Przejdź do treści strony
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Rejonowego w Kłobucku

                                                                                                            Kłobuck, dn. 26.04.2017r

PDFogłoszenie- pielęgniarka oddziałowa.pdf
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5C 42-100 Kłobuck

 

działając na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. jedn. Dz. U. z 2016r,  poz. 1638) 

 

ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Chorób Wewnętrznych
Szpitala Rejonowego w Kłobucku

 

I. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci którzy spełniają następujące warunki :

1. posiadają wykształcenie:

1)tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i 1 rok pracy w szpitalu, lub

2)tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarki i 1 rok pracy w szpitalu, lub

3)licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 3 lata pracy w szpitalu, lub

4)licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny i  4 lata pracy w szpitalu, lub

5)średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania i 5 lat pracy w szpitalu lub

6)średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny i 7 lat pracy w szpitalu

2. posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,

3. wobec kandydata nie orzeczono prawomocnie zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawody, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych.

 

 

II Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku:

 

1)podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej, wraz z dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,

3)opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4)inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. Składane przez kandydata kopie dokumentów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,

5)oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawody, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych.

6)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

 

  III. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym udzielane są kandydatom przez Dział Służb Pracowniczych, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach. 9.00-12.00.Szczegółowe informacje można uzyskać również  pod numerem telefonu 34- 3172206 w. 134.

 

IV. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

 

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej  
Oddziału Chorób Wewnętrznych
Szpitala Rejonowego w Kłobucku"

 

 

V. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają wymagane dokumenty w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5C, 42-100 Kłobuck, sekretariat, I piętro do dnia 26.05.2017r., do godz. 14.00

 

VI. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotne w  Kłobucku ul. 11 Listopada 5C 42-100 Kłobuck w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VII. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Metryczka
 • wytworzono:
  26-04-2017
  przez: Piotr Strzeszyna
 • opublikowano:
  26-04-2017 14:30
  przez: Piotr Strzeszyna
 • zmodyfikowano:
  26-04-2017 14:31
  przez: Piotr Strzeszyna
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  odwiedzin: 3771
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. 11 Listopada 5c
NIP: 5741778741 REGON: 000304243
Numer konta: 54898000092028003518670001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 22 06
fax: 34 317 23 01
e-mail: zozklobuck@zozklobuck.com.pl
Konto bankowe: 54898000092028003518670001