Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

30/2018 Zakończone 03.01.2018 Ogłoszone 14.12.2018 Usługa konserwacji dźwigów osobowych, towarowo - osobowych, towarowych

Kłobuck, dnia    14.12.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

14.12.2018

ZIP30_2018_ZO_Załączniki.zip (68,83KB)


19.12.2018

DOC30_2018_ZO Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.doc (50,50KB)

03.01.2018

DOC30_ZO_Zestawienie porównania i oceny ofert.doc (35,50KB)
 

Nr sprawy  ZP.38-38/18

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia:

Usługa konserwacji dźwigów osobowych , towarowo -osobowych, towarowych .

       Ilość i rodzaj: zgodnie z załącznikiem nr 1 – formularz cenowy.

       Kody CPV : 50531400-0  Usługi w zakresie napraw  i konserwacji dźwigów.

 1. Termin realizacji zamówienia:  24 miesiące.
 2. Miejsce lub sposób uzyskania informacji : wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na  adres: 42-100 Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 c

tel./ faks: 034 317-23-01  ,   lub adres e-mail:

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: spec. ds. zamówień publicznych mgr Katarzyna Bigosińska , tel. 034 317-22-06 wew. 127.

 1. Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub   zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
 3. Wypełniony  i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Wypełniony i podpisany formularz cenowy – załącznik nr 2
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –załącznik nr 3
 6. Oświadczenie Zleceniobiorcy , że pracownicy posiadają uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego.
 7. Parafowany projekt umowy- załącznik nr 4
 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie    

       pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:  

       nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie

       ofertowe, nr sprawy ZP.38-38/18 do postępowania o udzielenie zamówienia na „ Usługę         konserwacji dźwigów ”.

 1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego , jednak nie później niż na 3 dni  przed upływem terminu składania ofert.
 2.  Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy uzupełnienia dokumentów  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
 4.  Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia    21.12.2018 , do     godziny 9:00 w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku,

      ul. 11 Listopada 5 C, - sekretariat, piętro I.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:: otwarcie ofert nastąpi w dniu    21.12.2018 r,

      o godzinie 9:30 w siedzibie Zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w

      Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C,   pokój nr 4  

11. Załączniki składające się na integralna część zapytania.

1.   Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.   Formularz -cenowy – załączniki  nr  2

 1.  Projekt  umowy   – załączniki  nr 4
 2.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –załącznik nr 3
 3.   KLAUZULA informacyjna wynikająca z art. 13 RODO    - załącznik nr  5

D Y R E K T O R

ZOZ Kłobuck – Joanna Maruszczyk       

                                                                                                            ……………………………..

                                                                                                           Kierownik Zamawiającego