Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

06/2019 Zakończony 05.06.2019; Ogłoszony 10.05.2019 - Wykonanie podjazdów oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynkach ośrodków zdrowia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Ogłoszenie nr 546063-N-2019 z dnia 2019-05-10 r. 

05.06.2019
DOC06_2019_P_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

29.05.2019
DOC06_2019_P_Informacja o treści złożonych ofert.doc

22.05.2019
HTM06_2019_P_OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.htm


10.05.2019
RAR06_2019_P_Załączniki.part3.rar
RAR06_2019_P_Załączniki.part2.rar
EXE06_2019_P_Załączniki.part1.exe

(Aby prawidłowo rozpakować załączniki proszę wszystkie pliki zapisać do jednego katalogu a potem uruchomić (dwa razy kliknąć) plik o nazwie 06_2019_P_Załączniki.part1.exe)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku: Wykonanie podjazdów oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynkach ośrodków zdrowia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”, Działanie 10.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia ”. Projekt pod nazwą „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnychO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, krajowy numer identyfikacyjny 30424300000000, ul. ul. 11 Listopada  5C , 42-100  Kłobuck, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 317 22 06, 34 3172207, e-mail zozklobuck@zozklobuck.com.pl, faks 34 3172301. 
Adres strony internetowej (URL): zozklobuck.com.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://bip.zozklobuck.com.pl/220/79/przetargi.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie 
Adres: 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5 C - Sekretariat Ip.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie podjazdów oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynkach ośrodków zdrowia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 
Numer referencyjny: ZP.380/6/2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie podjazdów z konstrukcji stalowej oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynkach czterech ośrodków zdrowia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, z których każde stanowi odrębne zadanie, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych zadań zawartym w SIWZ i jego załącznikach , m.in. : a. Projektach budowlanych w zakresie poszczególnych zadań b. przedmiarach robót w zakresie poszczególnych zadań c. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( Uwaga! : Zamieszczona dokumentacja projektowa w zakresie wszystkich zadań zawiera szerszy zakres robót , aniżeli przewidziany do realizacji poszczególnych zadań- dotyczy to utwardzenia terenu. Wykonawca przygotowując ofertę w zakresie poszczególnych zadań zobligowany jest do uwzględniania/wyceny ilości wykonanych prac zgodnie z załączonymi przedmiarami robót w zakresie poszczególnych zadań), Przedmiot zamówienia w zakresie poszczególnych zadań dotyczy wykonania prac budowlanych w zakresie : - Budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych na konstrukcji wsporczej stalowej (słupy oraz obramowanie) wypełnionej kratami pomostowymi wraz z barierką stalową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, całość malowana proszkowo lub farbą epoksydową , - Budowy miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej z kostki brukowej o gr. 8 cm typu behaton kolor bordo na podbudowie , - Budowy utwardzenia terenu z kostki brukowej o gr. 8 cm typu behaton kolor szary na podbudowie. Powyższe ma na celu likwidację barier architektonicznych i umożliwienie dostępu osób niepełnosprawnych do budynków ośrodków. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia , źródła służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych produktów lub wyrobów, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia , a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu , producenta czy dostawy. Poprzez zrozumienie oferty równoważnej należy rozumieć przedmiot (produkt, wyrób) o takich samych lub lepszych parametrach funkcjonalnych, technicznych i jakościowych, spełniający minimalne parametry określone lub opisane przez zamawiającego w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia za pomocą nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot (produkt lub wyrób) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe , wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dany przedmiot ( produkt lub wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić , że jest on równoważny pod rygorem odrzucenia oferty. 

II.5) Główny kod CPV: 45223200-8 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
45111200-0
45223300-9
45112710-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-20 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-09-20


