Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

                                                                                                       Kłobuck, dn. 19.02.2019r

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
ul. 11 Listopada 5C 42-100 Kłobuck

działając na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. jedn. Dz. U. z 2018r,  poz. 160) 

ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 

 1. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają:
  1. tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
  2. min. ośmioletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza,
  3. wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem podmiotem leczniczym oraz doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków zastępcy dyrektora ds. medycznych podmiotu leczniczego,

 

 1. Wobec kandydata nie orzeczono prawomocnym wyrokiem: zakazu wykonywania, ograniczenia czy zawieszenia wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych.

 

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska zastępcy dyrektora ds. medycznych podmiotu leczniczego, wraz z dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu lekarza.
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
  5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawody, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych.
  6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Składane przez kandydata kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów

 

 1. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym udzielane są kandydatom przez Dział Kadr i Organizacji, w dniach od poniedziałku do piątku,
  w godz. 9.00-12.00. Szczegółowe informacje można uzyskać również  pod numerem telefonu 34- 3172206 w. 134 i na stronie internetowej www.zozklobuck.com.pl

 

 1. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

 

Konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku"

 

 

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają wymagane dokumenty w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5C, 42-100 Kłobuck, sekretariat, I piętro do dnia 05.04.2019r , do godz. 14.00.

 

VII. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ul. 11 Listopada 5C 42-100 Kłobuck w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

VIII. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

 

 

 

         Dyrektor

                   Zespołu Opieki Zdrowotnej

                             w Kłobucku

                                                                                             Joanna Maruszczyk

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-02-2019
  przez: Piotr Strzeszyna
 • opublikowano:
  19-02-2019 14:50
  przez: Piotr Strzeszyna
 • zmodyfikowano:
  19-02-2019 14:50
  przez: Piotr Strzeszyna
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  odwiedzin: 864
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. 11 Listopada 5c
NIP: 5741778741 REGON: 000304243
Numer konta: 54898000092028003518670001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 22 06
fax: 34 317 23 01
e-mail: zozklobuck@zozklobuck.com.pl
Konto bankowe: 54898000092028003518670001