Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

02/2024 Zakończenie 19.02.2024; Zamieszczone 02.02.2024 - konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Izbie Przyjęć Szpitala Rejonowego w Kłobucku

data ogłoszenia 02.02.2024 r.

02.02.2024
ZIP02_2024_O_Załączniki.zip (88,02KB)

PDF02_2024_O_zawiadomienie o zakończeniu i wynikach konkursu.pdf (276,74KB)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C

 

 

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.) ogłasza:

 

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane
przez lekarzy w Izbie Przyjęć Szpitala Rejonowego w Kłobucku

 

Umowa na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych przedmiotem konkursu zawarta zostanie na okres od 01.03.2024 r. (od godz. 15.30) do 01.03.2025 r. (do godz. 08.00)

 

Szczegółowe informacje o warunkach i przedmiocie konkursu wraz z wymaganymi
w postępowaniu formularzami można uzyskać w siedzibie Udzielającego zamówienia –
ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C – Dział Lecznictwa, tel. 34 317 22 06
wew. 142 lub 146, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz na jego stronie internetowej
www.zozklobuck.com.pl.

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia – ZOZ Kłobuck,
ul. 11 Listopada 5C w Kłobucku do dnia
19.02.2024 r. do godz. 9.00. w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Udzielającego zamówienia i oznaczonej:

 

KONKURS OFERT – IZBA PRZYJĘĆ 2024”

 

z podaniem nazwy i adresu Oferenta, a także numeru telefonu kontaktowego.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2024 r. o godz. 9.15 w siedzibie Udzielającego zamówienia - ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C (Dział Lecznictwa).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 2 dni od daty otwarcia ofert.
O rozstrzygnięciu zawiadomi się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na jego stronie internetowej.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert
i do odwołania postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania
w przypadkach określonych w art. 150 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

 

 

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kłobucku

Joanna Maruszczyk