Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

25/2018 Zakończone 16.11.2018; Ogłoszone 08.11.2018 - Transport żywności ze Szpitala Rejonowego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 E do Szpitala Rejonowego w Krzepicach, ul. Szkolna 1

Kłobuck, dnia 08.11.2018 r.

16.11.2018
DOC25_2018_ZO_Zestawienie porównania i oceny ofert.doc (34,00KB)

08.11.2018
ZIP25_2018_ZO_Załączniki.zip (43,31KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy ZP.38-31/18

 

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia: Transport żywności ze Szpitala Rejonowego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 E do Szpitala Rejonowego w Krzepicach, ul. Szkolna 1

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Transport żywności ze Szpitala Rejonowego w Kłobucku, ul.11 Listopada 5E do Szpitala Rejonowego w Krzepicach, ul. Szkolna 1

Ilość i rodzaj: Dostawa żywności odbywać się będzie w termosach o pojemności: 20 l - 2 szt.; 5 l - 3 szt. i 2 l - 2 szt. oraz pojemnikach przeznaczonych do transportu pieczywa - 3 szt., będących własnością Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Wyjazd ze Szpitala Rejonowego w Kłobucku odbywać się będzie codziennie, 2 razy w ciągu dnia, tj. o godz. 7:30 i 12:15.

 

Transport  odbywać się będzie samochodem zapewniającym ochronę żywności przed zanieczyszczeniami oraz zniszczeniem mogącym spowodować niezdatność żywności do spożycia.

Zamawiający nie dopuszcza powierzenie przez wykonawcę wykonywania części lub całości zamówienia podwykonawcy

 

CPV: 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

 1. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019  – 31.12.2019 r.
 2. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: osobiście w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C lub na stronie internetowej – www.zozklobuck.com.pl
 3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Pytania muszą być skierowane na: adres: 42-100 Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 c

faks: 034 317-23-01, lub adres e-mail:

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:  spec. ds. zamówień publicznych mgr Katarzyna Bigosińska Tel. 034 317 23  wew. 127

 1. Kryteria wyboru ofert – cena 100%, przy założeniu:  najniższa cena  za 1 km.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy
  2. parafowany projekt umowy
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do     

     ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

     rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie

     wcześniej niż 6 miesięcy  przed   upływem terminu składania ofert

 1. Decyzja Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego, że samochód którym będzie przewożona żywność  spełnia wymagania  konieczne dla zapewnienia higieny  i właściwej jakości zdrowotnej w transporcie artykułów spożywczych. ( w przypadku złożenia kserokopii dokumentu należy potwierdzić „za  zgodność z oryginałem” ).
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób

                    składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów   

                   rejestrowych

 1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy ZP.38-31/18 do postępowania  na  transport żywności”
 2. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 16.11.2018 r. , do godziny 9:00 w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C, sekretariat, piętro I.
 3. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2018 r., o godzinie 09:30 w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku,  pokój nr 4 .
 4. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego , jednak nie później niż na 3 dni  przed upływem terminu składania ofert.
 5.  Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy uzupełnienia dokumentów  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
 7. Załączniki składające się na integralną część Zapytania:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2  – projekt umowy dla zadania nr 1

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy

      Załącznik nr 4 – KLAUZULA informacyjna wynikająca z art. 13 Rodo     

 

                                                                                             

                                                                                                         

 

                                                                                                          Z-ca D Y R E K T O R A

                                                                                                          ZOZ Kłobuck

ds. Administracyjno-Ekonimocznych

                                                                       Gabriela Łacna

 ………………………………

Kierownik Zamawiającego