Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut - tekst ujednolicony

12.04.2022

DOCXStatut-tekst ujednolicony.docx

Uchwała 189/XXVI/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z 30.06.2017r.

Zmiany: Uchwała 220/XXIX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29.11.2017r.

Uchwała 233/XXXI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 24.01.2018r.

Uchwała 260/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28.06.2018r.

Uchwała 32/V/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 12.04.2019r.
Uchwała 96/XII/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28.05.2020r.

Uchwała Nr 198/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego 29.12.2021r.

Uchwała Nr 214/XXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego 28.02.2022r.

 

§ 1

 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zwany dalej „Zespołem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku”.

 2. Zespół może posługiwać się skróconą nazwą „ZOZ Kłobuck”.

 3. Zespół posiada znak graficzny (logo), którego wzór określa Załącznik Nr 1 do Statutu.

 4. Zespół działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz przepisów wykonawczych
   do tej ustawy,

  2. innych aktów normatywnych dotyczących funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

  3. niniejszego Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Zespołu.

 

§ 2

 1. Podmiotem tworzącym Zespół jest Powiat Kłobucki.

 2. Siedziba Zespołu mieści się w Kłobucku - ul. 11 Listopada 5C.

 3. Obszar działania Zespołu obejmuje Powiat Kłobucki.

 4. Zespół może prowadzić działalność poza obszarem Powiatu Kłobuckiego na podstawie odrębnych umów.

 

§ 3

 1. Celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

 2. Do zadań Zespołu w ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, należy:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w zakresie:

 1. chorób wewnętrznych,

 2. pediatrii,

 3. geriatrii,

 4. gastroenterologii;

  1. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, obejmujących:

 1. podstawową opiekę zdrowotną,

 2. ambulatoryjną opiekę specjalistyczną,

 3. rehabilitację leczniczą,

 4. opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień,

 5. badania diagnostyczne,

 6. ratownictwo medyczne;

3) udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego.

3. Świadczenia zdrowotne, określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, udzielane są we wskazanych
w Załączniku Nr 2 do niniejszego Statutu, jednostkach i komórkach organizacyjnych zakładów leczniczych Zespołu:

1) Szpitala Powiatowego w Kłobucku – w którym udziela się świadczeń w rodzaju stacjonarne
i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,

2) Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kłobucku - w którym udziela się świadczeń
w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

4. Zespół może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego
i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w ustawie oraz odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

5. Zespół może prowadzić działalność inną niż lecznicza polegającą na:

  1. przygotowywaniu i dostarczaniu żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
   (PKD 56.21.Z);

  2. wynajmowaniu, wydzierżawianiu nieruchomości lub ich części (PKD 68.20.Z);

  3. wynajmowaniu aparatury i sprzętu medycznego (PKD 77.39.Z);

  4. prowadzeniu parkingu (PKD 52.21.Z);

  5. prowadzeniu szkoleń w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B);

  6. wykonywaniu kopii, przygotowywaniu dokumentów oraz pozostałych specjalistycznych usług wspomagających prowadzenie biura (PKD 82.19.Z.);

  7. świadczeniu usług transportu sanitarnego (PKD 86.90.E);

  8. świadczeniu usług w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez (PKD 86.90.B).

 

§ 4

Organami Zespołu są Dyrektor i Rada Społeczna.

 

§5

   1. Odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem ponosi Dyrektor.

   2. Dyrektor kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz.

   3. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie.

   4. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonania określonych czynności prawnych w imieniu Zespołu poprzez ustalenie zakresu i czasu ich umocowania.

   5. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zespołu.

 

§ 6

  1. W skład Rady Społecznej wchodzą:

   1. Przewodniczący Zarządu Powiatu lub osoba przez niego upoważniona;

   2. przedstawiciel Wojewody Śląskiego;

   3. powołani przez Radę Powiatu w Kłobucku członkowie w liczbie 9 osób.

  2. Kadencja Rady Społecznej trwa 5 lat, licząc od dnia jej powołania przez podmiot tworzący.

  3. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji następuje w przypadku:

 1. jego pisemnej rezygnacji;

 2. jego zgonu;

 3. zatrudnienia w Zespole;

 4. 3 kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu Rady Społecznej.

4. Odwołanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, oraz powołanie nowego członka Rady Społecznej następuje w trybie właściwym dla powołania Rady Społecznej.

 

§ 7

  1. Struktura organizacyjna Zespołu obejmuje:

 1. działalność podstawową – jednostki i komórki organizacyjne zakładów leczniczych,
  o których mowa w
  § 3 ust. 3 niniejszego Statutu,

 2. działalność niemedyczną i pomocniczą – komórki administracyjne.

  1. Organizację, zadania i zakres działania jednostek i komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Zespołu, ustalany przez jego Dyrektora.

 

§ 8

Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej przewidzianych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zgodnie z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

§ 9

Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu dokonuje Zarząd Powiatu Kłobuckiego.

 

Załączniki:
PDFZałacznik Nr 1 do Statutu - logo.pdf
DOCXZałącznik Nr 2 do statutu Zespołu.docx