Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

16.11.2018 - Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań tomografii komputerowej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

                                                                                             data ogłoszenia 16.11.2018 r.

26.11.2018

PDFWyniki.pdf
 

22.11.2018
PDF22.11.2018 - TK - Pytanie.pdf
PDF22.11.2018 - TK - Odpowiedź.pdf


16.11.2018
ZIPZałączniki - Tomograf Komputerowy - 2019.zip

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C

 

 

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn.zm.) ogłasza

 

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań tomografii komputerowej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 

Umowa na udzielanie powyższych świadczeń zawarta będzie na okres
od  01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Szczegółowe informacje o warunkach i przedmiocie konkursu wraz z wymaganymi
w postępowaniu formularzami można uzyskać w siedzibie Udzielającego zamówienia -
ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C – Dział Lecznictwa, tel. (0-34) 317 22 06
w. 135, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz na jego stronie internetowej www.zozklobuck.com.pl

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia - ZOZ Kłobuck,
ul. 11 Listopada 5C w Kłobucku, do dnia 23.11.2018 r. do godz. 12.00, w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Udzielającego zamówienia  i  oznaczonej:

 

„KONKURS OFERT  - TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA  2019”

 

z podaniem nazwy i adresu Oferenta, a także numeru telefonu kontaktowego.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2018 r. o godz. 12.15 w siedzibie Udzielającego zamówienia - ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5c (sala narad).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 5 dni od daty otwarcia ofert. O rozstrzygnięciu zawiadomi się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na jego stronie internetowej.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu  składania ofert bez
podania przyczyny  oraz  do  unieważnienia   postępowania  w przypadkach  określonych
w art.    150 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (test jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1532 z późn. zm.)

 

 

                                                                              

Metryczka
 • wytworzono:
  16-11-2018
  przez: Piotr Strzeszyna
 • opublikowano:
  16-11-2018 13:23
  przez: Piotr Strzeszyna
 • zmodyfikowano:
  22-01-2019 12:38
  przez: Piotr Strzeszyna
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  odwiedzin: 230
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. 11 Listopada 5c
NIP: 574-177-87-41 REGON: 000304243
Numer konta: 54898000092028003518670001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 22 06
fax: 34 317 23 01
e-mail: zozklobuck@zozklobuck.com.pl
Konto bankowe: 54898000092028003518670001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×