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości : a. Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona - dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi co najmniej uprawnienia : - kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń lub osoba której kwalifikacje do wykonywania danego rodzaju działalności nabyte w innych państwach zostały uznane w drodze odpowiedniej procedury 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zakres w/w dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w dziale V ust.2 pkt. 3 lit.a SIWZ ( wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ nr 7 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego) 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Kosztorys ofertowy uproszczony dla wybranego przez Wykonawcę zadania nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 - wykonany zgodnie z opisem z pkt. XIII SIWZ - podpisany przez wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 4 w wysokości: a. dla zadania nr 1 w wysokości: kwota wadium - 2 500,00zł,( słownie:dwa tysiące pięćset zł. i 00/100gr) b. dla zadania nr 2 w wysokości: kwota wadium - 2 500,00zł,( słownie:dwa tysiące pięćset zł. i 00/100gr) c. dla zadania nr 3 w wysokości: kwota wadium - 2 500,00zł,( słownie:dwa tysiące pięćset zł. i 00/100gr) d. dla zadania nr 4 w wysokości: kwota wadium - 2 500,00zł,( słownie:dwa tysiące pięćset zł. i 00/100gr) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: ESBANK Bank Spółdzielczy w Kłobucku nr rachunku:54 8980 0009 2028 0035 1867 0001 z adnotacją: "wadium zadanie nr ……..- Wykonanie podjazdów oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynkach ośrodków zdrowia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku”. 5 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie , natomiast kopię dołączyć do oferty. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium będzie zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne i bezwarunkowe żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
|Cena oferty niepodlegającej odrzuceniu 60,00
Gwarancja- czas trwania 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny brutto podanej w ofercie . 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: 3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: ESBANK Bank Spółdzielczy w Kłobucku nr rachunku:54 8980 0009 2028 0035 1867 0001 z adnotacją:"zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Wykonanie podjazdów oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynkach ośrodków zdrowia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 5.Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6.Z treści zabezpieczenia przedstawionego Zamawiającemu w formie gwarancji /poręczenia będzie wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 7.W przypadku, gdy zabezpieczenie , będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu w/w dokumentu. 8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu , za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 9. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane , z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady. 10. W przypadku , gdy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas wykonawca , przed upływem 10 dni od wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wszystkich Protokołów odbioru). 11. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 13. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.


Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
W projekcie umowy w § 9 przewidziano (Zmiany i modyfikacje umowy), tj: 1. Wykonawca może w jakimkolwiek momencie przedłożyć Zamawiającemu pisemną propozycję zmiany umowy, która (w opinii Wykonawcy), jeśli byłaby przyjęta: a) przyspieszy ukończenie zadania, b) zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robót, c) poprawi Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych robót, d) w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku. 2. Propozycja ta będzie sporządzona na koszt Wykonawcy w formacie i w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 3. Propozycję Wykonawcy dotyczącą zmiany, o których mowa w ustępach poprzedzających Zamawiający po otrzymaniu takiej propozycji zatwierdzi ją, odrzuci lub przedłoży uwagi w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Wykonawca nie będzie opóźniał żadnej pracy w oczekiwaniu na odpowiedź. Ceny dotyczące wszelkich zmian zleconych przez Zamawiającego powinny zostać potwierdzone zgodnie z następującymi zasadami: a) jeżeli charakter robót jest podobny i wykonywane są one na podstawie takich samych warunków wycenionych w Kosztorysie Ofertowym( szczegółowym) , roboty te będą wyceniane na podstawie takich stawek i cen jak tamże, b) jeżeli charakter robót nie jest podobny i nie są one wykonywane w takich samych warunkach, stawki i ceny w Kosztorysie Ofertowym ( szczegółowym) posłużą za podstawę do wyceny w zakresie, w jakim jest to uzasadnione, a gdyby to się nie powiodło, rzetelna wycena zostanie dokonana przez Wykonawcę i przedstawiona do zatwierdzenia Zamawiającemu, c) kiedy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem warunków Umowy przez Wykonawcę, koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 4. Do powyższych ustaleń i wycen strony mogą posiłkować się zeszytami SEKOCENBUD lub innymi dostępnymi publikacjami zawierającym ceny (przyjmując ceny średnie) za okres wykonywania zmian. Podstawa do określania nakładów rzeczowych mogą być katalogi KNNR-y, KNR-y bądź KSNR-y lub w szczególnych przypadkach kalkulacja własna Wykonawcy, uprzednio zatwierdzona przez Zamawiającego. 5. Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy także w następujących przypadkach i na określonych warunkach: a) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, b) dopuszcza się zmianę stawki podatku VAT od towarów i usług na przedmiot zamówienia, c) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar, d) dopuszcza się zmianę danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, e) dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy wystąpiły niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót lub wystąpiła konieczność wykonania zamiennych robót dodatkowych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) dopuszcza się zmiany podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na podstawie wniosku Wykonawcy i z zachowaniem warunków określonych w powyższych przepisach § 4.1 oraz § 4.2 umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-05-27, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie podjazdu oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku ośrodka zdrowia w Przystajni

