Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

21/2018 - Zakończone 07.11.2018; Ogłoszone 25.10.2018 - Dostawa mięsa , wędlin oraz drobiu do Szpitala Rejonowego w Kłobucku ul. 11 Listopada 5 E

Kłobuck,  dnia  25.10.2018 r.

07.11.2018
DOC21_2018_ZO_Zestawienie porównania i oceny ofert-WSZYSCY WYKONAWCY.doc

Załączniki
ZIP21_2018_ZO_Załączniki.zip

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy ZP.38-27/18

 

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa mięsa , wędlin oraz drobiu do Szpitala Rejonowego w Kłobucku ul. 11 Listopada 5 E.

Ilość i rodzaj: zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3  do Zapytania

Zadanie Nr 1 -  obejmuje dostawę mięsa i wędlin

Zadanie Nr 2 – obejmuje dostawę drobiu

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wymienione w Zapytaniu Ofertowym zadania, z których każde stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia.

 Zamawiający  nie dopuszcza powierzenia przez wykonawcę wykonywania części lub całości zamówienia podwykonawcy.

Kody CPV: 15110000-2, 15131130-5, 15412100-0 ; 15112000-6

 1. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 – 31.12.2019 r.
 2. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: osobiście w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C lub na stronie internetowej – www.zozklobuck.com.pl
 3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:

adres: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5 C ,

faks: 034 317-23-01  lub adres e-mail:  przetargi @zozklobuck.com.pl

 1. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  1. Wypełniony i podpisany formularz cenowy dla zadanie nr 1 i/lub 2 -załącznik nr 2 i/lub nr 3  do Zapytania
  2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zapytania

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub   zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

       4).Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających

      ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

       5) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –   załącznik nr 4

6)  Oświadczenie dot. jakości, transportu i zanieczyszczeń– załącznik nr 5 do Zapytania

7) Oświadczenie, że przedmiot zamówienia dostarczany będzie z zakładów posiadających lub wdrażających system HACCP,

8 Oświadczenie, że do każdej dostawy dołączony zostanie Handlowy Dokument Identyfikacyjny (HDI),

9) Decyzja właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej, stwierdzającej spełnienie wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej żywności.

10)  Wzór umowy  stanowi  - załącznik nr 6

Wyżej wymienione dokumenty tj. ppkt.3 i 9 mogą być złożone w formie oryginałów lub  kserokopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę lub osobę /osoby  uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z  oryginałem".     

 

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy

ZP.38-27/18 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę mięsa , wędlin oraz drobiu”.

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 05.11.2018 r. , do godziny 9:00 w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C, sekretariat, piętro I.
 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2018 r., o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C,

pokój nr 4 ,

 1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego , jednak nie później niż na 3 dni  przed upływem terminu składania ofert.
 2.  Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy uzupełnienia dokumentów  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 4. Załączniki składające się na integralną część Zapytania:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy dla zadania nr 1

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy dla zadania nr 2

Załącznik nr 4  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu    

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. jakości, transportu i zanieczyszczeń

       Załącznik nr 6-   Projekt umowy

       Załącznik nr  7  -  KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO     

 

                                                          

 D Y R E KT O R

ZOZ w Kłobucku

Joanna Maruszczyk

          ………………………………

    Kierownik Zamawiającego

Metryczka
 • wytworzono:
  25-10-2018
  przez: Piotr Strzeszyna
 • opublikowano:
  25-10-2018 14:19
  przez: Piotr Strzeszyna
 • zmodyfikowano:
  07-11-2018 14:06
  przez: Piotr Strzeszyna
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  odwiedzin: 581
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. 11 Listopada 5c
NIP: 5741778741 REGON: 000304243
Numer konta: 54898000092028003518670001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 22 06
fax: 34 317 23 01
e-mail: zozklobuck@zozklobuck.com.pl
Konto bankowe: 54898000092028003518670001