Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

28/2018 Ogłoszone 30.11.2018 Usługi w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Kłobuck, dnia  30.11.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy  ZP.38-34/18

ZIP28_2018_ZO_Załączniki.zip (100,51KB)
DOC28_2018_ZO_Zestawienie porównania i oceny ofert.doc (38,00KB)
 

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zaprasza do złożenia oferty na:

 

Usługi w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie transportu sanitarnego pacjentów zamawiającego, obejmującego także transport międzyszpitalny z komórek szpitalnych zamawiającego, na warunkach określonych umową, której wzór stanowi Załącznik Nr 1do niniejszego zapytania.

1.2 Celem realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się
do wykonywania dla zamawiającego  usługi  w zakresie transportu sanitarnego, realizowanego specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego z obsadą (zespołem transportowym) w składzie minimum (w zależności od potrzeb Zamawiającego):

1.2.1 transport „S” - odpowiadającym zespołowi specjalistycznemu ratownictwa medycznego (tj. 2x ratownik medyczny + lekarz lub 1 x ratownik medyczny + 1 x pielęgniarka + lekarz);

 1. transport „P” - odpowiadającym zespołowi podstawowemu ratownictwa medycznego (tj. 2x ratownik medyczny lub 1 x ratownik medyczny + 1 x pielęgniarka systemu);
 2. 1.3 transport „T” - kierowca +sanitariusz.

1.3 Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji usługi  w systemie całodobowym, przez 7 dni w tygodniu, na zlecenie lekarzy Zamawiającego.

1.4 Szacunkowa średnia miesięczna liczba kilometrów i godzin pracy poszczególnych zespołów transportowych przedstawia się następująco:

 

Kilometry

Godziny pracy zespołu

Transport „S”

600

18

Transport „P”

550

13

Transport „T”

200

6

 1. Termin realizacji zamówienia:  od dn.  01.01.2019r.- do  dn. 31.12.2019r.
 2. Projekt umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
 3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

60130000- 8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu  drogowego osób

 

 

 

 1. Pytania do postępowania mogą być składane na wskazany adres mailowy lub faxem. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej na adres:.   ZOZ Kłobuck,  ul. 11 Listopada 5 c, 42-100 Kłobucku  ;tel./ faks: 34 317-23-01 lub adres e-mail:
 2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Bigosińska, tel. 34 317-22-06 wew. 127 w zakresie proceduralnym oraz

Pani Monika Magiera tel.  34 317 22 06  wew. 135  w zakresie merytorycznym.

 1. Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa.
  1. W pierwszej kolejności sprawdzeniu podlega spełnienie warunków formalnych.
  2. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

7.3 Kryterium cena 100% - oferta powinna zawierać cenę jednostkową rozumianą jako obejmujący wszystkie opłaty i koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, wyrażony w złotych, koszt:

 1.  jednego kilometra przewozowego;

  7.3.2  jednej godziny pracy zespołu transportowego.

Ceny poszczególnych transportów zaoferowanych przez Oferenta nie mogą być wyższe niż ceny transportów danego rodzaju realizowanych przez Oferenta w ramach usługi komercyjnej (tj. na rzecz osób fizycznych, innych podmiotów, jednostek).  

      7.4  Zamawiający  oceniać będzie oferty wg wzoru:

(najniższa oferowana cena jednego kilometra : cena jednego kilometra oferty badanej) * 100pkt

+ (najniższa oferowana cena jednej godziny pracy zespołu : cena jednej godziny pracy zespołu oferty badanej) * 100pkt                                               

dla każdego z rodzajów transportu osobno.

7. 5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najwyższej sumarycznej ilość punktów
(ze wszystkich trzech rodzajów transportu), uzyskanych zgodnie z powyższym wzorem.

7.6 Jeżeli złożone oferty uzyskają tę samą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy  złożyli te oferty , do złożenia w  terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  Wykonawcy składający ofertę dodatkową  nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7.7. Oferty, których stawki brutto za jeden kilometr przewozowy oraz jedną godzinę pracy zespołu transportowego przewyższają wartość odpowiednio:

Rodzaj zespołu

Transport „S”

(specjalistyczny)

Transport „P”

(podstawowy)

Transport „T”

(kierowca+sanitariusz)

Max. stawka

 

 1.      4,00  zł/km
 2.     150,00 zł/godz

   4,00  zł/km

  60,00 zł/godz

 1. 4,00  zł/km
 2. 40,00 zł/godz

podlegają odrzuceniu.

