Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

17.12.2018 Konkurs na udzielenie zamówienia na kierowanie Oddziałem Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym Szpitala Rejonowego im. dr Anki w Krzepicach

data ogłoszenia 17.12.2018 r.

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5c

ZIPZałączniki.zip

PDFWyniki.pdf
 

działając na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert o:

 

 1. udzielenie zamówienia na kierowanie Oddziałem Chorób Wewnętrznych
  z Pododdziałem Geriatrycznym Szpitala Rejonowego im. dr Anki w Krzepicach wraz z udzielaniem

 2. specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych
  i geriatrii w Oddziale Chorób Wewnętrznych
  z Pododdziałem Geriatrycznym Szpitala Rejonowego im. dr Anki w Krzepicach
  dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku


 3. Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu zawarte będą na okres od 01.01.2019 r. (od godz. 8.00) do 02.01.2021 r. (do godz. 8.00)

 

Szczegółowe informacje o warunkach i przedmiocie konkursu wraz z wymaganymi
w postępowaniu formularzami można uzyskać w siedzibie Udzielającego zamówienia -
ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C – Dział Lecznictwa, tel. (0-34) 317 22 06
w. 135, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. oraz na jego stronie internetowej www.zozklobuck.com.pl

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, zaadresowanej
na Udzielającego Zamówienia oznaczonej:

 

KONKURS OFERT – KIEROWNIK KRZEPICE 2019”

 

z podaniem nazwy, adresu i numeru telefonu Oferenta, w sekretariacie ZOZ Kłobuck,
ul. 11 Listopada 5C w Kłobucku do dnia 21.12.2018 r. do godz. 9.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2018r. godz. 9.15 w siedzibie ZOZ Kłobuck,
ul. 11 Listopada 5C ( pokój narad).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 6 dni od daty otwarcia ofert. O rozstrzygnięciu zawiadomi się na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia oraz na jego stronie internetowej.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert

bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w przypadkach określonych

w art. 150 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj.Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-12-2018
  przez: Marcin Kamieniak
 • opublikowano:
  17-12-2018 12:16
  przez: Marcin Kamieniak
 • zmodyfikowano:
  22-01-2019 12:36
  przez: Piotr Strzeszyna
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  odwiedzin: 275
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. 11 Listopada 5c
NIP: 574-177-87-41 REGON: 000304243
Numer konta: 54898000092028003518670001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 22 06
fax: 34 317 23 01
e-mail: zozklobuck@zozklobuck.com.pl
Konto bankowe: 54898000092028003518670001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×