Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

29/2018 Zakończone 19.12.2018 Ogłoszone 06.12.2018 - Dostawa tlenu medycznego, sprężonego powietrza wraz z dzierżawą butli oraz dostawa ciekłego azotu medycznego - na potrzeby jednostek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Kłobuck, dnia 06.12.2018 r.

06.12.2018
ZIP29_2018_ZO_Załączniki.zip (78,01KB)

11.12.2018

DOCX29_2018_ZO_Modyfikacja treści zapytania ofertowego.docx (13,44KB)

14.12.2018
DOC29_2018_ZO_Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.doc (36,00KB)

19.12.2018

DOC29_2018_ZO_Zestawienie porównania i oceny ofert.doc (37,50KB)
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy  ZP.38-35/18

 

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zaprasza do złożenia oferty na:

 1.      Przedmiot zamówienia:

Dostawa tlenu  medycznego, sprężonego powietrza wraz z  dzierżawą butli oraz   dostawa ciekłego azotu medycznego - na potrzeby jednostek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w ilościach i asortymencie wymienionym w formularzach  cenowych, stanowiącym załącznik nr 2  i 3  do niniejszego zapytania ofertowego  

      Przedmiot zamówienia stanowi sukcesywną , wynikającą z aktualnych potrzeb Zamawiającego dostawę gazów tj,:

Zadanie nr 1 –Dostawę  tlenu  medycznego i sprężonego powietrza  wraz z  dzierżawą butli  do poniższych  jednostek  organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku: 

    a. Szpital Rejonowy , 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5 E 

       -  tlen medyczny -  900  butli  o pojemności 6,4  m3

       -  sprężone powietrze - 2 butle o pojemności 6,4  m3

       -  tlen medyczny -  60 butli o pojemności 10l.

       -  tlen medyczny  - 25 butli  stalowych/aluminiowych  o pojemności 2l.

           b.  Szpital Rejonowy  , 42-160 Krzepice, ul. Szkolna  1

        - tlen medyczny -  800 butli  o pojemności 6,4 m3

       -  sprężone powietrze - 2 butle  o pojemności 6,4 m3

       -  tlen medyczny -  5 butli o stalowych  po pojemności 2l.

 

Zadanie nr 2- Dostawę ciekłego azotu medycznego poprzez   jego  tankowanie do  zbiorników  ( butli ) będących własnością Zamawiającego         .

Dostawa do poniższych  jednostek  organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku:

              a.  Zakładu Fizjoterapii w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 E

  b.  Gabinetu Fizjoterapii  w Krzepicach ul. Szkolna 1,

 

 1. Zamawiający wymaga , aby butle posiadały  normę europejską PN-EN 1089-3  w zakresie ich oznakowania  i kolorystyki oraz   wyposażone były w kołpaki ochronne zaworu i osłony zaworu zgodnie z normą PN-EN ISO 11117:2008.
 2. Zamawiający wymaga , aby zaoferowane stalowe butle z tlenem medycznym  2 l. posiadały zawartość  gazu min. 0,4m3  - zgodnie z normą PN-EN -1788:2008 mówiącą m.in. o obowiązkowym wyposażeniu karetki w przenośny  zbiornik z tlenem medycznym o pojemności min. 0,4m3 .
 3. Zamawiający wymaga zaoferowania  butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 2l, o ciśnieniu 200 bar z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min, wyjściem do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego- np. respirator, cyfrowy wyświetlacz z inteligentnym systemem rozpoznawaniem czasu, dający możliwość odczytu:
 1. ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach)
 2. ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli)
 3. czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie
 4. oraz posiadających system alarmowy sygnalizujący:
 5. przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25%
 6. kiedy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania przy zadanym przepływie
 7. Butle z możliwością przenoszenia za kołpak, posiadające zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów. Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli.
 1. Zamawiający wymaga, zaoferowania butli z tlenem medycznym 10l. o ciśnieniu 200 bar.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z wymogami niniejszego postępowania, w szczególności w zakresie jakości i wymogów technicznych.
 3. Termin  dostawy: do 48 godzin  od momentu pisemnego zgłoszenia  Zamawiającego składanego  za pomocą fax- u  lub  e-maila  na adres podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość  powierzenia przez Wykonawcę wykonania części  zamówienia podwykonawcom tylko w zakresie transportu.
 5. Termin realizacji zamówienia:  od dn.  01.01.2019r.- 31.12.2019r.
 6. Wzory umów stanowią załącznik do zapytania ofertowego.
 7. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

24111500-0 -  Tlen

24113200-1 -  Sprężone powietrze

60100000-9  - Usługi w zakresie transportu drogowego

      24111800-3 -  Azot ciekły      

 1. Pytania do postępowania mogą być składane na wskazany adres mailowy lub faxem. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej na adres:.

ZOZ Kłobuck,  ul. 11 Listopada 5 c, 42-100 Kłobucku  ;tel./ faks: 034 317-23-01 lub adres e-mail:

 1. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:spec.ds. zamówień publicznych mgr Katarzyna Bigosińska, tel. 034 317-22-06 wew. 127.
 2. Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
 3. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub   zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych
 3. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1
 4. Wypełniony formularz cenowy dla  zadania nr 1 i/lub 2  – załączniki nr 2 i/lub 3 
 5. Parafowany projekt  umowy dla zadania nr 1 – załącznik  nr 4
 6. Parafowany projekt  umowy dla zadania nr 2 – załącznik  nr 5
 7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 6
 8. Aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na  wytwarzanie  tlenu medycznego   
 9. Aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie  hurtowni farmaceutycznej  w zakresie obrotu hurtowego gazami medycznymi
 10. Decyzja MZ na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego - tlenu medycznego.
 11. Deklaracje CE  i wpis do Rejestru  Wyrobów  Medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20  maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 211, z 2018 r. poz. 650) – dla ciekłego azotu medycznego

 

 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".     

 1. Sposób przygotowania oferty:

ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją: „Dostawa tlenu medycznego, sprężonego powietrzna wraz z dzierżawą butli oraz dostawa ciekłego azotu do  ZOZ Kłobuck nr sprawy: ZP.38-35/18”

9. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia    17.12.2018r, do godziny 9:00 w siedzibie Zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku,  ul. 11 Listopada 5 C, - sekretariat, piętro I.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:: otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.12.2018r, o godzinie 9:30 w siedzibie Zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku,    ul. 11 Listopada 5 C,  pokój nr 4 .
 2. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego , jednak nie później niż na 3 dni  przed upływem terminu składania ofert.
 3.  Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy uzupełnienia dokumentów  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

14. Załączniki składające się na integralna część zapytania.

1.   Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.   Formularze -cenowe – załączniki  nr  2 – 3

 1.  Projekt  umowy  dla zadania nr 1  oraz 2 – załączniki  nr 4- 5
 2.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –załącznik nr 6
 3.   KLAUZULA informacyjna wynikająca z art. 13 RODO    - załącznik nr  7 

 

 

 

 

 D Y R E K T O R  

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Kłobucku

               Joanna Maruszczyk

_______________________

Kierownik Zamawiającego