni od daty otwarcia ofert. O rozstrzygnięciu zawiadomi się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na jego stronie internetowej.

 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert

i do odwołania postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania

w przypadkach określonych w art. 150 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.

1373 z późn. zm.)

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2019
  przez: Marcin Kamieniak
 • opublikowano:
  04-12-2019 14:17
  przez: Marcin Kamieniak
 • zmodyfikowano:
  13-12-2019 14:00
  przez: Piotr Strzeszyna
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  odwiedzin: 455
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. 11 Listopada 5c
NIP: 5741778741 REGON: 000304243
Numer konta: 54898000092028003518670001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 22 06
fax: 34 317 23 01
e-mail: zozklobuck@zozklobuck.com.pl
Konto bankowe: 54898000092028003518670001