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania prac budowlanych w lokalizacji 42-141 Przystajń ul. Powstańców 7 - w zakresie : - Budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych (3 biegi) na konstrukcji wsporczej stalowej (słupy oraz obramowanie) wypełnionej kratami pomostowymi wraz z barierką stalową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych ,całość malowana proszkowo lub farbą epoksydową - powierzchnia zabudowy 44,35 m2 - Budowy miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej z kostki brukowej o gr. 8 cm typu behaton kolor bordo na podbudowie - powierzchnia 42,2 m2 - Budowy utwardzenia terenu z kostki brukowej o gr. 8 cm typu behaton kolor szary na podbudowie - powierzchnia 70,0 m2 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45223200-8, 45111200-0, 45223300-9, 45112710-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-20
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena oferty niepodlegającej odrzuceniu 60,00
Gwarancja-czas trwania 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie podjazdu oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku ośrodka zdrowia w Zajączkach.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania prac budowlanych w lokalizacji 42-160 Krzepice, Zajączki Drugie ul. Nowa Wieś 25 - w zakresie : - Budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych (3 biegi) na konstrukcji wsporczej stalowej (słupy oraz obramowanie) wypełnionej kratami pomostowymi wraz z barierką stalową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych całość malowana proszkowo lub farbą epoksydową - powierzchnia zabudowy 39,99 m2 - Budowy miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej z kostki brukowej o gr. 8 cm typu behaton kolor bordo na podbudowie - powierzchnia 30,0 m2 - Budowy utwardzenia terenu z kostki brukowej o gr. 8 cm typu behaton kolor szary na podbudowie - powierzchnia 30,0 m2 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45223200-8, 45111200-0, 45223300-9, 45112710-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-20
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena oferty niepodlegającej odrzuceniu 60,00
Gwarancja-czas trwania 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie podjazdu oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku ośrodka zdrowia w Truskolasach.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania prac budowlanych w lokalizacji 42-134 Truskolasy ul. Opolska 8 - w zakresie : - Budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych (4 biegi) na konstrukcji wsporczej stalowej (słupy oraz obramowanie) wypełnionej kratami pomostowymi wraz z barierką stalową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych całość malowana proszkowo lub farbą epoksydową - powierzchnia zabudowy 62,22 m2 - Budowy miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej z kostki brukowej o gr. 8 cm typu behaton kolor bordo na podbudowie - powierzchnia 49,0 m2 - Budowy utwardzenia terenu z kostki brukowej o gr. 8 cm typu behaton kolor szary na podbudowie - powierzchnia 90,0 m2 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45223200-8, 45111200-0, 45223300-9, 45112710-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-20
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena oferty niepodlegającej odrzuceniu 60,00
Gwarancja-czas trwania 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4 Nazwa: Wykonanie podjazdu oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku ośrodka zdrowia w Ostrowach.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania prac budowlanych w lokalizacji 42-122 Ostrowy ul. Brzeźnicka 4 - zakresie : - Budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych (3 biegi) na konstrukcji wsporczej stalowej (słupy oraz obramowanie) wypełnionej kratami pomostowymi wraz z barierką stalową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych całość malowana proszkowo lub farbą epoksydową - powierzchnia zabudowy 51,32 m2 - Budowy miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej z kostki brukowej o gr. 8 cm typu behaton kolor bordo na podbudowie - powierzchnia 52,0 m2 - Budowa utwardzenia terenu z kostki brukowej o gr. 8 cm typu behaton kolor szary na podbudowie - powierzchnia 70,0 m2 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45223200-8, 45111200-0, 45223300-9, 45112710-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-09-20
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
Cena oferty niepodlegającej odrzuceniu 60,00
Gwarancja-czas trwania 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-05-2019
  przez: Piotr Strzeszyna
 • opublikowano:
  10-05-2019 12:14
  przez: Piotr Strzeszyna
 • zmodyfikowano:
  05-06-2019 14:48
  przez: Piotr Strzeszyna
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  odwiedzin: 430
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. 11 Listopada 5c
NIP: 5741778741 REGON: 000304243
Numer konta: 54898000092028003518670001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 22 06
fax: 34 317 23 01
e-mail: zozklobuck@zozklobuck.com.pl
Konto bankowe: 54898000092028003518670001