Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

20/2018 - Zakończone 07.11.2018; Ogłoszone 25.10.2018 - Dostawa artykułów spożywczych i piekarniczych o do Szpitala Rejonowego w Kłobucku oraz paczek świątecznych do Administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Kłobuck, dnia    25.10.2018 r.

07.11.2018
DOC20_2018_ZO_Zestawienie porównania i oceny ofert- wszyscy Wykonawcy.doc (50,50KB)

Załączniki
ZIP20_2018_ZO_Załączniki.zip (86,66KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy ZP.38-26/18

 

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę  artykułów spożywczych i  piekarniczych o do Szpitala Rejonowego w Kłobucku oraz paczek świątecznych do Administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 

 1. Przedmiot zamówienia stanowi sukcesywną  , wynikającą z aktualnych potrzeb  

     Zamawiającego dostawę artykułów spożywczych i piekarniczych do Szpitala  

     Rejonowego w Kłobucku ul. 11 Listopada 5 E oraz paczek świątecznych do Administracji  

     Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ul. 11 Listopada 5 C .

 

Dostarczane artykuły spożywcze muszą spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, posiadać właściwe atesty, certyfikaty.

Dostarczane produkty mają być wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych  

( wygląd, smak, zapach ) i odżywczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad dostarczonych produktów  i bezzwłocznej wymiany produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie przewidzianym w umowie.

 

 1.1 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy                                                                                                                                   dostawy artykułów  spożywczych.

 

Artykuły spożywcze zawarte  w załączniku nr 2 do Zapytania  nie mogą wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia. Mają być świeże,  z długim okresem przydatności do spożycia dla danego artykułu, w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), nazwie i adresie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu.

Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie  wg  bieżących potrzeb Zamawiającego najpóźniej w ciągu 3 dni od daty złożenia  przez upoważnionego pracownika Zamawiającego zamówienia w formie telefonicznej.

Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku najpóźniej do godz. 13:00.

Dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko dostawcy.

 

 1.2 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy dostawy artykułów piekarniczych.

 

Przedmiot  zamówienia zawarty  w załączniku nr 3 do Zapytania  ma spełniać wymogi jakościowe i sanitarno - higieniczne określone obowiązującymi przepisami prawa. Dostarczane pieczywo ma być dobrej jakości, wolne od wad, w chwili dostawy musi być świeże. Kształt i wygląd zewnętrzny powinien być charakterystyczny dla danego rodzaju pieczywa. Smak i zapach powinien być charakterystyczny dla danego rodzaju pieczywa. Niedopuszczalny jest smak i zapach obcy, mdły lub stęchły, jak również gorzki, kwaśny, niesłony lub zbyt słony.

 

Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie  wg  bieżących potrzeb Zamawiającego w dniu następnym  od daty złożenia  przez upoważnionego pracownika Zamawiającego zamówienia w formie telefonicznej.

Dostawy realizowane będą od poniedziałku do soboty  najpóźniej do godz. 06:15.

Dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko dostawcy.

 

 

1.3 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy dostawy paczek świątecznych w ilości 169 sztuk.

Artykuły spożywcze zawarte  w załączniku nr 4 do Zapytania  nie mogą wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia. Mają być świeże,  z długim okresem przydatności do spożycia dla danego artykułu, w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), nazwie i adresie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu.

Realizacja Zamówienia  tj. dostawa paczek  w terminie od 03.12.2018r.  do 05.12.2018r.  w godzinach od 09:00 do godz. 13:00 do siedziby Zamawiającego w Kłobucku ul. 11 Listopada 5 c.

Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko dostawcy.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

 zadanie nr 1 -  różne produkty spożywcze 1580000-6

 zadanie nr 2 -  pieczywo 15811000-6

 zadanie nr 3 -  różne produkty spożywcze 1580000-6

 1. Szczegółowe informacje dotyczące Ilości i rodzaju Zamówienia : zgodnie z załącznikiem od nr  2 do nr 4 do Zapytania

Zamawiający dopuszcza  możliwość składania ofert częściowych na jedną lub  większą liczbę wymienionych w zapytaniu ofertowym  części zamówienia - zadania od 1 do 3 .

 1. Termin realizacji Zamówienia w zakresie:

 zadania nr 1 i 2 :  01.01.2019r. – 31.12.2019r.

 zadania nr 3  :      03.12.2018r. -  05.12.2018r

 1. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: osobiście w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C lub na stronie internetowej – www.zozklobuck.com.pl
 2. Miejsce lub sposób uzyskania informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:  adres: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5 c

faks: 034 317-23-01  lub adres e-mail:

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: spec. ds. zamówień publicznych mgr Katarzyna Bigosińska , tel. 034 317-22-06 wew. 127.

 1. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zapytania
  2. Wypełnione i podpisane formularze asortymentowo-cenowe dla zadanie nr 1 zadania nr 2 oraz zadania nr 3 – odpowiednio załącznik nr 2; załącznik nr 3 i załącznik nr 4.
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( złożony  w formie kserokopii poświadczony „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną)   lub wydruku komputerowego w zależności od składanego zaświadczenia ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej RP lub Krajowego Rejestru Sądowego .

       4).Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób

       składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych

       5). Parafowany projekt umowy- załącznik nr 5 dla zadania nr 1 i 2  lub załącznik 5 A  dla

        zadania nr 3

       6). Oświadczenie Wykonawcy  – załącznik nr 6 do Zapytania      

7). Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –   załącznik nr 7

 

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy

ZP.38-26/18 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę artykułów spożywczych , piekarniczych i paczek świątecznych ”

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 06.11.2018 r. , do godziny 9:00 w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C, sekretariat, piętro I.
 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2018 r. o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C, pokój nr 4
 3. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego , jednak nie później niż na 3 dni  przed upływem terminu składania ofert.
 4.  Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy uzupełnienia dokumentów  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 6. Załączniki składające się na integralną część Zapytania Ofertowego:

Załącznik nr  1 – formularz ofertowy

Załącznik nr  2 – formularz asortymentowo-cenowy dla zadania nr 1

Załącznik nr  3 -  formularz asortymentowo-cenowy dla zadania nr 2

Załącznik nr  4 -  formularz asortymentowo-cenowy dla zadania nr 3

Załącznik nr  5 – projekt umowy zadanie nr ( 1 i 2 )

Załącznik nr 5 A – projekt umowy zadanie nr 3

       Załącznik nr  6 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr  7 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

       Załącznik nr  8  -  KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO     

                                                                   

                                                                                                                     

D Y R E K T O R

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Kłobucku

Joanna Maruszczyk

 

………………………………

Kierownik Zamawiającego