Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

52/2019 Ogłoszony 02.12.2019 Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5C ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na dzierżawę Wręczyca Wielka

Kłobuck, dnia 02.12.2019r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5C ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na dzierżawę :

 

I.  Lokal - Gabinet lekarski z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej  w budynku ośrodka zdrowia we Wręczycy Wielkiej przy ul. Śląskiej 27 (budynek A) o powierzchni 12,68 m² - dzierżawa gabinetu poza godzinami pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

II. Cena wywoławcza czynszu za  12,68 m²  - 300,00  zł/m-c  netto za całość powierzchni przeznaczonej do dzierżawy (wraz z mediami).

 

III. Okres dzierżawy  lokalu   -   umowa zostanie zawarta na okres uzgodniony pomiędzy Zespołem a oferentem, nie dłuższy niż do 3 lat.

 

IV. Cel i sposób korzystania z lokalu, którego ogłoszenie dotyczy musi być uzgodnione na piśmie z ZOZ Kłobuck. W uzasadnionych przypadkach ZOZ Kłobuck zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty.

 

V. Oględzin lokalu można dokonać w terminie uzgodnionym z osobą reprezentującą Zespół pod numerem tel. 34 310 03 20. Dodatkowe informacje oraz wgląd do projektu umowy można uzyskać w siedzibie Zespołu w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 12:00, pokój nr 5 lub tel. 34 310 03 20 – Pani Patrycja Szymonik.

 

VI.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Złożenie do dnia 12.12.2019 r. do godz. 9:00, oferty z podaniem ceny netto za 12,68 m². Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie, zawierającej oznaczenie „Przetarg na dzierżawę gabinetu lekarskiego o powierzchni 12,68 m² w budynku ośrodka zdrowia we Wręczycy Wielkiej – ZOZ  Kłobuck ” ponadto koperta powinna zawierać nazwę i adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego oferenta oraz powinna być  zaadresowana na: Zespół Opieki Zdrowotnej, 42-100 Kłobuck,                            ul. 11 Listopada 5C.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić osobiście w dzierżawionym lokalu działalność  leczniczą i nie będzie mógł poddzierżawić lokalu, podnająć lub oddać do bezpłatnego używania - bez pisemnej zgody ZOZ Kłobuck.
 3. Nie wykonywanie w dzierżawionym lokalu działalności:
 1. polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych lub ich reklamie;
 2. uciążliwej dla pacjentów lub przebiegu ich leczenia w budynku przychodni;
 3. mającej negatywny wpływ lub uciążliwej dla działalności Wydzierżawiającego;
 4. konkurencyjnej dla ZOZ Kłobuck na terenie Powiatu Kłobuckiego.

4.  Do oferty należy dołączyć :

 1. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i go akceptuje;
 2. zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (tylko w przypadku złożenia oferty na działalność medyczną);
 3. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis                           z KRS oferenta;
 4. pisemną informację oferenta o dniach i godzinach korzystania z lokalu oraz rodzaju prowadzonej działalności;
 5. propozycję okresu zawarcia umowy dzierżawy ( nie dłuższym niż do 3 lat);
 6. oświadczenie oferenta, że akceptuje warunki umowy;
 7. oświadczenie oferenta, że nie prowadzi i nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej  wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na terenie Powiatu Kłobuckiego;
 8. oświadczenie, o którym mowa w Dziale VI pkt. 3 ppkt.1-4.

 

VII. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

VIII. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 12.12.2019r., o godz. 11:00 w siedzibie Zespołu Opieki    Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C, w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.

 

IX. Ocena ofert:

 1. Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa.
 2. W pierwszej kolejności sprawdzeniu podlega spełnienie warunków formalnych.
 3. Oferta nie spełniająca warunków ogłoszenia zostanie odrzucona.
 4. Wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą stawkę za  12,68 m²  powierzchni lokalu.
 5. Jeżeli zgłoszono oferty z tą samą stawką na dany lokal, Ogłaszający przetarg dokona wyboru poprzez złożenie przez oferentów dodatkowych ofert.

 

X. Ogłaszający przetarg może żądać od oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnienia brakujących dokumentów, w wyznaczonym przez ZOZ terminie (dotyczy Działu VI pkt. 4), pod rygorem odrzucenia oferty.

 

XI. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania przetargowego oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

 

 

 

 
 

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Kłobucku

Joanna Maruszczyk

 

 

 

 

 

                                                                                          

Metryczka
 • wytworzono:
  02-12-2019
  przez: Marcin Kamieniak
 • opublikowano:
  02-12-2019 22:36
  przez: Marcin Kamieniak
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  odwiedzin: 348
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. 11 Listopada 5c
NIP: 5741778741 REGON: 000304243
Numer konta: 54898000092028003518670001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 22 06
fax: 34 317 23 01
e-mail: zozklobuck@zozklobuck.com.pl
Konto bankowe: 54898000092028003518670001