Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

22/2018 - Zakończony 09.11.2018; Ogłoszone 02.11.2018 Dostawa ryb i produktów mrożonych do Szpitala Rejonowego w Kłobucku ul. 11 Listopada 5 E

Kłobuck, dnia  02.11.2018 r.

 

09.11.2018
DOC22_2018_ZO_Zestawienie porównania i oceny ofert-wszyscy Wykonawcy.doc (40,00KB)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy ZP.38-28/18

ZIP22_2018_ZO_Załączniki.zip (63,44KB)
 

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa ryb i produktów  mrożonych  do Szpitala Rejonowego w Kłobucku ul. 11 Listopada 5 E.

Kody CPV: 15221000-3  Ryby mrożone; 15896000-5 Produkty głęboko mrożone

Zamawiający  nie dopuszcza powierzenia przez wykonawcę wykonywania części lub całości zamówienia podwykonawcy.

 1. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 – 31.12.2019 r.
 2. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: osobiście w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C lub na stronie internetowej – www.zozklobuck.com.pl
 3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia : wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:

     adres: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5 C,faks: 034 317-23-01  lub adres e-mail:  przetargi@zozklobuck.com.pl

 1. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zapytania
  2. ) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub   zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3).Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających

      ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

 4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –   załącznik nr 3

 5) Oświadczenie dot. jakości, transportu i zanieczyszczeń  - załącznik nr 4 do Zapytania

6) Wzór umowy stanowi załącznik nr 2

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy ZP.38-28/18 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ryb i produktów mrożonych  ”.
 2. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 09.11.2018 r. , do godziny 9:00 w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C, sekretariat, piętro I.
 3. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2018 r., o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C, pokój nr 4.
 4. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego , jednak nie później niż na 3 dni  przed upływem terminu składania ofert.
 5.  Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy uzupełnienia dokumentów  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
 7. Załączniki składające się na integralną część Zapytania:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   

Załącznik nr 4  - Oświadczenie Wykonawcy  dot. jakości, transportu i zanieczyszczeń

Załącznik nr  5  -  KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO     

                                                          

D Y R E K T O R

ZOZ Kłobuck

Joanna Maruszczyk

                                                                                                           ………………………………

   Kierownik Zamawiającego