Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

08.10.2018 - KONKURS OFERT – AMBULATORIUM 2018

                                                                                                 data ogłoszenia: 08.10.2018 r.

08.10.2018
DOCSWKO- Ambulatorium .doc
DOCXzałącznik nr 1 do SWKO - umowa.docx
DOCXzałącznik nr 2 do SWKO - formularz ofertowy .docx
DOCXzałącznik nr 3 do SWKO - oświadczenie .docx

DOCXWyniki.docx
 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C

 

 

działając na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn.zm.) ogłasza:

 

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane
przez lekarzy w ramach ambulatoryjnej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

 

Umowa na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych przedmiotem konkursu zawarta zostanie na okres od 01.11.2018 r. (od godz. 08.00) do 01.01.2020 r. (do godz. 08.00)

 

Szczegółowe informacje o warunkach i przedmiocie konkursu wraz z wymaganymi
w postępowaniu formularzami można uzyskać w siedzibie Udzielającego zamówienia –
ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C – Dział Lecznictwa,  tel. (0-34) 317 22 06
wew. 135, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. oraz na jego stronie internetowej www.zozklobuck.com.pl.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia – ZOZ Kłobuck,
ul. 11 Listopada 5C w Kłobucku do dnia 18.10.2018 r. do godz. 11.00. w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Udzielającego zamówienia i oznaczonej:

 

„KONKURS OFERT – AMBULATORIUM  2018”

 

z podaniem nazwy i adresu Oferenta, a także numeru telefonu kontaktowego.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2018 r. o godz. 11.15. w siedzibie Udzielającego zamówienia - ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C (sala narad).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 5 dni od daty otwarcia ofert. O rozstrzygnięciu zawiadomi się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na jego stronie internetowej.

 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 

 

Udzielający  zamówienia  zastrzega  sobie  prawo do  przesunięcia  terminu  składania ofert

bez podania przyczyny oraz  do  unieważnienia   postępowania  w przypadkach określonych

w art. 150 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1532 z późn. zm.)

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-10-2018
  przez: Piotr Strzeszyna
 • opublikowano:
  08-10-2018 12:00
  przez: Piotr Strzeszyna
 • zmodyfikowano:
  22-10-2018 11:51
  przez: Marcin Kamieniak
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  odwiedzin: 433
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. 11 Listopada 5c
NIP: 574-177-87-41 REGON: 000304243
Numer konta: 54898000092028003518670001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 22 06
fax: 34 317 23 01
e-mail: zozklobuck@zozklobuck.com.pl
Konto bankowe: 54898000092028003518670001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×