Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

24/2018 Zakończenie 14.11.2018 Ogłoszenie 02.11.2018 Dostawa nabiału do Szpitala Rejonowego w Kłobucku ul. 11 Listopada 5 E

Kłobuck, dnia  02.11.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy ZP.38-30/18

ZIP24_2018_ZO_Załączniki.zip (65,22KB)

DOC24_2018_ZO_Zestawienie porównania i oceny ofert.doc (33,50KB)
 

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa nabiału do Szpitala Rejonowego w Kłobucku 

ul. 11 Listopada 5 E

Ilość i rodzaj: zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania. Kody CPV: 15511000-3, 15500000-3

       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający  nie dopuszcza

       powierzenia przez wykonawcę wykonywania części lub całości zamówienia podwykonawcy.

 1. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 – 31.12.2019 r.
 2. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: osobiście w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5C lub na stronie internetowej – www.zozklobuck.com.pl
 3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji: wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na  adres: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5 C, faks: 034 317-23-01 ; lub adres e-mail:

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: spec. ds. zamówień publicznych mgr Katarzyna Bigosińska , tel. 034 317-22-06 wew. 127.

 1. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zapytania
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji   

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed   upływem terminu składania ofert

       3).Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób  składających ofertę, o ile fakt

       nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych

       4). Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –   załącznik nr 3

5) Oświadczenie dot. jakości, transportu i zanieczyszczeń – załącznik nr 4 do Zapytania

 1. Wzór umowy lub  stanowi załącznik nr 2.
 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy ZP.38-30/18 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę nabiału”
 3. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 13.11.2018 r. , do godziny 9:00 w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C, sekretariat, piętro I.
 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2018 r., o godzinie 9:45 w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C,  pokój nr 4
 5. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego , jednak nie później niż na 3 dni  przed upływem terminu składania ofert.
 6.  Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy uzupełnienia dokumentów  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
 8. Załączniki składające się na integralną część Zapytania:

Załącznik nr  1 – formularz ofertowy

Załącznik nr  2 – projekt umowy

        Załącznik nr  3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr  4 –  Oświadczenie dot. jakości, transportu i zanieczyszczeń

        Załącznik nr  5  -  KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO     

 

                                                                                          

 

 D Y RE K T O R

ZOZ w Kłobuck

Joanna Maruszczyk

………………………………

Kierownik Zamawiającego