 

 1. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

 

8.1.Wykonawca może być  wyłącznie podmiotem leczniczym, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, który spełnia łącznie niżej wymienione warunki:

 1. w dniu ogłoszenia niniejszego zapytania  (tj. ukazania się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na jego stronach internetowych) posiada zarejestrowane w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą komórki organizacyjne o specjalności 9240 - zespół transportu sanitarnego lub 9250 - zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu  (część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych) z miejscem wyczekiwania (stacjonowania) zespołów transportowych zlokalizowanym nie dalej niż 30 km od siedziby Zamawiającego;

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 27 kwietnia 2017r  zmieniającym rozporządzenie w sprawie systemu  resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania Wykonawca w trakcie  realizacji umowy zobligowany jest do uaktualnienia wpisu w księdze rejestrowej zgodnie  w wymaganiami wynikającymi  z w/w rozporządzenia.

 1. posiada udokumentowane doświadczenie w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego, w tym transportu między szpitalnego, przez okres minimum 12 miesięcy w okresie od stycznia 2015r. do dnia ogłoszenia niniejszego zapytania  ;
 2. dysponuje personelem o odpowiedniej wiedzy, kwalifikacjach i umiejętnościach oraz uprawnieniach, zapewniających prawidłowe udzielania świadczeń objętych przedmiotem zamówienia;
 3. dysponuje odpowiednimi środkami transportu sanitarnego z wyposażeniem medycznym i innym, spełniającymi wymagania dotyczące cech technicznych i jakościowych określonych  w polskich normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane i posiadające stosowne homologacje dotyczące środków transportu sanitarnego; wyposażenie poszczególnych środków transportu sanitarnego jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami płatnika świadczeń;
 4. posiada i posiadać będzie przez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenie
  od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie  prowadzonej działalności , w tym ubezpieczenie  szkód związanych z chorobami zakaźnymi.

 

 1. Oferta Wykonawcy  zawiera następujące dokumenty:
  1. Formularz ofertowy Wykonawcy  - Załącznik Nr 2 ;

 

 

 

 1. Oświadczenie o spełnianiu wymagań dotyczących środków transportu sanitarnego oraz wyposażenia medycznego i innego poszczególnych środków transportu sanitarnego –  Załącznik Nr 3;
 2. Oświadczenie o spełnianiu przez personel Wykonawcy wymagań dotyczących wiedzy, kwalifikacji i umiejętności oraz uprawnień, zapewniających prawidłowe wykonywanie zamówienia -  Załącznik Nr 4;
 3. Dokument (np. zaświadczenie, list referencyjny), potwierdzający doświadczenie Wykonawcy w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego, w tym transportu międzyszpitalnego, przez okres minimum 12 miesięcy w okresie od stycznia 2015r. do dnia niniejszego zapytania ofertowego ;
 4. Dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w pkt.8.1.5 , z rozszerzeniem na choroby zakaźne, wraz z dowodem uiszczenia należnej składki oraz oświadczeniem, że ubezpieczenie to będzie kontynuowane przez cały okres realizacji zamówienia;
 5. Aktualny i obowiązujący cennik opłat za świadczenia udzielane przez Wykonawcę – zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
 6. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 1

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

  9.1 Oferta winna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tj. oryginały aktualnych dokumentów lub poświadczone za zgodność z oryginałem (przez Wykonawcę, radcę prawnego, notariusza lub adwokata) kserokopie aktualnych dokumentów.

9.2  Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Strony oferty muszą być  

        ponumerowane i  spięte  w całość. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

 1.   Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być dokonane w sposób jednoznaczny i

       nie  budzący wątpliwości. 

 1.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją: „„ZAPYTANIE OFERTOWE –          TRANSPORT SANITARNY 2019”  nr sprawy: ZP.38-34/18”
 1. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia    10.12.2018r, do godziny 9:00 w siedzibie Zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku,  ul. 11 Listopada 5 C, - sekretariat, piętro I.

 

 

 

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:: otwarcie ofert nastąpi w dniu  10.12.2018r, o godzinie 9:30 w siedzibie Zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku,    ul. 11 Listopada 5 C,   pokój nr 4 .
 2. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego , jednak nie później niż na 3 dni  przed upływem terminu składania ofert.
 3.  Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy uzupełnienia dokumentów  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Złożenie oferty częściowej  lub wariantowej skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 6. W przypadku, gdy umowa o udzielenie zamówienia nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy , jest on zobowiązany do naprawienia spowodowanej tym szkody wg uregulowań zawartych w Kodeksie Cywilnym.

17. Załączniki składające się na integralna część zapytania.

17.1 Projekt  umowy  – załącznik nr 1

17.2 Formularz ofertowy– załączniki  nr  2

17.3 Oświadczenie o spełnianiu wymogów w zakresie środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem  –załącznik nr 3

17.4 Oświadczenie o spełnianiu wymogów w zakresie personelu – załącznik nr 4 

       17.5 Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO- załącznik nr 5

 

                      D Y R E K T O R

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Joanna Maruszczyk

 

_______________________

Kierownik Zamawiającego