Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

10.12.2018 Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

data ogłoszenia 10.12.2018 r.

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C

 

21.12.2018
PDFWyniki.pdf


ZIPZałączniki.zip

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert o:

 

 

udzielenie zamówienia na medyczne czynności ratunkowe podejmowane
przez ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 

 

Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu zawarte będą na okres od 01.01.2019 r (od godz. 7.00) do 01.01.2020 (do godz. 7.00)

 

Szczegółowe informacje o warunkach i przedmiocie konkursu wraz z wymaganymi
w postępowaniu formularzami można uzyskać w siedzibie Udzielającego zamówienia,
ul. 11 Listopada 5C – Dział Lecznictwa, tel.(0-34) 317 22 06 wew. 135,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, zaadresowanej
na ZOZ Kłobuck, oznaczonej:

 

KONKURS OFERT – RATOWNICY MEDYCZNI 2019”,

z podaniem nazwy, adresu i nr telefonu Oferenta, w sekretariacie ZOZ Kłobuck,
ul. 11 Listopada 5C w Kłobucku do dnia
17.12.2018 r. do godz. 12.00.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 r. godz. 12.15. w siedzibie ZOZ Kłobuck,
ul. 11 Listopada 5 C (pokój narad).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 5 dni od daty otwarcia ofert. O rozstrzygnięciu zawiadomi się na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia oraz na jego stronie internetowej.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert

bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w przypadkach określonych

w art. 150 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-12-2018
  przez: Marcin Kamieniak
 • opublikowano:
  10-12-2018 13:37
  przez: Marcin Kamieniak
 • zmodyfikowano:
  22-01-2019 12:37
  przez: Piotr Strzeszyna
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  odwiedzin: 387
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. 11 Listopada 5c
NIP: 574-177-87-41 REGON: 000304243
Numer konta: 54898000092028003518670001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 22 06
fax: 34 317 23 01
e-mail: zozklobuck@zozklobuck.com.pl
Konto bankowe: 54898000092028003518670001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×