Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

26/2018 Zakończone 27.11.2018; Ogłoszone 19.11.2018 Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zaprasza do złożenia oferty na: Oprogramowanie systemowe służące do monitorowania działań Zamawiającego z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami

Kłobuck, dnia 19.11.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy  ZP. 38-32/2018

27.11.2018
DOC26_2018_ZO_Zestawienie porównania i oceny ofert- www, tablica.doc (34,00KB)

22.11.2018
DOC26_2018_ZO_Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego z dnia 22.11.2018 - www.doc (38,50KB)


ZIP26_2018_ZO_Załączniki.zip (67,37KB)

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zaprasza do złożenia oferty na:

Oprogramowanie systemowe służące do monitorowania działań Zamawiającego z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami.

 

 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawę wraz z wdrożeniem oraz zapewnieniem

bieżących aktualizacji  oprogramowania systemowego ( bez limitu stanowisk oraz bez limitu jednocześnie zalogowanych użytkowników)   służącego monitorowaniu zgodności działania Zamawiającego  z przepisami prawa, standardami  oraz wewnętrznymi procedurami i regulaminami. Oprogramowanie ma umożliwiać zarządzanie  ryzykiem i przepływem informacji w ramach wewnętrznej organizacji, a także analizowanie, automatyczne raportowanie, a przez to wyciąganie wniosków ze sposobu  udzielania świadczeń zdrowotnych. Oprogramowanie systemowe ma służyć także  monitorowaniu zgodności działania Licencjobiorcy z przepisami RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), umożliwiając prowadzenie określonych rejestrów, a także wykonywania raportów i dokonywania innych czynności w zakresie opisanym Dokumentacją w celu  spełnienia określonych obowiązków wynikających z RODO i zapewnienia ochrony danych) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych.

 

 1. Szczegółowy  opis przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z wymogami niniejszego postępowania.
 3. Umowa z wyłonionym Wykonawcą zawarta będzie na czas określony i obowiązywać będzie 36 miesięcy.
 4. Z uwagi na złożoną specyfikę przedmiotu zamówienia  Zamawiający nie przedstawia projektu umowy , aczkolwiek Zamawiający wymaga, aby zaproponowany przez wybranego Wykonawcę projekt umowy zawierał wszystkie elementy i wymagania określone przez Zamawiającego zawarte w treści niniejszego zapytania cenowego i jego załącznikach .  Przedmiotowy projekt umowy do akceptacji przez  Zamawiającego wybrany Wykonawca przedstawi w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 5. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

48611000-4 Pakiety oprogramowania baz danych

48516000-8  pakiety do wymiany danych

48311000-1 Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami

 1.  Wszelkie oświadczenia, wnioski ,zapytania  zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej na adres:. ZOZ Kłobuck,  ul. 11 Listopada 5 C, 42-100 Kłobucku  ;lub adres e-mail:
 2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:spec.ds. zamówień publicznych mgr Katarzyna Bigosińska, tel. 034 317-22-06 wew. 127.
 3. Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
 4. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o         działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych
 3. Parafowany opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1 
 4. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
 6. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne katalogi lub karty katalogowe lub inne materiały informacyjne dotyczące oferowanego oprogramowania systemowego , w szczególności posiadanych funkcjonalności i rozwiązań potwierdzające wymagania opisane w niniejszym  Zapytaniu Ofertowym oraz jego załącznikach .

 

 1. Sposób przygotowania oferty:  ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją: OFERTA „Oprogramowanie systemowe służące do monitorowania działań Zamawiającego z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami”.

 

12. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia  26.11.2018r, do godziny 9:00 w siedzibie Zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku,  ul. 11 Listopada 5 C, - sekretariat, piętro I.

13.Miejsce i termin otwarcia ofert:: otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2018r, o godzinie 9:30 w siedzibie Zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku,    ul. 11 Listopada 5 C,   pokój nr 4 .

13.Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego , jednak nie później niż na 3 dni  przed upływem terminu składania ofert.

14. Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy uzupełnienia dokumentów  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

16.  Załączniki składające się na integralna część zapytania.

1)  Opis przedmiotu Zamówienia- załącznik nr 1 

2)  Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –załącznik nr 3

   4)  Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO -  Załącznik nr  4  

 

 

 

D Y R E K T O R

ZOZ W Kłobucku

Joanna Maruszczyk

_______________________

Kierownik Zamawiającego